Doxorubicin "Ebewe"

L01DB01
 
 

Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Bredt spektrum af maligne lidelser, især hæmatologiske sygdomme, mammacancer, ventrikelcancer og sarkomer.
Doxorubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg doxorubicin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af kombinationsbehandling med andre cytostatika, myelosuppression, leverfunktion samt tidligere strålebehandling. Ved i.v. administration skal doxorubicin på grund af den lokalirriterende effekt altid doseres i løbende drop. For at mindske risikoen for kardiomyopatier bør den kumulative totaldosis ikke overstige 550 mg/m2 legemsoverflade (se bivirkninger). 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Allergi over for antracyclinderivater
 • Svær hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Nedsat leverfunktion
 • Hjertesygdom i anamnesen pga. risiko for kardiotoksiske bivirkninger
 • Udtalt vævsirriterende effekt. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan (Savene®). Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Temperaturstigning.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Ekg-forandringer, Tromboflebitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Forhøjet serum-urat, Hedeture.
Alopeci, Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Infektioner.
Amenoré, Oligospermi.
Almindelige (1-10%) Overfølsomhed for strålebehandling, Reaktioner på indstiksstedet.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Øsofagitis.
Bradykardi, Takyarytmier, Takykardi, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Hudkløe, Pigmentforandringer i hud og negle, Urticaria.
Sepsis.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Colitis, Gastro-intestinal blødning.
Tromboemboli.
Leukæmi.
Dehydrering.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Fotosensibilitet.
Angioødem.

Patienten bør informeres om, at urinen kan blive rødfarvet i døgnet efter indgiften af doxorubicin. 

Interaktioner

 • Doxorubicin er substrat for CYP3A4 og CYP2D6. Samtidig indgift af hæmmere eller induktorer af disse enzymer kan øge eller nedsætte koncentrationen af doxorubicin i blodet, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Doxorubicin er substrat for P-glykoprotein (P-gp), og derfor kan samtidig administration af P-gp-hæmmere (fx ciclosporin og verapamil) øge plasmakoncentrationen og dermed den cytostatiske effekt af doxorubicin, se Farmakodynamiske interaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.  

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift fordeles doxorubicin hurtigt til vævene.
 • Eliminationen er trifasisk med en terminal plasmahalveringstid på ca. 30 timer.
 • Passerer ikke intakt blod-hjernebarriere.
 • Metaboliseres til en aktiv metabolit, doxorubicinol, og flere inaktive metabolitter.
 • Ca. 5% af en indgiven dosis udskilles gennem nyrerne, og 40-50% udskilles med galden.
 • Nedsat leverfunktion resulterer i langsommere udskillelse og dermed øget retention og kumulation i plasma og væv.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af doxorubicin bør udvises forsigtighed. 


Forligelighed ved infusion 

 • Gives i infusionsslangen med løbende isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Bemærk: Må ikke indgives sammen med heparin.

  

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 101275
100 ml
1.731,35
 
 

Revisionsdato

2016-11-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...