Lasix® Retard

C03CA01
 
 

Loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotkapsler. 1 depotkapsel indeholder 60 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 30-120 mg dgl. som éngangsdosis om morgenen eller fordelt på 2 doser, morgen og middag.
 • Dosis kan evt. øges efter behandling gennem nogle uger, den bør dog ikke overstige 1.500 mg i døgnet.
 • Ved sværere hypertensive tilstande anbefales kombinationsbehandling med andre antihypertensiva.


Bemærk 

 • Depotkapslerne bør indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller to timer efter et måltid.
 • Depotkapslerne bør synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes, og indholdet opslæmmes i kold væske umiddelbart før anvendelsen.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Allergi over for sulfonamider
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Anurisk nyreinsufficiens
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

 • Latent eller manifest diabetes mellitus
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Leversygdomme
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypovolæmi  (især hos ældre).
Dehydrering  (især hos ældre), Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat, Hypertriglyceridæmi.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Anfald af arthritis urica, Hyperlipidæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Hepatisk encefalopati*, Synkope.
Polyuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi  (efter 2-4 uger), Nedsat glucosetolerans.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Høretab.
Sjældne (0,01-0,1%) Vasculitis.
Eosinofili, Leukopeni.
Paræstesier, Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Akut nefropati.
Gulsyn, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Kolestase, Pancreatitis.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi.
Porfyri.
Tinnitus.
Ikke kendt Arytmier, Hypotension, Kredsløbskollaps, Trombose.
Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi  (oftest efter måneders behandling), Pseudo-Bartters Syndrom.
Rhabdomyolyse.
Bevidsthedstab, Konfusion, Kramper.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Systemisk lupus erythematosus  (forværring eller aktivering).
Impotens, Urinretention.

* Ved patienter med levercirrose. 

 

Meget almindeligt ses nefrocalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes pga. induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig behandling med ceftazidim medførte forøget AUC for ceftazidim. Ceftazidim bør indtages mindst 2 timer før furosemid.
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) kan nedsættes.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin.
 • Colestyramin og colestipol binder furosemid.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med risperidon.
 • Furosemid bør om muligt seponeres midlertidigt eller reduceres tre dage, inden behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist begyndes eller dosis forhøjes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 570 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på 5-7%. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. Det er uklart, om en evt. sammenhæng skyldes effekten af lægemidlet eller den underliggende sygdom. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Anvendes kun på særlige indikationer. Specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Furosemid blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed af tabletter 50-70% med stor variabilitet mellem enkeltdoser og mellem patienter. Biotilgængelighed af depotkapsler er ca. 50% lavere.
 • Plasmahalveringstid 0,5-2,0 timer. Ved nyreinsufficiens kan terminal halveringstid være op til 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof kontinuerligt. Virkningen indtræder efter ca. 45 min. fastende eller efter 2 timer indtaget sammen med føde. Virkningsvarighed 10-12 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depotkapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 058768
100 stk. (blister)
151,35 1,01

Foto og identifikation

Depotkapsler  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Grøn
Mål i mm: 7 x 19
depotkapsler 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...