Fluconazol "KRKA"

J02AC01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg, 150 mg eller 200 mg fluconazol. 

Doseringsforslag

Vaginal candidiasis 

 • Voksne. 150 mg som enkeltdosis.


Recidiverende vulvovaginal candidiasis 

 • Voksne. 150-300 mg med 1-4 ugers interval i op til 6 mdr.


Oral og øsofageal candidiasis 

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang dgl. i 1-2 uger eller alternativt hos HIV-patienter 750 mg som enkeltdosis.
 • Børn > 4 uger. 3 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.

 

Oral candidiasis hos immunsupprimerede patienter 

 • Voksne. Sædvanligvis 50-100 mg 1 gang dgl. i 6-8 uger, evt. som langtidsbehandling.


Forebyggelse af oral candidiasis hos immuninkompetente patienter 

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang dgl., evt. 150 mg 1 gang ugtl.

 

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis 

 • Voksne. 200 mg 1 gang dgl.
 • Børn > 4 uger. 6 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. og højst 400 mg dgl.

 

Hudinfektioner forårsaget af fluconazolfølsomme svampe 

 • Voksne. 50 mg 1 gang dgl. eller 150 mg 1 gang ugtl. i 4-6 uger.


Pityriasis versicolor 

 • Voksne. 50 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger eller 300 mg 1 gang ugtl. i 2-3 uger.


Onychomycosis 

 • Voksne. 150 mg 1 gang ugtl. Behandlingsvarighed 3-6 mdr. for fingernegle og 6-12 mdr. for tånegle.


Forebyggende ved neutropeni 

 • Børn > 4 uger. 3-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. Maksimal dosis 400 mg dgl.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

 

Systemiske mykoser 

 • Voksne. 400 mg 1 gang dgl. i min. 2 uger efter feberfrihed og sidste positive bloddyrkning.
 • Børn > 4 uger. 6-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis) .

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR < 50 ml/min. Dosis halveres.
 • Dialysepatienter. Der gives fuld dosis efter hver dialysebehandling.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • Erythromycin
 • Fluvastatin
 • Lægemidler, der forlænger QT-intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4, fx amiodaron, domperidon og pimozid.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved behandling af børn < 4 uger, fordi nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der er kun få farmakokinetiske data til at understøtte dosering til nyfødte.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte.
 • Risiko for hepatotoksicitet og symptomer på alvorlig leverskader.
 • Risiko for QT-forlængelse.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overset interaktion med vitamin K-antagonister (warfarin). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Ordinationsfejl Overset interaktion med simvastatin. Rhabdomyolyse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kolestase.
Anæmi.
Kramper, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Forlænget QT-interval, Torsades de pointes-takykardi.
Agranulocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi.
Tremor.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Alopeci, Ansigtsødem, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af erythromycin risiko for arytmier (forlænget QT-syndrom og torsades de pointes) og dermed pludselig hjertedød. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Endvidere er samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4, fx amiodaron, domperidon og pimozid, kontraindiceret. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Fluconazol øger AUC for fluvastatin med 84%. Kombination er kontraindiceret.
 • Fluconazol er en potent hæmmer af CYP2C9 og moderat hæmmer af CYP3A4, og der er risiko for øgede plasmakoncentrationer af lægemidler, der nedbrydes af disse enzymer.
 • Samtidig behandling med amitriptylin, atorvastatin og simvastatin bør undgås.
 • Ved samtidig brug af ivacaftor øges eksponeringen af dette. Dosis af ivacaftor bør derfor nedsættes til 150 mg én gang daglig.
 • Dosisjustering af andre lægemidler, herunder bl.a. alfentanil, carbamazepin, ciclosporin, midazolam, rifabutin, sulfonylurinstoffer og triazolam kan være nødvendig.
 • Fluconazol potenserer effekten af warfarin, og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor skal den antikoagulerende virkning overvåges nøje under samtidig brug, og dosis skal justeres efter behov.
 • Rifampicin nedsætter AUC for fluconazol med 20-50%.
 • Ved samtidig behandling med prednisolon kan i sjældne tilfælde ses binyrebarkinsufficiens.
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede levende fødte børn, eksponeret for 200 mg/dag eller mindre - alt overvejende 150 mg - som enkeltdosis. Overordnet er der ingen tegn på, at enkeltdosis på 150 mg medfører en klinisk betydende øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. I nogle studer er der en lille øget risiko for hjertemisdannelser, men dette er ikke konsistent. I et stort dansk materiale fandtes der en øget risiko for spontanabort. Det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tillægges behandlingen eller andre faktorer.  

