Dynastat®

M01AH04
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel med overvejende COX-2-hæmning. 

Anvendelsesområder

 • Korttidsbehandling af postoperative smerter.

Kan kun anvendes undtagelsesvis og under specielle forudsætninger, og da kun til patienter med betydelig risiko for mave-tarmblødning. Ved tidligere ulcusblødning er risikoen for reblødning dog fundet lige stor uanset valg af COX-2-hæmmer (4,9%) eller uspecifikke NSAID kombineret med syrepumpehæmmer (6,4%). 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 40 mg parecoxib (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 40 mg i.m. eller i.v. efterfulgt af 20-40 mg hver 6.-12. time efter behov, højst 80 mg dgl. i ca. 2 døgn.
 • Ældre > 65 år med legemsvægt < 50 kg samt patienter med moderat nedsat leverfunktion. Initialt 20 mg dgl., i alt højst 40 mg dgl. i ca. 2 døgn.

 

Nedsat nyrefunktion 

GFR < 30 ml/min: Lavere initialdosis (20 mg) og tæt monitorering af nyrefunktionen anbefales. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Voksne. Lavere initialdosis (20 mg) og tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV)
 • Iskæmisk hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom
 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Postoperative smerter ved bypass-operation af hjertets kranspulsåre
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID
 • Hududslæt eller andre allergiske eller hypersensitive symptomer udløst af sulfonamider.

Forsigtighedsregler

 • En række undersøgelser tyder på, at anvendelse af COX-2-hæmmere er forbundet med øget risiko for alvorlige tromboemboliske komplikationer (især myokardieinfarkt og apopleksi). Da den kardiovaskulære risiko kan øges med dosis og behandlingsvarighed bør anvendes lavest mulige dosis og kortest mulige behandlingsvarighed. Patienter med risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser eller perifer arteriesygdom (forhøjet blodtryk, højt kolesterol/triglycerid, diabetes, rygning, kendt åreforkalkning) bør kun behandles efter nøje afvejning af fordele og ulemper. Selektive COX-2-hæmmere kan ikke erstatte ASA som profylakse mod tromboemboliske sygdomme, hvorfor trombocytfunktionshæmmende behandling ikke bør seponeres.
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion samt ved samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Hos bypass-patienter er set firdoblet øget forekomst af svær kardiovaskulær begivenhed efter blot 14 dages postoperativ smertebehandling. Incidensen var i parecoxib/valdecoxib-gruppen 2,2% og 2,0% og i placebogruppen 0% og 0,5% (AMI, cerebral trombose, lungeemboli eller hjertestop). Det er uafklaret, om der ved andre indgreb på hjertets kranspulsåre er lignende øget risiko.
 • Ved mindste mistanke om allergisk reaktion skal behandlingen seponeres.
 • Der er begrænset erfaring ved behandling i > 3 døgn.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Flatulens, Obstipation, Opkastning.
Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer, Pharyngitis, Respirationsdepression.
Anæmi.
Hypokaliæmi.
Rygsmerter.
Agitation, Hypæstesi, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Forhøjet plasma-kreatinin, Oliguri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Bradykardi, Cerebrovaskulære tilfælde, Lungeemboli, Myokardieinfarkt.
Trombocytopeni.
Hyperglykæmi.
Artralgi.
Purpura.
Øresmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt.
Ikke kendt Dyspnø, Kredsløbskollaps, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Livstruende allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion og angioødem) samt livstruende, undertiden fatalt forløbende hudreaktioner er rapporteret efter behandling med valdecoxib (den aktive metabolit af parecoxib) - ofte - men ikke udelukkende - hos patienter med tidligere reaktion efter sulfonamider, og denne risiko synes at være hyppigere end ved anvendelse af andre NSAID.
Vedrørende kardiovaskulære bivirkninger, se NSAID.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af parecoxib eller fluconazol øger plasmakoncentrationen af valdecoxib.
 • Hæmmer udskillelsen af lithium.
 • Den velkendte risiko for interaktion mellem uspecifikke NSAID og antihypertensiva såvel som risikoen for nyresvigt (særligt ved kombination med ACE-hæmmer eller angiotensin-II antagonist) gælder også for COX-2-hæmmere.

Se endvidere NSAID

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Parecoxib er en vandopløselig prodrug af valdecoxib. Valdecoxib frigøres ved enzymatisk hydrolyse i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration af valdecoxib efter ca. 30 minutter (i.v.) og ca. 1 time (i.m.).
 • Valdecoxib metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C9 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstiden for valdecoxib er ca. 8 timer.
 • <5% valdecoxib udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Beregnet til injektion efter opløsning i isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. pH efter opløsning 7,5-8,5. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Kun i ekstraordinære tilfælde bevilges enkelttilskud til selektive COX-2-hæmmere, idet behandlingen bør finde sted med lavest mulig dosis i kortest mulig tid.
Hvis man vil søge om enkelttilskud til selektive COX-2-hæmmere, skal følgende forhold belyses i ansøgningen:
 • Patientens diagnose.
 • Patientens behov for analgetisk behandling.
 • Begrundelse for hvorfor billigere smertebehandling ikke kan anvendes.
 • Hvilke billigere analgetika patienten er forsøgt behandlet med og med hvilket resultat.
 • Patientens risiko for gastro-intestinal blødning.
 • Om patienten har kardiovaskulær sygdom eller risiko for kardiovaskulær sygdom (herunder bl.a. hypertension, hyperlipidæmi, diabetes og rygning).
 • Patientens eventuelle co-medicinering med ASA profylaktisk mod iskæmisk hjertesygdom m.m.
 • Patientens eventuelle co-medicinering med protonpumpehæmmer og resultat heraf.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg 009214
10 htgl.
785,00 78,50
 
 

Revisionsdato

2017-04-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...