Kalium-natrium-glucose "Braun"

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi
 • Vedligeholdelsesvæske til småtspisende patienter.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 55 g (278 mmol) glucose (som monohydrat), 1,492 g kaliumchlorid og 2,338 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, men 2-3 liter/døgn dækker de basale vand- og elektrolytbehov samt hjernens basale glucosebehov.
 • Maksimalt 1.000 ml i.v./time eller 14 ml/kg legemsvægt/time, evt. langsommere ved risiko for lungeødem.
 • Gives under kontrol af blodets elektrolytstatus.

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Hypermagnesiæmi.
 • Alvorlig nyreinsufficiens
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Ukompenseret respirationsdepression
 • Ukontrolleret diabetes mellitus.

Forsigtighedsregler

 • Nyreinsufficiens
 • Hjerteinsufficiens
 • Tilstande med risiko for non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion pga. risiko for hyponatriæmi. Plasma-natrium bør i disse tilfælde følges nøje.
 • Tilstande med ødemer
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok
 • Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika og ACE-hæmmere
 • Akut binyrebarkinsufficiens (Addisonkrise)
 • Myotonia congenita
 • Hudnekroser kan opstå ved subkutan infusion.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.
 • Kalium-natrium-glucose (svagt hypertonisk infusionsvæske) kan blive ekstremt hypoton efter indgivelse pga. glucosemetabolismen. Natriumindholdet i blodet skal følges, og hyponatriæmi med symptomer i form af ændret bevidsthedsniveau eller kramper korrigeres med infusion af 3% (30 mg/ml) natriumchlorid-infusionsvæske 2 ml/kg legemsvægt givet over 5 minutter og gentaget maksimalt 3 gange. Efterfølgende monitoreres plasma-natrium og behandling, så plasma-natrium ikke stiger for hurtigt.
 • Risiko for hyponatriæmi er særlig høj hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse, fx patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem).

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion i forlængelse af ændring i dosisregime. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 6 gange for stærk. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tromboflebitis.
Ikke kendt Lungeødem.
Hyperchloridæmi  (ved høj infusionshastighed), Hyponatriæmi  (hospitalerhvervet) *, Natriumretention  (ved hjerte- eller nyrefunktionsspåvirkning).
Akut hyponatriæmisk encefalopati*.
Hypersensitivitetsreaktioner** (inkl. anafylaktisk reaktion).

* Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

 

** Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Forgiftning

Kalium: Se Hyperkaliæmi

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært ved glycogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Chlorid 60 mmol
Kalium 20 mmol
Natrium 40 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 370 mosmol/l
Isotoni Hypertonisk
Energiindhold/l 780 kJ (190 kcal)
pH ca. 4,5

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske 1,492+2,338+55 mg/ml 092940
10 x 1000 ml
219,95
 
 

Revisionsdato

2018-06-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...