Gentagen dosering af højere doser (400-800 mg) har været associeret med et bestemt mønster af misdannelser, der omfatter bl.a. kraniosynostose, exophthalmus, ledkontrakturer og ledsynostose. Høje systemiske doser må kun anvendes til gravide ved livstruende infektioner. Ved candida vaginitis er lokalbehandling (clotrimazol, miconazol) førstevalg, og systemisk fluconazol bør forbeholdes de sværere tilfælde. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er estimeret til ca. 16%, hvilket er højt. Den mængde, barnet indtager, udgør kun 3-6% af den terapeutiske dosis (3-6 mg/kg/dag), der er beskrevet at være veltolereret hos både nyfødte og børn med lav fødselsvægt. Kan anvendes, men frarådes ved langtidsbehandling og ved behandling med høje doser. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virkemåden består i en hæmning af ergosterolsyntesen, idet fluconazol bremser omdannelse af lanosterol til ergosterol via hæmning af det cytokrom P450-afhængige enzym 14-steroldemethylase.
 • Stoffet er overvejende fungistatisk.
 • Kun få Candida albicans og Cryptococcus neoformans-isolater er fluconazolresistente.
 • Derimod er C. glabrata og C. krusei, der i Danmark udgør gennemsnitligt 25-30% af candidæmitilfældene, henholdsvis nedsat følsomme og resistente.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen uafhængigt af samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-1,5 timer.
 • Plasmahalveringstid 25-30 timer hos voksne, 15-25 timer hos børn og 55-88 timer hos neonatale < 2 uger.
 • Ca. 80% af dosis udskilles gennem nyrerne som uomdannet substans.
 • Der er ikke påvist metabolitter.
 • Koncentrationen af fluconazol i cerebrospinalvæsken og corpus vitreum er 70- 80% af den tilsvarende plasmakoncentration.
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Azorubin (carmoisin) (E122) : hårde kapsler 200 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 200 mg
Patent Blue V (E131) : hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 150 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 017712
7 stk (blister)
54,65 31,23
(B) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 017745
28 stk. (blister)
49,25 7,04
(B) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 033833
98 stk.
140,05 5,72
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 017679
1 stk (blister)
45,20 60,27
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 039978
2 stk. (blister)
28,80 19,20
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 017668
4 stk. (blister)
27,55 9,18
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 017701
6 stk. (blister)
153,60 34,13
(B) hårde kapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 046205
7 stk. (blister)
140,05 20,01
(B) hårde kapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 046214
28 stk. (blister)
138,65 4,95

Substitution

hårde kapsler 50 mg
Fluconazol "Accord" Accord, Fluconazol, hårde kapsler 50 mg
Fluconazol "Aurobindo" Orion Pharma, Fluconazol, hårde kapsler 50 mg
Fluconazol "HEXAL" HEXAL, Fluconazol, hårde kapsler 50 mg
Fluconazol "Stada" STADA Nordic, Fluconazol, hårde kapsler 50 mg
 
hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "Accord" Accord, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "Aurobindo" Orion Pharma, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "HEXAL" HEXAL, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "Stada" STADA Nordic, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
 
hårde kapsler 200 mg
Fluconazol "Accord" Accord, Fluconazol, hårde kapsler 200 mg
Fluconazol "Stada" STADA Nordic, Fluconazol, hårde kapsler 200 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 4,8 x 14,1
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 150 mg
 
 
 

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla, Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...