Asasantin® Retard

B01AC30
 
 
Trombocytfunktionshæmmende middel.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af recidiv hos patienter med trombotisk cerebral insult.
 • Forebyggelse af trombotisk cerebralt insult hos patienter med transitorisk cerebral iskæmi.

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 25 mg acetylsalicylsyre (ASA) og 200 mg dipyridamol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 depotkaps. 2 gange dgl., sædvanligvis morgen og aften.
 • Ved utålelig hovedpine i starten af behandlingen, kan der forsøgsvis i 1. uge doseres med 1 depotkapsel ved sengetid og lavdosis ASA om morgenen.

  

Bemærk 

 • Depotkapslerne bør synkes hele. 

Kontraindikationer

 • Aktivt mavesår eller blødningslidelse. 
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.
 • Indtagelse bør i udvalgte tilfælde ophøre 3-5 dage før planlagte større operationer med høj blødningsrisiko.

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min.)
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Tilstande med tilbøjelighed til hypotension, fx ved
  • alvorlig koronararteriesygdom
  • akut myokardieinfarkt
  • ustabil angina pectoris
  • subvalvulær aortastenose
  • hæmodynamisk ustabilitet.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinal blødning, Opkastning.
Cerebral hæmoragi, Epistaxis.
Anæmi.
Myalgi.
Migræne.
Allergiske reaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Intraokulær blødning.
Sjældne (0,01-0,1%) Erosiv gastritis.
Blødningstendens.

Interaktioner

Dipyridamol 

 • Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af antihypertensiva.
 • Dipyridamol kan øge de kardiovaskulære virkninger af adenosin. Justering af adenosin bør overvejes.
 • Der er øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med antikoagulantia og trombocythæmmere.


Acetylsalicylsyre 

 • Ved samtidig brug af celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen øges risikoen for ulcus, og patienten bør monitoreres for tegn på mave-tarmblødninger.
 • Ibuprofen kan hæmme ASA´s irreversible trombocytaggregation, og ved samtidig anvendelse bør ASA som tromboseprofylakse tages mindst 2 timer før ibuprofen.
 • Virkningen af vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g, men selv små doser ASA hæmmer trombocytfunktionen. 
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • Samtidig behandling med NOAK (non-vitamin K orale antikoagulantia) øger blødningsrisikoen.
 • ASA i analgetiske doser hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA i analgetiske doser kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. fald i valproat-clearance på ca. 16%.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • Syrepumpehæmmere kan reducere den trombocytfunktionshæmmende effekt af ASA pga. ændret pH i ventriklen.
 • ASA i doser > 300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Ved samtidig behandling med ASA og methotrexat er der rapporteret om stigning i AUC for methotrexat på 20-40%. Forsigtighed, især ved højdosis methotrexat og/eller nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er for analgetiske doser af acetylsalicylsyre data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. For NSAID, inkl. ASA, er der påvist en let øget risiko for spontan abort ved anvendelse i 1. trimester. Acetylsalicylsyre er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester. 

For dipyridamol er der ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Antitrombotisk behandling under graviditet er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Udskillelse af ASA i modermælk er undersøgt i flere studier, og den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende. Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket yderligere øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose i et 16-dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion i et barn har også været meddelt. Teoretisk kan der være en risiko for Reyes syndrom. Der er ingen data for udskillelse af dipyridamol i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

ASA: Se Acetylsalicylsyre (forgiftninger)

Dipyridamol: Administration af xanthinderivater (fx theophyllin) kan modvirke den hæmodynamiske virkning af overdosering med dipyridamol. 

Farmakodynamik

Dipyridamol hæmmer optagelsen af adenosin i trombocytter, hvorved niveauet af c-AMP i trombocytterne øges. Herved opnås en hæmning af trombocytfunktionen. Har også en kardilaterende virkning.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration af dipyridamol nås i løbet af 2-3 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration opnås inden for 3 dage.
 • Udskilles væsentligst med galden, hvorved der bliver tale om entero-hepatisk kredsløb.
 • Under 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstiden for ASA er ca. 15 minutter.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over 10-14 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 200 + 25 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 200 + 25 mg
Andre:
Lactose : hårde depotkapsler 200 + 25 mg, hårde depotkapsler 200 + 25 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 200 + 25 mg 494674
60 stk.
199,50
(B) hårde depotkapsler 200 + 25 mg  (Orifarm) 034498
60 stk.
Udgået 24-09-2018

Substitution

hårde depotkapsler 200 + 25 mg
Dipyridamol/acetylsal. 2care4 (Parallelimport), Acetylsalicylsyre, Dipyridamol, kapsler med modificeret udløsning 200+25 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  200 + 25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Brun
Mål i mm: 7,5 x 23,7
hårde depotkapsler 200 + 25 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  200 + 25 mg  (Orifarm)

Præg:
01A,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Brun
Mål i mm: 7,8 x 23,5
hårde depotkapsler 200 + 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...