Inspra®

C03DA04
 
 

Kaliumbesparende diuretikum. Selektiv aldosteronreceptorantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Tillæg til standardbehandling inkl. β-blokker til reduktion af risiko for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos stabile patienter med venstre ventrikel dysfunktion (LVEF ≤ 40%) og kliniske tegn på hjertesvigt efter nylig myokardieinfarkt.
 • Tillæg til optimal standardbehandling for at reducere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos patienter med NYHA-klasse II (kronisk) hjertesvigt og venstre ventrikel systolisk dysfunktion (LVEF ≤ 30%).

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg eller 50 mg eplerenon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 25 mg 1 gang dgl.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis efter 4 uger 50 mg 1 gang dgl.

 

Dosis justeres afhængig af serum-kalium. Dosis fra 25 mg hver 2. dag til 50 mg dgl. 

 • ved serum-kalium < 5 mmol/l øges dosis,
 • ved serum-kalium 5,0-5,4 mmol/l fastholdes dosis,
 • ved serum-kalium 5,5-5,9 mmol/l reduceres dosis,
 • ved serum-kalium ≥ 6 mmol/l seponeres behandlingen.

 

Ved samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere (fx amiodaron, diltiazem og verapamil) er vedligeholdelsesdosis højst 25 mg dgl.  

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Ved moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-60 ml/min) bør indledes med 25 mg hver 2. dag, og dosis justeres i forhold til kaliumværdien.
 • Kaliumværdierne monitoreres regelmæssigt.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

 • Dosis kan tages med eller uden mad.
 • Der er begrænset erfaring med behandling af børn. Tilgængelige data kan ses i Produktresumé.

Kontraindikationer

 • Serum-kalium > 5 mmol/l ved indledning af behandlingen.
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min).
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).
 • Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, clarithromycin) eller med en kombination af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-hæmmer.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion.
 • GFR < 50 ml/min og post MI hjertesvigt.
 • Serum-kalium skal monitoreres, når behandlingen initieres, ved dosisændringer og ved nedsat nyrefunktion. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Atrieflimren, Hoste, Hypotension, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Hyperkaliæmi, Hyperkolesterolæmi.
Muskelkramper, Muskuloskeletale smerter, Rygsmerter.
Hovedpine, Svimmelhed, Synkope, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Cholecystitis.
Ortostatisk hypotension, Perifere arterielle tromboser.
Eosinofili.
Gynækomasti, Hypertriglyceridæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme, Påvirkning af blodglucose.
Hypæstesi.
Angioødem, Infektioner.
Pyelonefritis.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med kalium, kaliumbesparende diuretika eller en kombination af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-hæmmer skal undgås.
 • Eplerenon metaboliseres via CYP3A4, og betydende interaktioner kan forventes ved samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmer, fx itraconazol og clarithromycin. Moderate CYP3A4-hæmmere, fx erythromycin, øger AUC med 100-180%.
 • CYP3A4-induktorer som rifampicin og phenytoin samt naturlægemidler indeholdende perikon bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Øget risiko for toksicitet ved samtidig behandling med lithium; monitorering anbefales.
 • Øget risiko for hyperkaliæmi ved samtidig behandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-hæmmere, ciclosporin, tacrolimus, trimethoprim. Serum-kalium bør monitoreres.
 • Samtidig behandling med NSAID kan føre til nyresvigt, og der bør tilføres tilstrækkelig væske, og nyrefunktion bør monitoreres, før eplerenon opstartes.
 • Forsigtighed tilrådes, når digoxin anvendes i doser nær den øvre grænse af det terapeutiske område.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Eplerenon er en kompetitiv aldosteronreceptorantagonist, som reducerer antallet af natriumkanaler i samlerørenes luminale membran, hvilket betinger natriumtab og kaliumretention.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1,5-2 timer.
 • Det tilsyneladende fordelingsvolumen er 42-90 liter.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer.
 • Mindre end 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med hjertesvigt, hvor billigere behandling med spironolacton er forsøgt. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 017963
30 stk. (blister)
771,00 51,40
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 018714
100 stk. (blister)
2.465,95 24,66

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenon "Accord" Accord, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenon "Bluefish" Bluefish, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenon "Krka" KRKA, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenon "Medical Valley" Medical Valley, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenon "Stada" STADA Nordic, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenone "Teva" TEVA, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenon "Accord" Accord, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenon "Krka" KRKA, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenon "Medical Valley" Medical Valley, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenon "Stada" STADA Nordic, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenone "Teva" TEVA, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Pfizer, NSR 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
Pfizer, NSR 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9 x 10
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...