Morfin "SAD"

N02AA01
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) morphin.
Injektionsvæske. 1 ml indeholder 0,4 mg eller 10 mg morphin.
Injektionsvæske. 1 ml indeholder 5 mg eller 20 mg morphin.
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 20 mg morphin. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Ikke tidligere opioidbehandlede
  • Voksne. Sædvanligvis 10-30 mg hver 4. time. Dosis kan øges med 5-10 mg ad gangen til ønsket effekt.
  • Ældre. Dosis skal nedsættes.
  • Børn. Initialt 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt/dosis. Dosis justeres herefter, således at smertegennembrud så vidt muligt undgås.

  

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Epiduralt 

 • Inj.væske 0,4 mg/ml. 2-4 mg injiceres langsomt (3-5 min.) gennem epiduralkateter 2-3 gange i døgnet.
  Postoperativt til ikke opioidtilvænnede patienter bør initialdosis normalt ikke overskride 2 mg. I enkelte tilfælde kan hyppigere dosering være nødvendig.
  Toleransudvikling over for morphin kan nødvendiggøre øgning af enkeltdosis til 8-20 mg.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Til behandling af både postoperative og cancerrelaterede smerter anbefales en kombination af morphin og et lokalanalgetikum, oftest bupivacain, vha. pumpe. Se endvidere Cancersmerter.

  

Parenteralt 

 • Inj.væske 5 mg/ml
  • Voksne. 5 mg i.v.
 • Inj.væske 5 mg/ml, 10 mg/ml og 20 mg/ml
  • Voksne. 10-20 mg i.m. eller s.c.
  • Børn. 0,05-0,2 mg/kg legemsvægt som s.c. injektion.
  • Ældre. Dosis skal nedsættes.

  

Rektalt 

 • Voksne. 20 mg efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

  

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 20-50 ml/min.: 75% af normaldosis med uændret dosisinterval.
 • GFR  10-20 ml/min.: Lav initialdosis, fx 2,5-5 mg, og forlænget dosisinterval med efterfølgende dosistitrering efter respons.
 • GFR < 10 mg/min.: Lavere initialdosis, fx 1,25-2,5 mg, og forlænget dosisinterval med efterfølgende dosistitrering efter respons.


Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl For hurtig dosisøgning af morphin. Dosis øges fra 10 mg x 2 dgl. til i alt 40 mg x 3 dgl. i løbet af 24 timer. Overdosering med kvalme og opkast.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ordinationsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling. Ved skift fra tramadol/tapentadol til morphin (ikke-ækvipotente stoffer) blev det ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol/tapentadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og indlægges på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. P.n. administration i PEM overses. Der administreres yderligere morphin i.v. inden for et for kort tidsinterval fra den tidligere p.n. administration. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl For høj infusionshastighed. I stedet for 1 mg/t indstilles pumpen til 8 mg/t (48 mg i døgnet). Respirationsdepression og bevidsthedspåvirkning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af mg og ml. Der blev bl.a. dispenseret 2,5 ml i.v. 5 mg/ml i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af styrker. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Oral dosis gives i.v. Der ordineres 2,5 mg til barn. Fejlagtigt gives 2,5 mg (1,25 ml) i.v. Der gives antidot i form af narcanti.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling. Ved skift fra tramadol/tapentadol til morphin (ikke-ækvipotente stoffer) blev det ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol/tapentadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og indlægges på intensiv afdeling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Obstipation.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Mundtørhed, Opkastning.
Hovedpine, Konfusion, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paralytisk ileus.
Bronkospasme, Hypotension, Lungeødem, Perifere ødemer, Respirationsdepression.
Agitation, Eufori, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Kramper, Myokloni, Paræstesier, Synkope, Øget muskeltonus.
Allergiske reaktioner.
Urinretention.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Bradykardi, Hypertension.
Anafylaktisk reaktion.
Amenoré, Erektil dysfunktion.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.
 • Morphin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40%.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data fra to opgørelser med i alt 800 eksponerede, heraf ca. 430  i 1. trimester uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Abstinenssymptomer hos den nyfødte er velkendt ved langvarig behandling. Respirationsdepression hos den nyfødte kan ses ved behandling i forbindelse med fødslen. Morphin bør derfor ikke anvendes de sidste uger før forventet fødsel. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Udskillelse af morphin i modermælk er undersøgt i flere studier, fortrinsvis efter parenteral behandling. Den relative vægtjusterede dosis for morphin og den aktive metabolit findes op til 27%, med meget stor intervariation. Den dosis, barnet indtager, er høj, men biotilgængeligheden er ret lav, og den systemiske eksponering for barnet er begrænset. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af morphin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på især μ- og i mindre grad қ-opioidreceptorerne i CNS. μ-opiodreceptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, og қ-opioidreceptorerne spinal analgesi, miosis og sedation. Morphin har også en direkte virkning på tarmvæggens nerver med obstipation til følge. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-60% (oralt) og ca. 30% (rektalt).
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Virkningsvarighed almindeligvis 4-5 timer.
 • Efter injektion i epiduralrummet formodes morphin at trænge gennem meninges til opioidreceptorer i medulla spinalis og udøve sin virkning der. Smertelindringen, som indtræder efter 15-30 minutter, er langvarig, ofte op til ca. 10 timer. Kun 5% bindes segmentalt, de 95% virker systemisk via absorption i de venøse plexer i epiduralrummet.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Injiceres fortrinsvis direkte i infusionsslangen. Blandbar med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. 

  

Holdbarhed 

Suppositorier 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenol : injektionsvæske 20 mg/ml (htgl.)
Andre:
Lactose : tabletter 10 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske 0,4 mg/ml, injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 10 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml
Natriummetabisulfit : injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 0,4 mg/ml, injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 10 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml

Firma

Tilskud

Enkelttilskud kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose
 • Kort beskrivelse af behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen
 • Oplysning om tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.  

    

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) tabletter 10 mg 743427
10 stk
(AP4) tabletter 10 mg 743435
100 stk
(AP4) tabletter 10 mg 749002
10 stk x10
(AP4) tabletter 10 mg 748947
100 stk x10
(AP4) injektionsvæske 0,4 mg/ml 740668
10 ml amp
(AP4) injektionsvæske 0,4 mg/ml 740670
10 ml amp x10
(AP4) injektionsvæske 5 mg/ml 743920
2 ml amp
(AP4) injektionsvæske 5 mg/ml 743922
2 ml amp x10
(AP4) injektionsvæske 10 mg/ml 746320
1 ml amp
(AP4) injektionsvæske 10 mg/ml 746321
1 ml amp x10
(AP4) injektionsvæske 20 mg/ml 742219
1 ml amp
(AP4) injektionsvæske 20 mg/ml 742221
1 ml amp x10
(AP4) injektionsvæske 20 mg/ml 742239
10 ml htgl
(AP4) injektionsvæske 20 mg/ml 746735
50 ml htgl
(AP4) injektionsvæske 20 mg/ml 742247
10 ml htgl x10
(AP4) suppositorier 20 mg 743419
10 stk

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...