Ramipril "Actavis"

C09AA05
 
 
Antihypertensivum. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE).

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Kardiovaskulær forebyggelse ved manifest aterotrombotisk kardiovaskulære lidelser eller ved diabetes med mindst en kardiovaskulær risikofaktor.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.
 • Hjerteinsufficiens.
 • Kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg (delekærv) eller 5 mg (delekærv) ramipril. 

Doseringsforslag

Arteriel hypertension 

 • Voksne. Initialt 2,5 mg 1 gang dgl.
 • Efter 2-3 uger kan dosis øges op til maksimalt 10 mg 1 gang dgl.

 

Kardiovaskulær forebyggelse inkl. med diabetes og mindst én kardiovaskulær risikofaktor 

 • Voksne. Initialt 2,5 mg 1 gang dgl.
 • Det anbefales at fordoble dosis efter 1-2 uger og forøge dosis til 10 mg 1 gang dgl. efter endnu 2-3 uger.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 1,25 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før ramiprilbehandlingen indledes.

 

Diabetes og microalbuminuri 

 • Voksne. Initialt 1,25 mg 1 gang dgl.
 • Det anbefales at fordoble dosis efter 2 uger og forøge dosis til 5 mg dgl. efter endnu 2 uger.


Begyndende nefropati 

 • Voksne. Initialt 1,25 mg 1 gang dgl.
 • Det anbefales at fordoble dosis efter 2 uger og forøge dosis til 5 mg dgl. efter endnu 2 uger.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Voksne. Initialt 1,25 mg 1 gang dgl.
 • Dosis fordobles med 1-2 ugers interval.
 • Vedligeholdelsesdosis. Maksimalt 10 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt med hjerteinsufficiens 

 • Voksne. Initialt 1,25-2,5 mg 2 gange dgl. i 2 dage.
 • Dosis øges herefter til 2,5-5 mg 2 gange dgl. med 1-3 dages interval.
 • Behandlingen bør indledes 2-10 dage efter det akutte myokardieinfarkt.

 

Nedsat leverfunktion 

 • Maksimalt 2,5 mg dgl.
 • Ældre. Initialt 1,25 mg dgl.

 

Ved nedsat nyrefunktion reduceres døgndosis: 

 • GFR > 60 ml/min: Initialt 2,5 mg dgl. Maksimalt 10 mg dgl.
 • GFR 30-60 ml/min.: Initialt 2,5 mg dgl. Maksimalt 5 mg dgl.
 • GFR < 30 ml/min.: Initialt 1,25 mg dgl. Maksimalt 5 mg dgl.
 • Hæmodialyse og hypertension. Initialt 1,25 mg dgl. Maksimalt 5 mg dgl.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 17 år pga. begrænsede data, se Produktresume.

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller med nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Levercirrose og/eller ascites
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Rutinemæssig monitorering af kalium og kreatinin ved nedsat nyrefunktion.
 • Ved en stigning i serum-kreatinin på > 30% skal seponering overvejes.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Nærsynkope.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og ved 5-10% af patienter så generende, at behandlingen må seponeres.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Gastro-intestinale gener, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Hoste, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Sinuitis.
Brystsmerter, Hyperkaliæmi.
Muskelkramper, Myalgi.
Hovedpine, Svimmelhed, Synkope.
Makulopapuløst hududslæt.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Pancreatitis.
Angina pectoris, Arytmier, Bronkospasme, Myokardieinfarkt, Perifere ødemer.
Eosinofili.
Artralgi.
Angst, Humørforstyrrelser, Nervøsitet, Paræstesier.
Angioødem.
Erektil dysfunktion  (forbigående), Nyrefunktionspåvirkning.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Levercellenekrose.
Vasculitis.
Agranulocytose, Trombocytopeni.
Konfusion, Tremor.
Eksfoliativ dermatitis.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Fotosensibilitet.
Ikke kendt Hepatitis, Leverinsufficiens.
Cerebral iskæmi, Raynauds syndrom.
Knoglemarvsdepression.
Gynækomasti, Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Alopeci, Erythema multiforme, Forværring af psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller med nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis ramipril, og behandling med ramipril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 3.800 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf knap 300 for ramipril. 

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Ramipril hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder. 

Farmakokinetik

 • Ramipril er en prodrug af ramiprilat.
 • Det er mere lipofilt end ramiprilat, hvorfor det lettere absorberes.
 • Ramiprilat frigøres ved enzymatisk hydrolyse i leveren.
 • Biotilgængelighed ca. 40%.
 • Plasmahalveringstiden ca. 15 timer.
 • Udskilles hovedsageligt som ramiprilat gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 021502
100 stk. (blister)
31,00 0,31
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 021539
100 stk. (blister)
32,90 0,16

Substitution

tabletter 2,5 mg
Ramipril "HEXAL" HEXAL, Ramipril, tabletter 2,5 mg
Ramipril "Krka" KRKA, Ramipril, tabletter 2,5 mg
Ramipril "Stada" STADA Nordic, Ramipril, tabletter 2,5 mg
Ramipril "Teva" TEVA, Ramipril, tabletter 2,5 mg
 
tabletter 5 mg
Ramipril "HEXAL" HEXAL, Ramipril, tabletter 5 mg
Ramipril "Krka" KRKA, Ramipril, tabletter 5 mg
Ramipril "Stada" STADA Nordic, Ramipril, tabletter 5 mg
Ramipril "Teva" TEVA, Ramipril, tabletter 5 mg
Triatec sanofi, Ramipril, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg

Præg:
R, 2
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10 x 5
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
R, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,4 x 8,8
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...