Azilect®

N04BD02
 
 

Anvendelsesområder

Idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) som monoterapi hos nydiagnosticerede patienter eller som adjuverende behandling i kombination med levodopa hos patienter med motoriske fluktuationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg rasagilin (som mesilat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation.

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med pethidin (se interaktioner).
 • Andre MAO-hæmmere (se interaktioner).
 • Alvorligt nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • Let nedsat leverfunktion.
 • Ved moderat nedsat leverfunktion bør behandling undgås. Hvis patientens leverfunktion udvikler sig fra at være let til moderat nedsat, bør behandlingen med rasagilin seponeres.
 • Enhver mistænkelig hudforandring bør vurderes af en speciallæge.
 • Rasagilin kan forårsage døsighed i løbet af dagen, somnolens og undertiden indsovning under daglige aktiviteter - især ved anvendelse sammen med andre dopaminerge lægemidler. Patienterne skal informeres om dette og rådes til at udvise forsigtighed, mens de fører motorkøretøj eller betjener maskiner under behandling med rasagilin.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dyskinesier***, Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Influenzalignende symptomer, Utilpashed, Vægttab.
Abdominalsmerter***, Flatulens, Kvalme***, Mundtørhed, Obstipation***, Opkastning***.
Angina pectoris, Ortostatisk hypotension, Rhinitis.
Leukopeni.
Artralgi, Artritis, Myalgi, Nakkesmerter.
Abnorme drømme, Balanceforstyrrelser, Depression, Dystoni, Faldtendens, Hallucinationer, Karpaltunnelsyndrom***, Svimmelhed.
Hudkræft*, Hududslæt***, Kontaktdermatitis.
Allergiske reaktioner.
Pludselig vandladningstrang.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Cerebrovaskulære tilfælde, Myokardieinfarkt.
Konfusion.
Ikke kendt Hypertension.
Impulskontrolforstyrrelser, Serotoninsyndrom, Somnolens**.

* I kliniske undersøgelser er påvist en øget forekomst af malign hudsygdom, karcinom og melanom. Undersøgelser tyder indtil videre på, at dette skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

** Episoder med ekstrem daglig søvnighed (EDS, Excessive daytime sleepiness) og pludselig opstået søvn (SOS, sudden sleep onset) er rapporteret efter markedsføring. 

*** Bivirkninger registreret ved kombinationsbehandling. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere (inkl. håndkøbsmidler som perikon) kan resultere i voldsom hypertension, og kombinationen bør undgås.
 • Samtidig behandling med pethidin kan forårsage agitation og temperaturstigning. Behandlingen er kontraindiceret.
 • Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til behandling med MAO-hæmmere eller pethidin.
 • Samtidig behandling med sympatomimetika (herunder ephedrin og pseudoephedrin) eller dextromethorphan øger risikoen for bivirkninger. Svære toksiske reaktioner i form af excitation og hyperpyreksi kan optræde ved samtidig indgift af dextromethorphan.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med antidepressiva (SNRI/SSRI/tri- og tetracykliske), da der er set alvorlige bivirkninger ved denne kombination.
 • Samtidig behandling med levodopa kan forstærke virkningen af levodopa og allerede eksisterende dyskinesi kan dermed forværres. Der har været tilfælde af hypotensive bivirkninger, hvis rasagilin tages samtidig med levodopa. Patienter med Parkinsons sygdom er særligt sårbare over for hypotension pga. deres eksisterende gangforstyrrelser. Dosisreduktion af levodopa kan reducere denne bivirkning.
 • Potente CYP1A2-hæmmere som fluoxetin, fluvoxamin og ciprofloxacin øger AUC for rasagilin betydeligt og kan give risiko for serotoninsyndrom. En evt. behandling med rasagilin må først indledes 5 uger efter seponering af fluoxetin. Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin, til behandling med fluoxetin eller fluvoxamin indledes. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Hos rygere kan ses nedsat plasmakoncentration af rasagilin som følge af metabolisering via CYP1A2.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Det er vist, at rasagilin er en potent, irreversibel selektiv MAO-B-hæmmer, som kan forårsage en øgning i ekstracellulær dopaminniveau i striatum.
 • Det forhøjede dopaminniveau og den efterfølgende øgede dopaminerge aktivitet er sandsynligvis årsagen til rasagilins gavnlige virkning, som er set i modeller af dopaminerg motorisk dysfunktion.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 36%.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 til bl.a. 1-aminoindan.
 • Plasmahalveringstiden for rasagilin er 0,6-2 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 151516
28 stk. (blister) (Abacus)
1.178,95 42,11
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 188725
112 stk. (blister) (Abacus)
4.745,65 42,37

Substitution

tabletter 1 mg
Rasagilin "Accord" Accord, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagilin "Krka" KRKA, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagilin "Stada" STADA Nordic, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagiline "Amneal" Amneal Nordic, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagiline "Mylan" Mylan, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagiline "Sandoz" Sandoz, Rasagilin, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
GIL, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...