Busilvex®

L01AB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Anvendes efterfulgt af cyclophosphamid eller melphalan som konditionerende behandling før myeloablativ hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Busulfan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 6 mg busulfan. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,8 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 2 timer hver 6. time i 4 dage (16 doser).
Børn. Individuelt. 

  

Bemærk: 

 • Patienten skal præmedicineres med antikonvulsiva og antiemetika.
 • Cyclophosphamid bør først påbegyndes 24 timer efter afsluttet busulfanbehandling.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Tendens til krampeanfald
 • Paracetamol skal undgås i 72 timer før administration.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Anal irritation, Ascites, Diarré, Dyspepsi, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Icterus, Kvalme, Leverpåvirkning, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Hypertension, Hypotension, Pharyngitis, Rhinitis, Takykardi, Trombose, Vasodilatation, Ødemer.
Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Brystsmerter, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Angst, Depression, Hikke, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Mucositis.
Allergiske reaktioner.
Dysuri, Forhøjet plasma-kreatinin, Oliguri.
Almindelige (1-10%) Hæmatemese, Ileus, Venookklusiv leversygdom, Øsofagitis.
Arytmier, Astma, Atrieflimren, Kardiomegali, Lungeblødning, Nedsat uddrivningsfraktion, Pericarditis, Perikardiel ekssudation, Pleuraekssudat, Respirationsdepression.
Hyponatriæmi.
Konfusion.
Erytem, Hudafskalning, Pigmentforandringer i huden.
Forhøjet carbamid, Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning.
Arteriel trombose, Bradykardi, Cerebral hæmoragi, Hypoxi, Systemisk vaskulær lækage-syndrom, Ventrikulær ekstrasystoli.
Delirium, Encefalopati, Hallucinationer, Kramper, Nervøsitet.
Ikke kendt Tandmisdannelser  (Tandhypoplasi).
Interstitiel lungesygdom, Trombotisk mikroangiopati.
Hypogonadisme.
Katarakt, Linse- og corneauklarheder.

Interaktioner

 • Metronidazol øger plasmakoncentrationen af busulfan med ca. 50%. Kombinationen bør undgås.
 • Itraconazol nedsætter clearance for busulfan med ca. 20%.
 • Ketobemidon og paracetamol kan muligvis nedsætte clearance for busulfan.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber. Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift er den terminale plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 30% bindes irreversibelt til albumin.
 • Fordelingsvolumen 0,6-0,9 l/kg.
 • Metaboliseres via konjugering til glutation til inaktive metabolitter.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter fortynding 3,4-3,9 


Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat 6 mg/ml fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på 0,5 mg/ml. 

  

Forligelighed ved infusion 

Bør kun fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Må ikke blandes med andre farmaka.
Sprøjte af polycarbonat må ikke anvendes.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig opløsning er holdbar i 8 timer ved 20°C eller 12 timer ved 2-8°C efterfulgt af 3 timer ved stuetemperatur (inkl. infusionstid).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/ml 130309
8 x 10 ml
23.129,70
 
 

Revisionsdato

2017-09-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...