Rimactazid

J04AM02
 
 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af tuberkulose, hvor det faste forhold mellem indholdsstofferne muliggør behandling af patienten. 

  

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læge med særligt kendskab til behandling af tuberkulose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg isoniazid og 150 mg rifampicin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 6 år 

Legemsvægt Dosis
> 70 kg 5 tabl. 1 gang dgl.
55-70 kg 4 tabl. 1 gang dgl.
38-54 kg 3 tabl. 1 gang dgl.
30-37 kg 2 tabl. 1 gang dgl.

Bemærk: Dosis indtages bedst 1 time før et måltid. 

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere medikamentelt udløst hepatitis
 • Akut leversygdom
 • Porfyri
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 25 ml/min)
 • Tidligere allergiske reaktioner over for rifamyciner eller isoniazid
 • Samtidig behandling med:
  • bedaquilin
  • gestagener
  • lurasidon
  • netupitant
  • nifedipin
  • verapamil
  • voriconazol
  • visse proteinkinasehæmmere, fx osimertinib eller regorafenib
  • visse antiretrovirale protease- eller integrase hæmmere, fx nevirapin eller rilpirivin.

Forsigtighedsregler

 • Ved epilepsi kan det være nødvendigt at justere den antiepileptiske behandling, idet anfaldsfrekvensen kan øges.
 • Tæt klinisk og paraklinisk observation ved påvirket leverfunktion.
 • Risiko for permanent misfarvning af bløde kontaktlinser.
 • Ved tegn på overfølsomhed skal behandlingen seponeres, og behandling med rifampicin må ikke fortsættes eller genoptages.
 • Hos patienter med Addisons sygdom kan rifampicin inducere Addison-krise.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Rødfarvning  (af urin, spyt og tårevæske), Træthed.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Meteorisme.
Ansigtsrødme.
Hovedpine, Perifer neuropati, Sedation, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Erosiv gastritis, Hepatitis, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Kredsløbskollaps, Ødemer.
Agranulocytose, Anæmi, Dissemineret intravaskulær koagulation, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni, Trombocytopenisk purpura.
Induktion af Addison-krise*, Pellagra, Porfyri.
Muskelsvaghed, Myopati.
Ataksi, Eufori, Hyperaktivitet, Konfusion, Psykose, Toksisk encefalopati.
Alvorlige hudreaktioner**.
Akut nyresvigt.
Synsforstyrrelser.

* Addison-krise er en akut livstruende tilstand hos patienter med primær eller sekundær binyrebarkinsufficiens. 

  

**Alvorlige hudreaktionersom Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis og toksisk epidermal nekrolyse. 

 • Alvorlig hepatotoksicitet forårsaget af isoniazid ses hyppigst hos patienter over 50 år. Alvorlige overfølsomhedsreaktioner skyldes hyppigst rifampicin. Alkohol kan forstærke hepatotoksiciteten.
 • Risikoen for neurotoksiske bivirkninger kan muligvis reduceres ved samtidig indgift af pyridoxin 20 mg i døgnet.
 • Rødfarvning af urin, spyt og tårevæske er en harmløs bivirkning, som forsvinder ved behandlingsophør.

Interaktioner

 • Isoniazid øger plasmakoncentrationen og virkningen af phenytoin, carbamazepin, triazolam pga. hæmmet hepatisk metabolisme.
 • Isoniazid kan forlænge plasmahalveringstiden for diazepam.
 • Antacida hæmmer absorptionen af isoniazid.
 • Rifampicin kan øge levertoksiciteten af isoniazid. Isoniazid kan øge clearance af theophyllin.
 • Rifampicin øger metaboliseringen af en række stoffer pga. meget udtalt induktion af cytokrom P450-enzymer:
  • Samtidig brug af rifamapicin og flg. er kontraindiceret:
   • bedaquilin
   • gestagener
   • lurasidon
   • netupitant
   • nifedipin
   • verapamil
   • voriconazol
   • visse proteinkinasehæmmere, fx osimertinib eller regorafenib
   • visse antiretrovirale protease- eller integrase hæmmere, fx nevirapin eller rilpirivin. Se HIV Drug Interactions
  • Orale antikoagulantia og ritonavir kræver nøje monitorering
  • En ufuldstændig liste i alfabetisk rækkefølge af andre stoffer, hvormed der er kendt interaktion er
   • amiodaron
   • atovaquon
   • betametason
   • buspiron
   • carbamazepin
   • carvedilol
   • caspofungin
   • ciclosporin
   • digoxin
   • ethionamid
   • efavirenz
   • itraconazol
   • methadon
   • tacrolimus
   • tamoxifen
   • terbinafin
   • triazolam
   • tropisetron
   • verapamil
   • warfarin.
  • Nedbrydningshastigheden af østrogener forøges, således at rifampicin kan ophæve virkningen af hormonale kontraceptiva og medføre menstruationsforstyrrelser. Brugere af disse midler bør informeres om, at samtidig indtagelse af rifampicin medfører usikker antikonceptionel virkning. Rifampicin nedsætter også virkningen markant af levonorgestrol. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af rifampicin bør derfor anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel, f.eks. en kobberspiral.
  • Den enzyminducerende virkning ophører 2-3 uger efter seponering af rifampicin.
  • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For isoniazid er der data for mange tusinde eksponerede gravide uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For rifampicin er der ukontrollerede data for ca. 500 eksponerede, heraf ca. 100 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Må kun anvendes til behandling af tuberkulose, og behandlingen bør forestås af en speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1% for isoniazid og 1-11% for rifampicin. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Isoniazid: Se Isoniazid (forgiftning)

Rifampicin: Forbigående orange misfarvning af huden samt ansigtsødem. 

Farmakodynamik

Kombination af 2 antituberkulosemidler.
 

Isoniazid  

 • Hæmmer syntesen af mycolsyre, som er en vigtig bestanddel af mykobakteriernes cellevæg.
 • Virker baktericidt på bakterier i vækst.

 

Rifampicin 

 • Binder β-subunit af den bakterielle RNA-polymerase.
 • Baktericid virkning på bakterier i vækstfase.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 


Isoniazid  

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Efter indgift af 300 mg (fastende) nås en plasmakoncentration på 3-5 mikrogram/ml i løbet af 2 timer.
 • Plasmahalveringstid 60-160 timer.
 • Trænger ind i cellerne.
 • Koncentrationen i spinalvæske svarer til plasmakoncentrationen.
 • Størstedelen metaboliseres i leveren. 

 

Rifampicin 

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Efter oral indgift (fastende) af 600 mg rifampicin nås en plasmakoncentration på 8-18 (gennemsnit 10) mikrogram/ml i løbet af 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Rifampicin trænger ud i de fleste væv, inkl. i betændelsefoci med pusansamlinger og nekroser.
 • Trænger ind i cellerne.
 • Passerer ikke den normale blod-hjernebarriere, men ved tuberkuløs meningitis kan opnås koncentrationer på 0,3-0,5 mikrogram/ml i spinalvæske.
 • Rifampicin udskilles kun i mindre grad gennem nyrerne.
 • Størstedelen udskilles med galden og reabsorberes delvis fra tarmen.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150+75 mg (kan dosisdisp.) 012280
60 stk. (blister)
409,35

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150+75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,4 x 9,4
filmovertrukne tabletter 150+75 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...