Sulfametoxazol med trimetoprim "SAD"

J01EE01
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse og behandling af Pneumocystis jiroveci-pneumoni.
 • Behandling af nocardiose.
 • Behandling af urinvejsinfektion og akutte eksacerbationer af kronisk bronchitis, hvor der er dokumenteret bakteriel følsomhed for sulfamethoxazol og trimethoprim, og hvor der er grund til at foretrække denne kombination frem for behandling med et enkelt antibiotikum.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 400 mg sulfamethoxazol og 80 mg trimethoprim. 

Doseringsforslag

Urinvejsinfektioner og akutte eksacerbationer af kronisk bronchitis 

 • Voksne og børn > 12 år. 2 tabl. 2 gange dgl.
 • Børn 6 uger -12 år. 40 mg sulfamethoxazol og 8 mg trimethoprim/kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 2 doser.

 

Forebyggelse af Pneumocystis jiroveci-pneumoni 

 • Voksne og børn > 12 år. 1-2 tabl. dgl.

 

Behandling af Pneumocystis jiroveci-pneumoni 

 • Voksne og børn > 12 år. 4 tabl. 4 gange dgl.

 

Behandling af nocardiose 

 • Voksne og børn > 12 år. 4 tabl. 3 gange dgl.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Dosis bør nedsættes.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages i forbindelse med et måltid.
 • Trimethoprim kan medføre en klar og klinisk betydende stigning i P-kreatinin (og dermed fald i eGFR), uden at det er tegn på reduceret nyrefunktion.

 

Kontraindikationer

 • Må ikke gives til præmature, nyfødte og spædbørn < 2 måneder samt nyfødte med hyperbilirubinæmi eller glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Allergi overfor: Sulfonamid, trimethoprim, furosemid, thiazider, sulfonylurinstoffer, carboanhydrasehæmmere, para-aminobenzoesyre og visse lokalanalgetika, fx benzocain.
 • Makrocytær anæmi, folsyremangel.
 • Tidligere eller nuværende reaktioner på sulfonamidbehandling i form af bloddyskrasi, drug fever eller purpura hæmorrhagica.
 • Stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Hæmolytisk icterus.

Forsigtighedsregler

 • Langvarig behandling bør så vidt muligt undgås pga. risiko for alvorlige bivirkninger. Dette gælder specielt patienter over 65 år.
 • Nedsat dosering ved oliguri.
 • Sulfonamider kan forårsage hæmolytisk anæmi. Dette er blandt andet beskrevet i forbindelse med glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • Ved nedsat nyrefunktion eller ved samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika bør serum-kalium kontrolleres jævnligt pga. risiko for hyperkaliæmi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber.
Abdominalsmerter, Diarré, Glossitis, Kvalme, Opkastning.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø, Lungeinfiltrater.
Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni.
Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Purpura.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Leverinsufficiens, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Myocarditis.
Agranulocytose, Anæmi, Methæmoglobinæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Artralgi.
Aseptisk meningitis, Ataksi, Hallucinationer.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Interstitiel nefritis.
Cyclitis, Iritis, Myopi, Tinnitus, Uveitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Forlænget QT-interval, Respirationsdepression.
Psykose.

Interaktioner

 • Sulfonamider danner uopløselige forbindelser i urinvejene, når der samtidig gives methenamin (hexamethylentetraamin).
 • Ved samtidig anvendelse af trimethoprim og methotrexat kan virkning og bivirkninger af methotrexat øges. Kombination bør undgås.
 • Ved samtidig indgift af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer), phenytoin eller warfarin ses øget virkning pga. hæmmet hepatisk metabolisme.
 • Sulfonamid/trimethoprim i kombination med ciclosporin øger risikoen for reversibel nedsættelse af nyrefunktionen, specielt hos nyretransplanterede.
 • Sulfonamid/trimethopriminduceret folsyremangel forstærkes ved samtidig indgift af antimalariamidlerne proguanil og pyrimethamin samt sulfoner og antiepileptika med risiko for udvikling af megaloblastær anæmi.
 • Trimethoprim kan øge virkningen af lamivudin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede for kombinationen af trimethoprim og sulfonamider uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Et dansk studie finder fordoblet risiko for spontanabort ved anvendelse af trimethoprim alene i 1. trimester.
Teoretisk er der risiko for neonatal hyperbilirubinæmi og kernicterus ved behandling med sulfonamider sidst i graviditeten. Sidstnævnte er dog aldrig beskrevet. Der er ingen evidens for neonatal hyperbilirubinæmi i raske fuldbårne børn ved eksponering for sulfamethoxazol sent i graviditeten. Behandlingen bør dog undgås ved mistanke om glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel, ved risiko for præmatur fødsel og umiddelbart før fødslen.  

