MicardisPlus®

C09DA07
 
 
Antihypertensivum. Kombination af telmisartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen.

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. dgl. om morgenen.
 • Ved nedsat leverfunktion dog højst 40 mg telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid 1 gang dgl.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. thiazid. Thiazider har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Telmisartan 

 • Svært nedsat leverfunktion og/eller kolestase
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

 

Hydrochlorthiazid 

 • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen og sulfonamider
 • Svært nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

Telmisartan 

 • Nedsat leverfunktion
 • Nyrearteriestenose
 • Aorta- eller mitralklapstenose
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Dyspnø, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Forhøjet serum-urat, Hypokaliæmi.
Rygsmerter.
Angst, Paræstesier, Synkope.
Fotosensibilitet.
Erektil dysfunktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Smerter.
Abdominalsmerter, Leverpåvirkning.
Bradykardi, Lungeødem, Pneumoni.
Hypoglykæmi  (diabetikere), Hyponatriæmi.
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Depression.
Erytem.
Angioødem, Infektion i nedre luftveje, Sepsis, Systemisk lupus erythematosus.
Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel lungesygdom.
Ikke kendt Pancreatitis.
Vasculitis.
Anæmi, Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni.
Hyperkaliæmi.
Erythema multiforme, Non-melanom hudcancer, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Snævervinklet glaukom.

Interaktioner

Telmisartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt af angiotensin II-antagonister og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse. Samtidig behandling skal ske med forsigtighed, især ved ældre.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithium anbefales. Det samme gælder digoxin.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Telmisartan
  Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere.
 • Diuretika
  Diuretika bør sædvanligvis ikke anvendes til gravide, kun på særlige indikationer og under visse forudsætninger. Behandlingen er en specialistopgave. Er brug af diuretika nødvendigt, foretrækkes bendroflumethiazid eller i særlige tilfælde furosemid.

Se endvidere Hypertension hos gravide

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Telmisartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af ca. 3 timer.
 • Virkningsvarighed minimum 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter ca. 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 

  

Telmisartan 

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-2 timer.
 • Metaboliseres ved glucuronidering i leveren.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal halveringstid på ca. 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden som uomdannet stof og glucuronider heraf.
 • Mindre end 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af ca. 3 timer.
 • Virkningsvarighed minimum 24 timer. 

  

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9,5-13 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter ca. 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 80 + 12,5 mg 010361
98 stk. (blister)
728,50

Substitution

tabletter 80 + 12,5 mg
Lesamor STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Telmisartan, tabletter 80+12,5 mg
Telmisartan/tiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Telmisartan, tabletter 80 mg+12,5 mg
Tolucombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Telmisartan, tabletter 80 mg/12.5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  80 + 12,5 mg

Præg:
H8,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 8,1 x 16,3
tabletter 80 + 12,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...