Dalacin® hårde kapsler og injektionsvæske, opl.

J01FF01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clindamycinfølsomme bakterier, fx infektioner forårsaget af stafylokokker
 • Som alternativ til makrolider og cefalosporiner hos penicillinallergikere.
 • Anvendes i kombination med penicillin ved nekrotiserende fasciitis forårsaget af hæmolytiske streptokokker, selv om effekten ikke er fastslået i kontrollerede kliniske studier.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg eller 300 mg clindamycin (som hydrochlorid).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 150 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag


Oralt 

 • Behandling
  • Voksne. 600-1.800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
  • Børn > 1 md. 20-40 mg/kg legemsvægt fordelt på 3-4 doser.

 

 • Profylakse mod endocarditis ved tandekstraktioner hos penicillinallergikere
  • Voksne. 600 mg oralt 1 time før indgrebet.
 • Bemærk:
  • Kapslerne skal synkes hele.
  • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes, fordi indholdet kan irritere slimhinder i mund og svælg.

 

Parenteralt 

 • Voksne
  • Intravenøst. 600-900 mg 3 gange dgl. Infusionen skal gives over mindst 20 min.
  • Intramuskulært. 600 mg (4 ml) 4 gange dgl.
 • Børn > 1 mdr.
  • 20-40 mg/kg legemsvægt i.m. eller i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Bemærk:
  • Cave: For hurtig i.v. injektion af ufortyndet clindamycin kan medføre hjertestop.
  • Skal anvendes ufortyndet til i.m. injektion.
  • Skal fortyndes til i.v. administration.

 

Forsigtighedsregler

 • Stor forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Clindamycin har neuromuskulært blokerende effekt, og forsigtighed anbefales derfor ved anvendelse til patienter, som behandles med neuromuskulært blokerende midler, og patienter med myasthenia gravis.
 • Clindamycin seponeres ved hypersensitivitetsreaktioner eller alvorlige hudreaktioner.
 • Injektionsvæsken indeholder benzylalkohol og må ikke anvendes til præmature og nyfødte.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Leverpåvirkning, Pseudomembranøs colitis.
Eosinofili.
Makulopapuløst hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Neuropati.
Sjældne (0,01-0,1%) Artritis.
Erythema multiforme.
Vaginitis.
Ikke kendt Clostridium difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Agranulocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.

Interaktioner

 • Clindamycin har antagonistisk effekt med makrolider.
 • Clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere.
 • Metaboliseringshastigheden for tacrolimus forøges af clindamycin ved CYP3A4-induktion.
 • CYP3A4- og CYP3A5-inhibitorer/-induktorer kan nedsætte henholdsvis øge clindamycin-clearance. Ved samtidig brug af stærke CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, monitoreres for manglende virkning af behandlingen.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk (mindst 700 systemisk) administration uden tegn på væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Èt metodologisk tvivlsomt studie angiver en lille øget risiko for medfødte misdannelser. 

Referencer: 3715, 3716, 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Et enkelt tilfælde af blodig diarré er rapporteret for et 5-dage gammelt barn, hvis mor var i behandling med gentamicin og clindamycin.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer og hæmmer herved proteinsyntesen. Det virker således bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker først og fremmest på grampositive kokker, i særdeleshed:
   • Staphylococcus aureus
   • Streptococcus pneumoniae
   • Streptococcus pyogenes.
  • Virker i øvrigt over for:
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium diphtheriae.
  • Virker også kraftigt over for de fleste anaerobe bakterier, især:
   • Bacteroides spp.
   • Peptostreptococcus spp.
   • Peptococcus spp.
  • En del Clostridium spp. er resistente.
  • Gramnegative stave, Neisseria spp. og Enterococcus faecalis er resistente.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. 
 • Biotilgængelighed ca. 90%. 
 • Efter oral indgift af 150 mg eller 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på henholdsvis 2,5-3 mikrogram/ml og 4 mikrogram/ml efter ca. 1 time. 
 • Efter intramuskulær indgift af 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på 12 mikrogram/ml efter 0,5-1 time.
 • Clindamycin fordeles hurtigt, både ekstra- og intracellulært.
 • Fordelingsvolumen 1,1 l/kg.
 • Der opnås relativt høje koncentrationer i knoglevæv og i pus i infektionsfoci.
 • Passerer ikke den intakte blod-hjernebarriere og kun i ringe grad inflammerede meninges.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2,5 timer. 
 • 5-15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Udskilles med galden, hvor koncentrationen kan nå op på 50 mikrogram/ml.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske 

pH 5,5-7. 

  

Håndtering 

Injektionsvæske
Forligelighed ved infusion
 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 
 • Bør ikke tilsættes andre farmaka pga. uforligelighed.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde kapsler 300 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 300 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 300 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 300 mg
Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 150 mg/ml
Andre:
Dinatriumedetat : injektionsvæske, opl. 150 mg/ml
Lactose : hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 300 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 150 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 597401
24 stk.
72,15 24,05
(B) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 588574
20 stk. (blister)
218,00 43,60
(B) injektionsvæske, opl. 150 mg/ml 459354
2 ml
109,55 655,99
(B) injektionsvæske, opl. 150 mg/ml 459420
4 ml
201,05 603,75

Substitution

hårde kapsler 150 mg
Dalacin C (Parallelimport), Clindamycin, hårde kapsler 150 mg
 
hårde kapsler 300 mg
Clindamycin "Alternova" Alternova, Clindamycin, hårde kapsler 300 mg
 
injektionsvæske, opl. 150 mg/ml
Dalacin C (Parallelimport), Clindamycin, injektionsvæske, opl. 150 mg/ml
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
CLIN, 150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 19
hårde kapsler 150 mg
 
 
 

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
CLIN, 300,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 7 x 20
hårde kapsler 300 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3715 Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial Lancet 2003 361(9362) 983-8 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12660054


3716 Muanda FT, Sheehy O, Bérard A Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study Br J Clin Pharmacol 2017 83(11) 2557-71 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28722171

 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...