Kineret®

L04AC03
 
 

Human interleukin 1-receptorantagonist fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede E.coli-stammer. 

Anvendelsesområder

 • i kombination med methotrexat, hvor methotrexat alene ikke er tilstrækkelig.
 • Behandling af kryopyrin-associerede periodiske syndromer (CAPS).
 • Stills sygdom, herunder Stills sygdom hos voksne og systemisk juvenil idiopatisk artritis som monoterapi eller i kombination med DMARDs, hvor NSAID eller glukokortikoid er kontraindiceret eller ikke giver tilstrækkelig respons.

 

Anakinra bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til reumatoid artritis. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 sprøjte (0,67 ml) indeholder 100 mg anakinra. 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Voksne. 100 mg s.c. 1 gang dgl. på samme tidspunkt hver dag.

 

CAPS 

 • Voksne og børn ≥ 8 mdr. og legemsvægt≥ 10 kg
  • Initialt 1-2 mg/kg/døgn s.c.
  • Vedligeholdelsesdosis. Dosisøgning kan være påkrævet inden for 1-2 mdr. baseret på terapeutisk respons, sædvanligvis 3-4 mg/kg/døgn (højst 8 mg/kg/døgn).

 

Stills sygdom 

 • Voksne og børn ≥ 50 kg
  • 100 mg s.c. dgl.
 • Børn < 50 kg samt spædbørn > 8 mdr.
  • 1-2 mg/kg s.c. dgl.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 30-60 ml/min: Forsigtighed tilrådes.
 • GFR< 30 ml/min: Dosisintervallet bør evt. nedsættes til hver 2. dag.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. reumatoid artritis-patienter < 18 år.

Forsigtighedsregler

 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen
 • Forsigtighed ved akut eller kronisk infektion, stærkt nedsat leverfunktion, maligne sygdomme og granulocytopeni samt gentagne infektioner eller andre sygdomme, der øger risikoen for infektioner, herunder specielt astma
 • Behandling bør ikke påbegyndes ved granulocyttal < 1,5 x 109/l. Granulocyttallet bør kontrolleres 1 gang månedligt de første 6 måneder. Den parakliniske monitorering omfatter hæmoglobin, leukocytter og differentialtælling, trombocytter og serum-kreatinin. I starten udføres disse undersøgelser ugentligt, derpå hver 4.-6. uge
 • Forud for behandling med biologiske antireumatika screenes anamnestisk mhp. tidligere og latent tuberkulose. Der udføres røntgenundersøgelse af thorax og Mantouxtest. Selvom tilfælde af tuberkulose under behandling med anakinra endnu ikke er rapporteret, foretages screeningen også her
 • Samtidig brug af etanercept og andre TNF-antagonister kan ikke anbefales.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Neutropeni.
Alvorlige infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion).
Ikke kendt Ikke-infektiøs hepatitis.

Ved infektion skal behandlingen seponeres, men som hovedregel kan den genoptages, når infektionen er overstået. 

Interaktioner

Samtidig brug af andre biologiske lægemidler anbefales ikke pga. øget infektionsrisiko. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Kompetitiv interleukin-1-receptorantagonist. Interleukin-1 er et pro-inflammatorisk cytokin, som medierer mange cellulære responser ved synovial inflammation. 

Farmakokinetik

 • Efter s.c. administration af 1-2 mg/kg opnås maksimal plasmakoncentration efter 3-7 timer.
 • Biotilgængelighed op til 95% hos raske forsøgspersoner.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer, men afhænger af nyrefunktionen, idet plasmaclearance er nedsat med op til 75% hos patienter med GFR < 30 ml/min.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,5. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 12 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), hvorefter evt. ikke anvendt injektionsvæske skal kasseres.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/0,67 ml 418642
7 stk. (graduerede)
2.599,60 371,37
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/0,67 ml 373254
28 stk. (graduerede)
10.344,25 369,44
 
 

Revisionsdato

2018-05-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...