Heparin ukonserveret "SAD"

B01AB01
 
 
Ufraktioneret heparin. Antikoagulans.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 100 IE, 500 IE, 1.000 IE eller 5.000 IE heparin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Forebyggelse af koagulation i venekanyler 

 • I.v.-katetre o.l. lukkes med heparinprop på 100 IE/ml.
 • Ved anvendelse 1 gang i døgnet eller sjældnere anvendes 1.000 IE/ml.

Behandling af dyb tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer 

 • 5.000 IE i.v. som bolus, efterfulgt af i.v. infusion af 1.000-1.200 IE/time eller af 25.000-30.000 IE/døgn fordelt på 2-3 s.c. injektioner.
 • Dosis reduceres ved lav legemsvægt, høj alder, trombocytopeni eller nylig operation.
 • APTT tilstræbes forlænget med en faktor 1,5-2,5 under i.v. infusion eller ved bestemmelse 4-6 timer efter s.c. indgift.

Supplement til trombolysebehandling med alteplase, tenecteplase eller reteplase ved akut myokardieinfarkt 

 • Bolus 60 IE/kg (højst 4.000 IE) i.v. ved behandlingens start, efterfulgt af 12 IE/kg som infusion (højst 1.000 IE/time), justeret efter APTT og givet i mindst 2 døgn.

Forebyggelse af tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer 

 • Ved operationer gives 5.000 IE s.c. hver (8.-) 12. time, første dosis gives ca. 2 timer før operationen.
 • Behandlingsvarighed 5-7 dage eller til mobilisering.
 • Denne standarddosering kræver ingen laboratoriekontrol.
 • Ved tromboseprofylakse under specielt sidste tredjedel af svangerskabet og ved særlig tromboserisiko (fx hofteoperationer) kan standarddoseringen være utilstrækkelig, og større og/eller hyppigere dosering være påkrævet.

 

Børn 

Dosering ved tromboemboliske komplikationer: 

 

 

< 1 måned 

1 måned - 1 år 

1 - 18 år 

Behandling  

 

 

 

i.v. 

Gestationsalder < 35 uger:  

 • Initialt 50 IE/kg

 

eller  

 

Gestationsalder > 35 uger: 

 • Initialt 75 IE/kg
 • Dernæst 25 IE/kg/time
 • Initialt 75 IE/kg
 • Dernæst 25 IE/kg/time
 • Initialt 75 IE/kg
 • Dernæst 20 IE/kg/time

s.c. 

250 IE/kg 2 gange dgl.  

 

Profylakse  

s.c. 

100 IE/kg (max 5000 IE) 2 gange dgl.  

 

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese.
 • Aktiv større blødning og risikofaktorer for større blødning.
 • Immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (HIT type II).
 • Septisk endocarditis.

Forsigtighedsregler

 • Blødningsrisiko.
 • Epidural eller spinal anæstesi.
 • Intramuskulær injektion bør undgås pga. risiko for hæmatom.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Ordinationsfejl Manglende reordination efter pausering af heparin forud for operation. Tiltagende perifer cyanose. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Risiko for visuel forveksling mellem emballager med forskellig styrke/volumen. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser.
Blødningstendens  (specielt ved høje doser), Hæmatom.
Erytem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Hyperkaliæmi.
Hudnekrose.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Priapisme.

Ved langtidsbehandling kan ses osteoporose. 

Interaktioner

Samtidig indgift af farmaka med hæmmende virkning på hæmostasen, fx acetylsalicylsyre og andre NSAID, vitamin K-antagonister og dextran, kan forstærke den antikoagulerende virkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Passerer ikke placenta. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskillelsen i modermælk er minimal. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer ved at forstærke virkningen af antitrombin.

Farmakokinetik

 • Virker straks efter intravenøs injektion.
 • Efter subkutan injektion er den koagulationshæmmende effekt i plasma maksimal efter 4-6 timer.
 • Biotilgængelighed ca. 20%.
 • Plasmahalveringstiden er dosisafhængig, 40-150 minutter, længst ved store doser.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne, resten metaboliseres i leveren.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5-7,5. 


Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Må ikke administreres sammen med:
  • aminoglykosider
  • tetracykliner
  • erythromycin
  • vancomycin
  • polymyxiner
  • dicloxacillin
  • hydrocortisonsuccinat.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 100 IE/ml 742288
10 ml
injektionsvæske 500 IE/ml 741751
20 ml
injektionsvæske 1.000 IE/ml 741825
1 ml
injektionsvæske 5.000 IE/ml 741833
1 ml
 
 

Revisionsdato

2017-08-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...