Duodopa®

N04BA02
 
 

Antiparkinsonmiddel til duodenal anvendelse. 

Anvendelsesområder

Fremskreden levodoparesponsiv idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) med svære motoriske fluktuationer og hyper-/dyskinesier, hvor anden behandling har utilstrækkelig effekt. 

Dispenseringsform

Enteralgel. 1 ml indeholder 5 mg carbidopa og 20 mg levodopa. 

Doseringsforslag

Beregnet til enteral administration ved hjælp af elektronisk pumpe og permanent sonde i duodenum via perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Initial behandling og indstilling af dosis via nasoduodenal sonde.
 

Voksne 

 • Morgenbolusdosis. Sædvanligvis 100-200 mg levodopa, højst 300 mg som bolus.
 • Vedligeholdelsesdosis. Individuelt, sædvanligvis 40-120 mg levodopa/time i 16 timer, bør holdes inden for 20-200 mg/time.
 • Ekstra bolusdosis. 10-40 mg levodopa efter behov. Hvis behovet for ekstra doser overstiger 5 gange pr. dag, bør vedligeholdelsesdosis forhøjes.

Kontraindikationer

 • Svær hjerte-, lever- eller nyreinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Snævervinklet glaukom
 • Fæokromocytom
 • Hypertyroidisme
 • Cushings syndrom
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid). Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede. En kombination af MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med Duodopa®.
 • Patienter med alvorlige renale, hepatiske eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme).
 • Patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter under 25 år, fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Tidligere ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis patienten tidligere har haft apopleksi eller AMI.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Inden behandling foretages blodprøvekontrol af leverfunktion, nyrefunktion, rødt og hvidt blodbillede, blodsukker, urinsyre samt Coombs' test.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede og kardiovaskulær funktion samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

Levodopaafhængighed, som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet  (bl.a. erytem, arvæv, blødning, smerter), Vægttab.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Ortostatisk hypotension**.
Angst, Depression, Dyskinesier, Forværring af parkinsonisme  (inkl. on-off fænomener), Søvnløshed.
Sårinfektion.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægtøgning.
Bitter smag, Diarré*, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Mundtørhed, Opkastning, Peritonitis*****, Synkebesvær.
Aspirationspneumoni, Dyspnø, Hypertension, Orofaryngeale smerter, Palpitationer, Perifere ødemer, Uregelmæssig puls, Ændret hjertefrekvens.
Anæmi.
Forhøjet homocystein i blodet, Vitaminmangel  (B6 og B12).
Muskelkramper, Nakkesmerter.
Agitation, Dystoni, Eufori, Hallucinationer, Hovedpine, Hypæstesi, Impulskontrolforstyrrelser  (bl.a. ludomani, tvangsspisning)***, Konfusion, Mareridt, Neuropati, Paræstesier, Psykose, Sedation, Somnolens, Svimmelhed, Synkope, Søvnforstyrrelser, Tremor, Uvarslede søvnanfald.
Hudkløe, Hududslæt, Kontaktdermatitis, Øget svedtendens.
Inkontinens, Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dysfoni, Flebitis.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Ataksi, Demens, Kramper, Suicidaladfærd, Øget håndtremor.
Alopeci, Erytem.
Dobbeltsyn, Glaukom, Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati – NAION, Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal blødning.
Malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand, Okulogyration, Tankeforstyrrelser.
Malignt melanom****.
Angioødem.
Priapisme.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation.
Dopaminergt dysreguleringssyndrom******.
Anafylaktisk reaktion.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

 

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

 

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

 

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

 

***** Flere bivirkninger, der primært skyldes komplikationer efter sondeanlæggelsen (nasojejunal eller PEG-J) er rapporteret (bl.a. orofaryngeale smerter, ubehag i maven, irritation i halsen). 

 

****** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden.  

Interaktioner

 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid). Kombinationen af selektive MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparater påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig.
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan føre til alvorlige hjertearytmier, konfusion samt hyperkinesier, der kan afdæmpes med fx haloperidol 2-5 mg i.m. Kan evt. gentages efter 20-30 min. 

Krampe i øjenlåget kan være et tidligt tegn på overdosering. 

Farmakodynamik

 • Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier.
 • Da levodopa efter oral indgift hurtigt decarboxyleres og omdannes til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren), er det kun en mindre mængde uomdannet levodopa, som når centralnervesystemet.
 • Derfor kræves der store doser levodopa med regelmæssige intervaller for at opnå adækvat terapeutisk effekt, og dette er ofte fulgt af mange bivirkninger, af hvilke nogle kan henføres til dopamins dannelse i det ekstracerebrale væv (fx hjertearytmier).
 • Carbidopa, som ikke passerer blod-hjernebarrieren, hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa, og dermed gøres større mængder levodopa tilgængelige for transport igennem blod-hjernebarrieren for omdannelse til dopamin intracerebralt.

Farmakokinetik

 • Efter enteral indgift er biotilgængeligheden af levodopa 81-98%.
 • Levodopa decarboxyleres til dopamin i hjernen.
 • Carbidopa hæmmer den ekstracerebrale omdannelse af levodopa til dopamin.
 • Terapeutisk plasmakoncentration af levodopa nås inden for 10-30 minutter.
 • Metaboliseres fuldstændigt.
 • Plasmahalveringstiden for både levodopa og carbidopa er 1-2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enteralgel 20 mg/ml+5 mg/ml 095314
7 x 100 ml
8.604,25 368,76
 
 

Revisionsdato

2018-02-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...