Referencer: 3732, 3734, 3733, 3735

Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For trimethoprim er den relative vægtjusterede dosis ca. 9%, hvilket er moderat højt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Da trimethoprim påvirker folsyremetabolismen, bør amning undgås, eller der bør alternativt gives folsyretilskud til barnet. Den relative vægtjusterede dosis for sulfamethoxazol er 2,5%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Halveringstiden i nyfødte er betydeligt forlænget (15-37 timer) og kan teoretisk medføre akkumulation af lægemidlet. Amning af raske børn, der er født til terminen, synes foreneligt med kortere tids behandling, men frarådes ved langtidsbehandling. Pga. risiko for hæmolytisk anæmi bør behandling undlades ved amning af børn med glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel. Desuden bør eksponering undgås af præmature og nyfødte, som er svækkede eller har icterus.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Sulfamethoxazol  

 • Analog til para-aminobenzoesyre og virker kompetitivt hæmmende på indbygningen af para-aminobenzoesyre i folsyre.
 • Organismens celler og en del sulfonamidresistente mikroorganismer kan optage folsyre fra omgivelserne og er derfor upåvirkelige af sulfonamid.
 • En del mikroorganismer kan selv syntetisere para- aminobenzoesyre, de er ligeledes sulfonamidresistente. 
 • Ved de koncentrationer, som kan opnås i blod og vævsvæsker, virker sulfonamiderne udelukkende bakteriostatisk. 
 • Ved de høje koncentrationer, som kan opnås i urin, ses en baktericid effekt.

  

Trimethoprim 

 • Et pyrimidinderivat, som virker ved at hæmme mikroorganismernes omdannelse af dihydrofolsyre (folsyre) til tetrahydrofolsyre (folininsyre). 
 • Ved at afbryde folininsyresyntesen hæmmer det mikroorganismernes syntese af purin og dermed af DNA og RNA.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Kombinationen af sulfamethoxazol og trimethoprim har samme spektrum som sulfonamider:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Escherichia coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • De fleste Proteus spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Vibrio cholerae.
  • Virker endvidere på:
   • Nocardia spp. 
   • Pneumocystis jiroveci.
   • Stenotrophomonas maltophilia.

Farmakokinetik

 • Begge stoffer absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration opnås i løbet af 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 10-11 timer for begge komponenter.
 • Begge stoffer trænger ind i cellerne og passerer blod-hjernebarrieren, således at koncentrationen i spinalvæsken er ca. 40% af plasmakoncentrationen for sulfamethoxazol og ca. 60% for trimethoprim.
 • Begge stoffer udskilles gennem nyrerne.
 • Urinens pH har stor betydning for udskillelsen af trimethoprim, der er en svag base, som ved faldende pH overgår til ioniseret form.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
tabletter 400mg/80mg 744136
100 stk

Foto og identifikation

Tabletter  400mg/80mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13,5 x 13,5
tabletter 400mg/80mg
 
 
 

Referencer

3732 Hansen C, Andrade SE, Freiman H et al Trimethoprim-sulfonamide use during the first trimester of pregnancy and the risk of congenital anomalies Pharmacoepidemiol Drug Saf 2016 25(2) 170-8 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26599424


3733 Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E et al Trimethoprim use in early pregnancy and the risk of miscarriage: a register-based nationwide cohort study Epidemiol Infect 2013 141(8) 1749-55 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23010291


3734 Czelzel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT et al The teratogenic risk of trimethoprim-sulfonamides: a population based case-control study Reprod Toxicol 2001 15(6) 637-46 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=11738517


3735 Ratanajamit C, Skriver MV, Nørgaard M et al Adverse pregnancy outcome in users of sulfamethizole during pregnancy: a population-based observational study J Antimicrob Chemother 2003 52(5) 837-41 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=14519675

 
 

Revisionsdato

2018-09-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...