Mixtard® 30

Mixtard 30 InnoLet, Mixtard 30 Penfill
A10AD01
 
 

Kombinationspræparat indeholdende både hurtigt indsættende og middellangt virkende insulin. Suspension af krystallinsk, højtrenset humant isophaninsulin i en neutral opløsning af krystallinsk, højtrenset humant insulin. Fremstillet ved genteknologi (gærceller). Identisk med humant insulin. 

Dispenseringsform

Mixtard® 30 InnoLet®, injektionsvæske, suspension i injektionspen. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin (heraf 30 IE humant opløst insulin og 70 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin)). 

Mixtard® 30 Penfill®, injektionsvæske, suspension i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin (heraf 30 IE humant opløst insulin og 70 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin)).
Injektionsvæske, suspension i hætteglas. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin (heraf 30 IE humant opløst insulin og 70 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin)). 

Doseringsforslag

 • Individuel s.c. dosering.
 • En injektion bør inden for 30 minutter efterfølges af et måltid eller mellemmåltid indeholdende kulhydrater.
 • Kan blandes med Actrapid® og Insulatard®, uden at disse mister deres specifikke virkningsvarighed.

 

Til ældre eller ved nedsat nyre- eller leverfunktion

 • Dosisjustering på baggrund af øget monitorering af blod-glucose.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Fejlagtig administration af doseringerne for langtidsvirkende insuliner, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifer neuropati.
Akkommodationsbesvær, Retinopati.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Synsforstyrrelser.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes mellitus. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insuliner: 

 • primære virkning er regulering af glucosemetabolismen.
 • desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.

Farmakokinetik

 • Plasmakoncentrationen er maksimal mellem 2. og 8. time efter subkutan injektion.
 • Virkningen på blodglucose koncentrationen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed op til 24 timer, afhængig af dosisstørrelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH ca. 7,3. 

Håndtering

Mixtard® 30 hætteglas 

 • Må ikke benyttes i infusionspumper.
 • Må kun anvendes i forbindelse med injektionssprøjter, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Mixtard® 30 InnoLet® 

 • Til at bruge sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle med en længde på op til 8 mm.
 • Pennen dispenserer 1-50 enheder i spring på 1 enhed.
 • Kun til s.c. injektion.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Mixtard® 30 Penfill® 

 • Til at bruge sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
 • Kun til s.c. injektion med en genanvendelig pen.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (under 25°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Phenol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Glycerol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Protaminsulfat : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Zinkchlorid : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml  (30 InnoLet®)  013660
5 x 3 ml
420,90 11,22
(B) injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml 013907
5 x 3 ml
339,30 9,05
(B) injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml 013720
1 htgl. a 10 ml
170,15 6,81

Foto og identifikation

Injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml

Farve: Brun
Mål i mm: 55 x 115
Mixtard® 30 InnoLet®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Mixtard® 30 InnoLet
 
 
 
 
Set bagfra uden beskyttelseshætte
 
Mixtard® 30 InnoLet®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp. i cylinderamp.  100 IE/ml

Farve: Brun
Mål i mm: 11 x 67
Mixtard® 30 Penfill®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...