Gabapentin "Orifarm"

N03AX12
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi (12 år og derover) eller supplerende behandling (6 år og derover) af fokale epileptiske anfald. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Perifere neuropatiske smerter, fx smertefuld diabetisk og postherpetisk neuropati.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg eller 400 mg gabapentin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • 1. dag 300 mg 1 gang dgl.
 • 2. dag 300 mg 2 gange dgl.
 • 3. dag 300 mg 3 gange dgl.

Derefter optrappes med 300 mg dgl. hver 2.-3. dag til højst 3.600 mg dgl. fordelt på 3 doser.  

Døgndoser op til 4.800 mg var tolererede i åbne langtidsforsøg.  

 

Børn 6-12 år 

 • Initialdosis 10-15 mg/kg legemsvægt/døgn
 • Optrappes til 25-35 mg/kg legemsvægt/døgn over en periode på 3 døgn.
 • Doser op til 50 mg/kg legemsvægt/døgn kan anvendes fordelt på 3 doser.

 

Ved nedsat nyrefunktion samt til ældre reduceres dosis: 

GFR
(ml/min.)
 

Døgndosis
(mg)
 

50-80 

600-1.800 

30-50 

300-900 

15-30 

150-600 

< 15 

150-300 

Døgndosis bør så vidt muligt fordeles på flere daglige doser. 

Døgndoser på 150 mg gives som 300 mg hver
2. dag. 

Seponering eller skift til anden behandling bør foretages gradvis over mindst 1 uge for at undgå risiko for anfaldsprovokering.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med gabapentin er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd.
 • Forsigtighed anbefales ved anvendelse hos patienter med tidligere psykoser.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overdosering. Initialbehandling med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) mod neuropatiske/kroniske smerter uden hensyn til optrapningsregime. Påvirket bevidsthed (tungt sovende).
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Indlæggelse. Bevidstløshed.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Træthed.
Ataksi, Svimmelhed, Søvnighed.
Virale infektioner.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Nedsat eller øget appetit, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Tandkødsbetændelse, Tandmisdannelser.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Perifere ødemer, Pharyngitis, Rhinitis, Vasodilatation.
Leukopeni.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Aggressivitet, Angst, Depression, Dyskinesier, Følelsesmæssig labilitet, Gangforstyrrelser, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Konfusion, Koordinationsbesvær, Kramper, Nervøsitet, Paræstesier, Søvnløshed, Talebesvær, Tankeforstyrrelser, Tremor, Ændrede reflekser.
Acne, Ansigtsødem, Hudkløe, Hududslæt, Purpura.
Infektioner.
Impotens.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Hyperglykæmi.
Agitation, Bevidsthedssvækkelse, Faldtendens, Hypokinesi, Kognitiv dysfunktion.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Respirationsdepression.
Hypoglykæmi.
Bevidsthedstab.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Idiopatisk pneumonitis.
Trombocytopeni.
Gynækomasti, Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Bevægeforstyrrelser, Hallucinationer.
Alopeci, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Akut nyresvigt, Seksuelle forstyrrelser.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Morphin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40%. Forsigtighed tilrådes ved samtidig brug af opioider.
 • Antacida, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter absorptionen af gabapentin. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Anvendes efter rådgivning fra speciallæge. Der er data for ca. 600 eksponerede, heraf omkring 300 i monoterapi. Disse data tyder ikke på en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Et materiale rapporterer en øget hyppighed af lav fødselsvægt.
Se endvidere Epilepsi hos voksne


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes meget få data for udskillelse i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Gabapentin binder sig til α2δ-underenheden af de spændingsafhængige calciumkanaler, hvorved bl.a. frisætningen af glutamat, noradrenalin og substans-P hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Efter oral indgift af 300 mg er biotilgængeligheden ca. 60%.
 • Biotilgængeligheden er uafhængig af samtidig fødeindtagelse, men falder ved stigende dosering.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 300 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 561455
50 stk. (blister)
Udgået 22-10-2018
(B) hårde kapsler 300 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 189220
100 stk. (blister)
85,00 5,10
(B) hårde kapsler 400 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 047370
100 stk. (blister)
47,75 2,15

Substitution

hårde kapsler 300 mg
Gabamed Mylan, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "PCD" STADA Nordic, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "Sandoz" Sandoz, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabaratio TEVA, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
 
hårde kapsler 400 mg
Gabapentin "PCD" STADA Nordic, Gabapentin, hårde kapsler 400 mg
Gabapentin "Sandoz" Sandoz, Gabapentin, hårde kapsler 400 mg
Gabaratio TEVA, Gabapentin, hårde kapsler 400 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  300 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,6 x 19,2
hårde kapsler 300 mg
 
 
 

Hårde kapsler  400 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 7,4 x 21,4
hårde kapsler 400 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...