Felodipin "Actavis"

C08CA02
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg felodipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 5 mg dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 5-10 mg én gang dgl. om morgenen.
 • Øgning af dosis skal foretages med mindst 2 ugers interval.
 • Maksimalt 10 mg dgl.  

    

Ældre 

 • Initialt 2,5 mg dgl.

  

Bemærk 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • De må ikke tygges eller knuses.
 • De bør tages uden mad eller efter et let måltid.

Kontraindikationer

 • Akut myokardieinfarkt
 • Kardiogent shock
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Ustabil angina pectoris
 • Alvorlig aortastenose eller mitralstenose
 • Hæmodynamisk signifikant hjerteklapobstruktion
 • Dynamisk obstruktion af hjertets udløbsdel
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Hypotension
 • Takykardi
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Er oftest milde, forbigående og dosisafhængige.
Meget almindelige (> 10%) Perifere ødemer.
Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Hypotension.
Paræstesier, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Artralgi.
Synkope.
Impotens, Seksuelle forstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Gingival hyperplasi.
Fotosensibilitet, Kutan vasculitis.
Allergiske reaktioner, Angioødem.

Interaktioner

 • Felodipin kan øge koncentrationen af tacrolimus.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås.
 • En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af felodipin.
 • Felodipin nedsætter metoprolols clearance med ca. 30%, og dosisjustering kan være nødvendig afhængig af bivirkninger.
 • Felodipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer:

  • Inhibitorer af CYP3A4, fx itraconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af felodipin.
  • Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin, efavirenz og nevirapin kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af felodipin.
  • Se tabel 2 Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 150 eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Felodipin nedsætter det arterielle blodtryk ved at mindske den systemiske vaskulære modstand. Felodipin nedsætter modstanden i koronarkar og øger blodgennemstrømningen og den myokardielle iltforsyning som følge af dilatationen af både epikardielle arterier og arterioler. Felodipins nedsættelse af det systemiske blodtryk mindsker venstre ventrikels afterload og myokardiets iltbehov. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår betydelig førstepassage-metabolisme i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Biotilgængelighed ca. 15%.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-5 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 438730
98 stk. (blister)
50,60 0,52

Substitution

depottabletter 5 mg
Felodin STADA Nordic, Felodipin, depottabletter 5 mg
Felodipin "HEXAL" HEXAL, Felodipin, depottabletter 5 mg
Felodipin "Teva" TEVA, Felodipin, depottabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  5 mg

Præg:
5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...