Levodopa/carbidopa "Teva"

N04BA02
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa. 

Doseringsforslag

 • Initialt 100 mg levodopa/25 mg carbidopa 1-2 gange i døgnet, som øges med 100 mg levodopa/25 mg carbidopa hver 3.-6. dag til optimal virkning.
 • Sædvanligvis 400 mg levodopa/100 mg carbidopa - 800 mg levodopa/200 mg carbidopa fordelt på 3-6 daglige doser.
 • Det anbefales generelt, at dosis af levodopa holdes lavest muligt, og at der ikke stiles imod total symptomdæmpning, men imod en funktionsbedring, der tilgodeser patientens daglige behov.

 

Til ældre parkinsonpatienter anbefales lavere initialdoser (50% af ovenstående) og forsigtigere dosisstigning. Dette er særligt vigtigt, hvis der er betydende kognitive forstyrrelser, eller hvis patienten tidligere har haft konfusionstilstand. 

Depottabletter 

 • Anvendes såvel tidligt i behandlingsforløbet som til patienter med dosisafhængige svingninger i den terapeutiske virkning.
 • Ved overgang fra tabletter til depottabletter startes med samme dosis og dosisinterval som hidtil.
 • Efter 2-3 dage øges dosis gradvis med op til 50% på grund af mindre biotilgængelighed af depottabletterne.

 

Bemærk: 

 • Behovet for individuel dosistilpasning er stort, og slutdosis kan undtagelsesvis nå op på 1.600 mg levodopa dgl.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Det anbefales, at levodopa/carbidopa indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis der forekommer gastro-intestinale gener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage levodopa/carbidopa sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Gastro-intestinale gener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Kontraindikationer

 • Svær hjerte-, lever- eller nyreinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Snævervinklet glaukom
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO A-hæmmere (moclobemid).
 • Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede.
 • En kombination af MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med levodopa/carbidopa.
 • Patienter med alvorlige renale, hepatiske eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme)
 • Patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter under 25 år fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Ved tidligere ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis patienten tidligere har haft apopleksi eller AMI.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • Kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Palpitationer.
Dyskinesier.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré*, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Ortostatisk hypotension**.
Brystsmerter.
Abnorme drømme, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning.
Arytmier, Flebitis, Hypertension.
Agranulocytose.
Demens, Hyperseksualitet***, Ludomani***, Malignt neuroleptikasyndrom, Psykose.
Alopeci.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Uvarslede søvnanfald.
Ikke kendt Dopaminergt dysreguleringssyndrom*****.
Malignt melanom****, Planocellulært karcinom****.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

  

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

  

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

 

***** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Kombinationen af selektive MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparater påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig. 
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Hos patienter med motoriske fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid.
 • Anvendelse af levodopa/carbidopa sammen med lægemidler (fx tetrabenazin), der vides at hæmme den neurale ophobning af dopamin og andre monoaminer, tilrådes ikke. 
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan føre til alvorlige hjertearytmier, konfusion samt hyperkinesier, der kan afdæmpes med fx haloperidol 2-5 mg i.m. Kan evt. gentages efter 20-30 min. 

Farmakodynamik

 • Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier.
 • Da levodopa efter oral indgift hurtigt decarboxyleres og omdannes til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren), er det kun en mindre mængde uomdannet levodopa, som når centralnervesystemet.
 • Derfor kræves der store doser levodopa med regelmæssige intervaller for at opnå adækvat terapeutisk effekt, og dette er ofte fulgt af mange bivirkninger, af hvilke nogle kan henføres til dopamins dannelse i det ekstracerebrale væv (fx hjertearytmier).
 • Carbidopa, som ikke passerer blod-hjernebarrieren, hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa, og dermed gøres større mængder levodopa tilgængelige for transport igennem blod-hjernebarrieren for omdannelse til dopamin intracerebralt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed for depottabletter er ca. 70% af biotilgængelighed for konventionelle tabletter.
 • Levodopa passerer blod-hjerne barrieren og decarboxyleres til dopamin i hjernen og ekstracerebralt.
 • Ekstracerebralt dannet dopamin passerer ikke blod-hjerne barrieren.
 • Carbidopa hæmmer den ekstracerebrale omdannelse af levodopa til dopamin.
 • Plasmahalveringstid for carbidopa skønnes at være ca. 2 timer, fuldstændig udskillelse af carbidopa ses efter ca. 7 timer.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over 4-6 timer i mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås inden for ca. 2 timer.
 • Den forsinkede absorption giver anledning til en mindre svingende plasmakoncentration, end der kan opnås med anvendelse af konventionelle tabletter.
 • Perifer dopadecarboxylase er mættet ved carbidopadoser på 70-100 mg pr. dag.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 100+25 mg (kan dosisdisp.) 055027
100 stk. (blister)
135,30 8,12

Substitution

depottabletter 100+25 mg
Sinemet Depot Mite MSD, Carbidopa, Levodopa, depottabletter 100+25 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  100+25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9,3 x 9,3
depottabletter 100+25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...