Captopril "Stada"

C09AA01
 
 
Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE).

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Venstresidig Hjerteinsufficiens.
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion og/eller kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 12,5 mg (delekærv), 25 mg (krydskærv) eller 50 mg (krydskærv) captopril. 

Doseringsforslag

Arteriel hypertension 

 • Initialt 25-50 mg dgl. fordelt på 2 doser. Afhængig af effekt kan dosis øges til maksimalt 150 mg dgl.
 • Doser større end 100 mg dgl. er dog sjældent nødvendig.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 25 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før captoprilbehandlingen indledes.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 6,25 mg 2 gange dgl. stigende efter effekt til 25-50 mg 2 gange dgl. under nøje kontrol af især blodtrykket.


Nedsat uddrivningsfraktion efter akut myokardieinfarkt 

 • Initialt 6,25 mg 1-2 gange dgl., evt. stigende gradvis til 25 mg 3 gange dgl.


Forebyggelse af nefropati hos patienter med insulinkrævende diabetes mellitus 

 • 75-100 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 21-40 ml/min.: Initialt 25 mg dgl., maksimalt 100 mg dgl.
 • GFR 10-20 ml/min.: Initialt 12,5 mg dgl., maksimalt 75 mg dgl.
 • GFR < 10 ml/min.: Initialt 6,25 mg dgl., maksimalt 37,5 mg dgl.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk 

 • Ældre. Initialt 6,25 mg 2 gange dgl.
 • Børn og unge.
  • Initialt ca. 0,3 mg/kg under tæt medicinsk overvågning.
  • Ved nedsat nyrefunktion: Initialt 0,15 mg/kg.

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • Rutinemæssig monitorering af kalium og kreatinin ved nedsat nyrefunktion.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og ved 5-10% af patienter så generende, at behandlingen må seponeres.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Hoste.
Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris, Hypotension, Raynauds syndrom.
Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Paræstesier.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Gastro-duodenale ulcera, Hepatitis, Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Bronkospasme, Cerebrovaskulære tilfælde, Eosinofil pneumoni, Hjertestop.
Agranulocytose, Anæmi, Eosinofili, Trombocytopeni.
Gynækomasti, Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi.
Depression, Konfusion, Synkope.
Bulløs pemfigoid, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Impotens, Nefrotisk syndrom.
Sløret syn.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis captopril, og behandling med captopril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet pga. ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • Samtidig behandling med allopurinol kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 3.800 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf mindre end 100 for captopril. 

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Captopril hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.  

Farmakokinetik

 • Ca. 60% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionsfraktionen med ca. 30%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-1,5 timer.
 • Metaboliseres delvis i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 15 minutter og er maksimal efter 1-1,5 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 12,5 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 023827
100 stk. (blister)
218,60 8,74
(B) tabletter 25 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 023808
100 stk. (blister)
218,60 4,37
(B) tabletter 50 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 023849
100 stk. (blister)
218,60 2,19

Foto og identifikation

Tabletter  12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 12,5 mg
 
 
 

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 25 mg
 
 
 

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,3 x 10,3
tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...