Digoxin "SAD"

C01AA05
 
 

Hjerteglykosid med middelvarende virkning. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 250 mikrogram digoxin. 

Doseringsforslag

 • Intravenøs digitalisering anvendes kun, hvis der ikke kan ventes 1-2 timer på, at virkningen indtræder, eller hvis patienten ikke kan tage oral medicin.
 • Parenterale doser er 75-80% af de orale.
 • Til børn uden behov for akut digitalisering, anbefales det at starte behandlingen med forventet vedligeholdelsesdosis. Dosering 2 gange i døgnet anbefales.

Voksne

Akut digitalisering 

Intravenøs mætningsdosis 

 • Inden for det første døgn gives en mætningsdosis på 0,75 mg til 1,0 mg fordelt på 0,5 mg initialt og efterfulgt af 0,125 mg til 0,25 mg med 6 eller 12 timers interval.
 • Injiceres langsomt over 5-10 minutter.

 

Vedligeholdelsesdosis  

 • Vedligeholdelsesdosis afhænger af alder, vægt og nyrefunktion samt øvrige medicinering, se Interaktioner.
  Vedligeholdelsesdosis i mikrogram/døgn: Digoxin
  hvor mætningsdosis angives i mikrogram.
 • GFR angives i ml/min. Udregning af GFR, se her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen
 • Parenterale vedligeholdelses doser er 75-80% af de orale.

Børn

Akut digitalisering 

Intravenøs mætningsdosis 

 

 

Alder  

Intravenøs mætningsdosis  

mikrogram/kg legemsvægt/døgn  

Præmature  

< 1,5 kg 

15 

Præmature  

> 1,5 kg 

22,5 

Mature < 1 md. 

30 

1 md.-24 mdr. 

37,5 

2-10 år 

30 

10-14 år 

22,5 

 

Vedligeholdelsesdosis 

Se præparat med tabletter

 

Kontraindikationer

 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • WPW (Wolff-Parkinson-White) syndrom hos voksne
 • Steno-Fallots tetralogi
 • Hurtig i.v.-administration af calcium
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.

Forsigtighedsregler

 • Hypokaliæmi
 • Elektrolytforstyrrelser
 • Hypotyroidisme og myksødem
 • Cor pulmonale
 • Cardial amyloidose
 • Kronisk konstriktiv pericarditis
 • Akutte myokardielæsioner, fx myocarditis og hjerteinfarkt med betydende arytmier
 • AV-blok af 1. grad
 • Sinusknudedysfunktion
 • Svært nedsat nyrefunktion.

 

Digoxin har snævert terapeutisk indeks med stor risiko for overdosering. 

 

Alkoholindhold 

 • Injektionsvæsken indeholder ca. 10% v/v alkohol.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af serum-digoxin. Overdosering, som kan medføre svær rytmeforstyrrelse i form af ventrikelflimren, avanceret AV-blok eller asystoli.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Man overså, at patienten allerede havde fået ordineret og administreret digoxin. Overdosering/død.
Dokumentationsfejl Seponering/genoptagelse af behandling overset pga. overførselsfejl mellem journal og medicinskema. Overdosering/atrieflimmer
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ved høje koncentrationer forøges sekundære pacemakercentres evne til selv at udsende impulser (øget automati) og til at reagere på stimuli (øget ekscitabilitet). Dette gælder især for ventriklernes vedkommende. Det kan føre til ventrikulære ekstrasystoler (ofte koblede som bigemini), ventrikulær takykardi, ventrikelflimren, forlænget atrio-ventrikulær overledning stigende til AV-blok (grad II-III). Endvidere sinusbradykardi, sinuspauser samt atrial takykardi med vekslende AV-blok.
Der kan desuden ses en række ekstrakardiale bivirkninger, især fra gastro-intestinalkanalen og centralnervesystemet. 

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Arytmier, Takykardi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gynækomasti.
Apati, Encefalopati, Kramper, Neuralgi  (trigeminus), Svimmelhed.
Gulsyn, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombocytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom.

Interaktioner

 • Anvendelse af diuretika (thiazider, thiazidlignende og loop-diuretika) sammen med digoxin bør suppleres med kalium eller kaliumbesparende diuretika.
 • Samtidig indgift af amphotericin B medfører risiko for digoxinintoksikation på grund af amphotericin B-betinget hypokaliæmi.
 • Forøgelse af plasma-calcium øger også følsomheden, hvorfor intravenøs terapi med calcium almindeligvis er kontraindiceret hos patienter under terapi med digoxin.
 • Verapamil hæmmer den renale elimination af digoxin. Denne interaktion aftager under fortsat kombinationsbehandling i løbet af 5-6 uger. Verapamil displacerer digoxin fra vævsbindingen og medfører derfor pludselig stigning i serum-digoxin, når behandlingen påbegyndes. Senere indstiller serum-digoxin sig på et niveau, der alene afhænger af digoxinclearance.
 • Amiodaron, nifedipin, lornoxicam, quinin, spironolacton, itraconazol samt erythromycin og clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger plasmakoncentrationen af digoxin.
 • Propafenon og ciclosporin øger ligeledes plasma- digoxin. Dosisreduktion af digoxin kan være nødvendigt.
 • Colestyramin, colestipol, obstipantia indeholdende magnesium samt antacida indeholdende aluminium eller magnesium nedsætter plasma-digoxin ved at nedsætte absorptionsfraktionen.
 • Rifampicin og sulfasalazin nedsætter plasma-digoxin ved øget omsætningshastighed via hepatisk enzyminduktion.
 • Naturlægemidler, som indeholder ginseng kan medføre en stigning i serum-digoxin.
 • Perikon kan nedsætte koncentrationen (AUC) af digoxin med ca. 25% og bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 3%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Digoxin har snævert terapeutisk indeks med stor risiko for overdosering. Se Digoxin (forgiftninger)

Farmakodynamik

Digoxin virker ved: 

 • En let nedsættelse af hjertets frekvens ved sinusrytme (negativ kronotrop effekt).
 • En hæmning af overledningen gennem atrio-ventrikulærknuden (negativ dromotrop effekt).
 • En forøgelse af myokardiets kontraktionskraft (positiv inotrop effekt).

Farmakokinetik

 • Virkningen indtræder 5-10 minutter efter injektion.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved glomerulær og tubulær filtration.
 • Eliminationen er proportional med den glomerulære filtrationshastighed (GFR).
 • Plasmahalveringstiden er 1-2 døgn ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,7 - 7,3  

 

Håndtering 

Bør fortyndes med isotonisk natriumchlorid injektions-/infusionsvæske (10 ml til voksne) for at undgå lokalirritation. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 250 mikrog/ml 749903
1 ml amp
 
 

Revisionsdato

2018-10-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...