Myocet

Udgået: 12.03.2018
L01DB01
 
 

Cytostatikum indesluttet i liposomer. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Metastaserende mammacancer i kombination med cyclophosphamid.
Doxorubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske. 1 sæt består af 3 hætteglas med henholdsvis pulver, liposomer og buffer. Færdigblandet opløsning indeholder 50 mg doxorubicinhydrochlorid (liposomal). 

Doseringsforslag

Voksne. 60-75 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 1 time én gang hver 3. uge.
Nedsat dosering ved nedsat leverfunktion. Der henvises til speciallitteratur/produktresumé. 

  

Advarsel: Koncentrat til liposomdispersion må ikke indgives ufortyndet. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

Allergi over for antracyclinderivater.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Nedsat leverfunktion i anamnesen
 • Hjertesygdom pga. risiko for kardiotoksiske bivirkninger. Alle patienter bør rutinemæssigt og hyppigt have foretaget ekg. Vurdering af venstre ventrikels funktion betragtes som obligatorisk før hver indgift, der overstiger en kumuleret dosis på 450 mg/m2.
 • Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose. Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Utilpashed.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Hududslæt, Mucositis, Tør hud.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Reaktioner på indstiksstedet, Vægttab.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Gastro-duodenale ulcera, Icterus, Obstipation, Øsofagitis.
Arytmier, Dyspnø, Epistaxis, Hjerteinsufficiens, Hypotension, Hæmoptyse, Perikardieansamling, Pharyngitis, Pleuraekssudat, Pneumoni.
Lymfopeni.
Brystsmerter, Dehydrering, Hedeture, Hypokaliæmi.
Muskelsvaghed, Myalgi, Rygsmerter.
Gangforstyrrelser, Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed, Søvnløshed, Talebesvær, Uro.
Hudkløe, Purpura.
Hæmoragisk cystitis, Oliguri.

I tilslutning til infusionen kan der optræde rygsmerter, ansigtsrødme og trykken for brystet. Symptomerne svinder sædvanligvis ved afbrydning af infusionen. I de fleste tilfælde kan behandlingen genoptages med langsommere indløb uden recidiv af symptomerne. Myokardiepåvirkning ved brug af frit doxorubicin viser sig dels ved akutte, forbigående ekg-forandringer, som er uden klinisk betydning, dels ved en degenerativ kardiomyopati, som kan progrediere til en intraktabel hjerteinsufficiens. Liposomalt doxorubicin er associeret med en signifikant lavere forekomst af hjertesygdom end frit doxorubicin hos patienter behandlet med samme dosis i mg. Den fulde kliniske relevans er endnu ikke klar. 

Interaktioner

 • Der er ikke udført interaktionsstudier med liposomalt doxorubicin.
 • Doxorubicin er substrat for CYP3A4 og CYP2D6. Samtidig indgift af hæmmere eller induktorer af disse enzymer kan øge eller nedsætte koncentrationen af doxorubicin i blodet, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Doxorubicin er substrat for P-glykoprotein (P-gp), og derfor kan samtidig administration af P-gp-hæmmere (fx ciclosporin og verapamil) øge plasmakoncentrationen og dermed den cytostatiske effekt af doxorubicin, se Farmakodynamiske interaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Stoffet hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød. 

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift elimineres doxorubicin bifasisk.
 • Doxorubicin indesluttet i liposomer kumuleres i tumorvæv.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter fortynding 7 


Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af doxorubicin bør udvises forsigtighed. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Se medfølgende brugsvejledning

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre infusionsvæsker end isotonisk glucose-infusionsvæske eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Må ikke tilsættes andre farmaka. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i op til 24 timer opbevaret i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske 50 mg 089996
2 sæt
Udgået 12-03-2018
 
 

Revisionsdato

2018-03-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 9. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...