Petidin "SAD"

N02AB02
 
 

Opioidagonist

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Bør kun anvendes i akutte situationer, da gentagen indgift kan forårsage kumulation af norpethidin udløsende excitationssymptomer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 50 mg pethidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 75-150 mg i.m. eller s.c. 

Børn. 0,5-1 mg/kg legemsvægt i.m. eller s.c. 

 

Akut i.v.-behandling (injektionsvæske 10 mg/ml) 

Voksne. 25-50 mg som langsom i.v. injektion (1-2 min.) hver 4. time. 

Ved i.v. administration bør patienten ligge ned, og naloxon og udstyr til assisteret vejrtrækning bør være tilgængelige. 


Bemærk: Ved parenteral indgift svarer 75-100 mg pethidin til ca. 10 mg morphin.
Mht. ækvianalgetiske doser for udvalgte opioider, se tabel 1 i Rene agonister

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-10 ml/min:

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

   

 • GFR 10-50 ml/min:

  Dosis nedsættes til 75% af normaldosis. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Fejlagtig administration af doseringerne, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Bevidsthedspåvirkning.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af mg og ml. Der blev bl.a. dispenseret 2,5 ml i.v. morphin (5 mg/ml) i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Forveksling af Palladon og Petidin, som er ikke-ækvipotente præparater. Palladon (hydromorphon) doseres almindeligvis med 1-2 mg. Petidin er et morfinlignende præparat, der sædvanligvis doseres med 50-150 mg. Risiko for respirationsstop.
Forveksling af styrker på pakninger og sprøjter. Over-/underdosering.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Fejl ved skift mellem opioider
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Eufori, Humørforstyrrelser, Sedation, Svimmelhed, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Respirationsdepression.
Agitation, Konfusion, Kramper, Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypertension, Hypotension.
Hallucinationer.
Anafylaktisk reaktion.
Urinretention.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.100 eksponerede, heraf < 300 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Respirationsdepression og bradykardi hos den nyfødte kan ses ved behandling i forbindelse med fødslen. Risikoen er størst ved fødsel 1-4 timer efter indgift. Forringet psykomotorisk respons og EEG-forandringer i adskillige dage efter fødslen har været meddelt, men langtidseffekter er ikke set. Kan anvendes under graviditet og fødsel, men kun under tæt obstetrisk kontrol. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger inden forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3907, 4235

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Den aktive metabolit, norpethidin, kan akkumuleres ved længerevarende behandling. Specielt er nyfødte i risiko, da norpethidins halveringstid er 63 timer. En enkelt dosis udgør formentlig ikke en risiko, men ved gentagen dosering frarådes amning. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af pethidin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Opioidagonist med virkning på især μ- og i mindre grad σ- og қ-opioidreceptorerne i CNS. μ-opioidreceptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, σ-opioidreceptorerne dysfori og hallucinationer og қ-opioidreceptorerne spinal analgesi, miosis og sedation.
 • Virkningsvarighed 2-4 timer.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til bl.a. den aktive metabolit, norpethidin.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer (pethidin) og 15-20 timer (norpethidin).
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 40-60%.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed 40-60%.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-7 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske, glucose-infusionsvæske 100 g/ l, isotonisk natriumchlorid-glucose-infusionsvæske og Ringer-chlorid-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) injektionsvæske 10 mg/ml 744043
2 ml amp
Udgået 19-12-2018
(AP4) injektionsvæske 50 mg/ml 741841
1 ml amp
Udgået 19-12-2018

Referencer

3907 Heinonen OP, Slone D, Shapiro S Birth defects and drugs in pregnancy Birth defects and drugs in pregnancy 1977 2019 http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483


4235 Jick H, Holmes LB, Hunter JR et al First-trimester drug use and congenital disorders JAMA 1981 246 343-6 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7241780

 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. maj 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...