Actrapid®

Actrapid Penfill
A10AB01
 
 

Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinpræparat. Neutral opløsning af krystallinsk, højtrenset humant insulin. Fremstillet ved genteknologi (gærceller). Identisk med humant insulin. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin.
Actrapid® Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampuller. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin. 

Doseringsforslag

Individuel s.c. dosering.
Dosis bør tages kort tid før et måltid. 

 

Indgivelse 

 • Subkutan injektion
  • Gives s.c. i abdomen, lår, gluteal- eller deltoideusområdet.

 

Til ældre eller ved nedsat nyre- eller leverfunktion

 • Dosisjustering på baggrund af øget monitorering af blod-glucose.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifer neuropati.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Retinopati.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes mellitus. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Insuliner:
  • primære virkning er regulering af glucosemetabolismen.
  • desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås 1-3 timer efter subkutan injektion. 
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder efter ca. 30 minutter. 
 • Virkningsvarighed ca. 7 timer, afhængig af dosisstørrelsen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 7,3. 

Håndtering

Subkutan injektion 

 • Må kun anvendes sammen med injektionssprøjter, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis.
 • Da der er risiko for udfældning i pumpekatetre, må Actrapid® ikke anvendes i insulinpumper til kontinuerlig subkutan insulininfusion.
 • Penfill® cylinderampuller er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk insulin-dispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® nåle.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Evt. intravenøs indgivelse 

 • Skal anvendes i koncentration på 0,05-1,0 enhed/ml i polypropyleninfusionspose med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Skal injiceres i infusionsposen og ikke blot i indgangsporten.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning

Holdbarhed

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Hætteglas kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (højst 25°C).
  • Cylinderampuller kan opbevares højst 6 uger ved højst 30°C.
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml (Penfill®)
Andre:
Glycerol : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml (Penfill®)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml (Penfill®)
Zinkchlorid : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml (Penfill®)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml 013950
10 ml
173,55 6,94
(B) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml  (Penfill®)  013958
5 x 3 ml
342,80 9,14
(B) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml 480971
5 x 3 ml (Paranova)
340,55 9,08

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 IE/ml

Farve: Gul
Mål i mm: 11 x 67
Actrapid® Penfill®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...