Flecainid "Actavis"

C01BC04
 
 

Anvendelsesområder

 • Symptomgivende supraventrikulære arytmier, hvor anden behandling har været ineffektiv.
 • Livstruende ventrikulære arytmier.
 • Bør kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) ved risiko for atrieflagren med 1:1 overledning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg flecainidacetat. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge (13-17 år)
  • Supraventrikulære arytmier: 50 mg 2 gange dgl. Kan øges til 300 mg dgl.
  • Ventrikulære arytmier: 100-200 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 3-5 dage.
 • Ældre: 50-100 mg 2 gange dgl. Efter 5-6 døgn dosisreduktion.
 • Nedsat leverfunktion: Maksimalt 100 mg dgl.
 • Nedsat nyrefunktion: GFR < 35 ml/min. 100 mg dgl. evt. forsigtig dosisøgning.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 


Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages på tom mave eller 1 time før måltidet.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Ved døgndoser over 300 mg bør der foretages plasmakoncentrationsmålinger.
 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under indlæggelse med ekg-overvågning.

Kontraindikationer

Enhver form for strukturel hjertesygdom 

 • Svær venstresidig hjerteinsufficiens
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • AV-blok ved grenblok
 • Sinusknudedysfunktion
 • Asymptomatiske ventrikulære arytmier
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Brugada syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Tegn på hjerteinsufficiens
 • Svær bradykardi og udtalt hypotension skal korrigeres før behandling.
 • Sinusknudedysfunktion
 • Atrio-ventrikulære overledningsforstyrrelser
 • Må ikke anvendes til patienter, der har haft akut myokardieinfarkt, medmindre der er tale om livstruende ventrikulære arytmier.
 • Øger tærsklen for myokardiestimulation hos pacemakerpatienter. Bør kun anvendes, hvor måling og evt. justering af pacemakerens ydelse kan ske.
 • Hypokaliæmi, hyperkaliæmi og andre elektrolytforstyrrelser bør korrigeres før behandling.
 • Plasmakoncentrationsmålinger anbefales ved nedsat leverfunktion.
 • Behandling bør startes under 2-3 døgns indlæggelse med kontinuerlig ekg-overvågning. Derefter anbefales regelmæssig ekg-kontrol hver 1.-3. måned.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine, Svimmelhed.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Dyspnø, Ventrikulær takykardi, Ødemer.
Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) AV-blok  (grad II-III).
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1%) Pneumoni.
Angst, Ataksi, Depression, Dyskinesier, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Konfusion, Kramper, Nervøsitet, Paræstesier, Perifer neuropati, Somnolens, Synkope.
Udvikling af antistoffer.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Artralgi.
Fototoksicitet.
Impotens.
Korneal uklarhed.
Ikke kendt Leverskade.
Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Hypotension, Myokardieinfarkt.

Med ukendt frekvens er desuden set sinuspause, sinusstop, øgning af PR- og QRS-intervaller (dosisrelateret) og ved ekg-forandringer demaskering af Brugada syndrom. 

Interaktioner

 • Flecainid øger plasmakoncentrationen af digoxin med ca. 15%.
 • Samtidig behandling med andre klasse I-antiarytmika anbefales ikke.
 • Additiv negativ inotrop effekt ved samtidig indgift af β-blokkere (fx propranolol, timolol).
 • Ved samtidig indgift af amiodaron skal dosis af flecainid reduceres med 50%, og patienten monitoreres tæt vedr. bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med bupropion.
 • Der er øget risiko for arytmier ved samtidig brug af tricykliske antidepressiva og clozapin.
 • P-flecainid øges af antivirale midler (ritonavir) og samtidig brug bør undgås pga. øget risiko for ventrikulær arytmi.
 • Flecainid omsættes af CYP2D6, og der er teoretisk mulighed for påvirkning af andre substater og inhibitorer af CYP2D6. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Flecainid har effekt på både ventrikulære og supraventrikulære arytmier.
 • Funktionen af det autonome nervesystem påvirkes ikke.
 • Flecainid har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-4 timer.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 200-1.000 mikrogram/l).
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid ved gentagen indgift ca. 16 timer, ca. 20 timer hos patienter med arytmier, hos ældre samt ved stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 473212
100 stk. (blister)
120,40 2,41

Substitution

tabletter 100 mg
Flecainid "Sandoz" Sandoz, Flecainid, tabletter 100 mg
Flecainid "Stada" STADA Nordic, Flecainid, tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  100 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
FJ, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 100 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. oktober 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...