Suxameton "SAD"

M03AB01
 
 
Depolariserende neuromuskulær blokker.

Anvendelsesområder

 • Total muskelafslappelse, specielt i forbindelse med endotrakeal intubation af patienter, som ikke er fastende
 • Kortvarig muskelafslappelse, fx ved elektroshockbehandling.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg eller 50 mg suxamethoniumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Ca. 1 mg/kg legemsvægt.
 • Børn skal have højere doser suxamethon pr. kg legemsvægt end voksne, spædbørn således det dobbelte.
 • Ved myasthenia gravis skal dosis af suxamethon øges pga. resistens, mens virkningsvarigheden forlænges ved supplerende doser.
 • I nødsituationer, hvor i.v. adgang ikke eksisterer, kan suxamethon administreres i.m. Muskelafslappelsen indtræder noget langsommere end efter i.v. indgift - hurtigere jo større dosis, der er givet. I forhold til i.v. indgift skal dosis mindst fordobles.

Kontraindikationer

 • Efter store brandsår, større muskelkontusioner, denervering af større områder (fx medullalæsion med paraplegi eller cerebralt insult), alvorlig sepsis og langvarig immobilisering/sengeleje (>72 timer) dannes ekstra "immature" acetylkolinreceptorer. Depolarisering af disse i forbindelse med indgift af suxamethon kan forårsage livstruende hyperkaliæmi. Risikoen består fra 24 timer til mindst 6 måneder efter læsionen, og patienten er tilbage i sin habitualtilstand.
 • Tetanus
 • Hyperkaliæmi
 • Muskeldystrofi og andre myopatier
 • Tidligere tilfælde af malign hypertermi hos patienten eller i den nærmeste familie.

Se endvidere Malign hypertermi

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Forsigtighed tilrådes, hvor der er mistanke om nedsat niveau af plasma-kolinesterase, som tidligere har givet anledning til forlænget virkning.
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af dosis i sprøjte med adrenalin og sprøjte med suxamethon. Hjertestop.
Forveksling af sprøjte med fentanyl og sprøjte med suxamethon. Initialt indgives 100 mg suxamethon i stedet for 100 mikrogram fentanyl. Svære brystsmerter, vejrtrækningsbesvær og angst inden operation.
Navneforveksling mellem Suxameton SAD og Sufenta. Stærkt nedsat muskelkraft og svær åndenød.
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten er kritisk syg med forhøjet S-kalium. Ventrikelflimmer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Myalgi.
Almindelige (1-10%) Meteorisme, Øget spytsekretion.
Arytmier, Bradykardi, Hypotension.
Hyperkaliæmi.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Forhøjet intraokulært tryk.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme, Hjertestop.
Malign hypertermi.
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Suxamethons effekt potenseres og forlænges af clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider, fx neomycin og gentamicin i høje doser, specielt ved nyresvigt og myasthenia gravis
 • Bambuterol, cytostatika (cyclophosphamid, thiotepa), ketamin og kolinesterasehæmmere (også øjendråber) potenserer/forlænger den muskelrelakserende virkning af suxamethon. Dette kan have betydning, såfremt akut indledning er påkrævet efter neostigminrevertering og ekstubation.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Humane data tillader ikke et meningsfyldt risikoestimat. I praksis kan anvendelse til gravide dog være nødvendigt. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Absorberes ikke fra barnets mave-tarmkanal. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Bemærk: Neostigmin er kontraindiceret ved overdosering. 

Farmakodynamik

Principielt den samme som acetylkolins. Der udløses en depolarisering med efterfølgende muskelkontraktion, der viser sig ved kortvarige fibrillære trækninger ("twitch"). Efter en depolarisering reagerer musklen i en periode ikke på yderligere nervestimulation. 

Virkningen indtræder efter 1-2 minutter (i.v.) og 2-3 minutter (i.m.). Virkningsvarighed 2-6 minutter (i.v.) og 10-30 minutter (i.m.). 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres af plasma-kolinesterase.
 • Plasmahalveringstid < 1 minut.
 • Genetisk betinget nedsat enzymaktivitet ses hos 3-4% af befolkningen. Virkningen kan forlænges flere timer.
 • < 10% udskilles gennem nyrerne som aktive og inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 20 mg/ml 742528
10 ml
injektionsvæske 50 mg/ml 741866
5 ml amp
 
 

Revisionsdato

2019-09-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...