Methergin®

G02AB01
 
 
Uteruskontraherende middel. Semisyntetisk sekalealkaloid.

Anvendelsesområder

Uterusatoni eller uterinblødning efter abort eller fødsel. Se endvidere Sekalealkaloider

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 0,125 mg methylergometrin (som maleat).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,2 mg methylergometrin (som maleat). 

Doseringsforslag

Oralt 

Blødning i dagene efter abort eller fødsel. 0,125-0,25 mg op til 3 gange dgl. 

 

Parenteralt 

Behandling af uterusatoni og uterinblødning efter abort eller fødsel. 0,2 mg (1 ml) i.m. eller langsomt i.v. Kan evt. gentages hver 2.-4. time til maksimalt 5 doser i løbet af 24 timer. 

 

Bemærk: 

Må ikke anvendes til igangsætning eller fremme af fødslen. 

Kontraindikationer

 • Perifere karlidelser
 • Okklusiv vaskulær sygdom, herunder iskæmisk hjertesygdom
 • Alvorlig hypertension, herunder præeklampsi.
 • Igangværende fødsel, hvor barnet (ved flerfold: børnene) endnu ikke er født
 • Sepsis
 • Man skal endvidere overveje, om blødningen kan have andre årsager end atoni, fx retineret placentavæv, som i så fald bør fjernes
 • Allergi over for ergotalkaloider.

Forsigtighedsregler

 • Methylergometrin kan på grund af bivirkninger (svimmelhed og kramper), især i starten af behandlingen påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Patienter med risiko for kardiovaskulære hændelser (fx på grund af rygning, fedme, diabetes, forhøjet kolesterol) er mere modtagelige for myokardiel iskæmi og infarkter forbundet med methylergometrininducerede karspasmer.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypertension.
Hovedpine.
Hududslæt.
Underlivssmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Kramper, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Perifere karspasmer.
Meget sjældne (< 0,01%) Myokardieinfarkt.
Hallucinationer.
Tinnitus.

Ukendt frekvens: Cerebrovaskulære tilfælde, angina pectoris, paræstesi. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af andre sekalealkaloider, bromokriptin, prostaglandiner, vasopressorer samt midler indeholdende vasokonstriktorer (bl.a. triptaner, sympatomimetika) kan øge disse midlers vasokonstriktive virkning.
 • Visse inhalationsanæstetika og muligvis CYP3A4-inducerende lægemidler (fx nevirapin og rifampicin) kan reducere methylergometrins oxytociske potens.
 • Ved samtidig indgift af makrolider (især erythromycin og clarithromycin), azolantimykotika, HIV-proteasehæmmere og andre CYP3A4-hæmmere øges risikoen for vasospastiske bivirkninger. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig indgift af β-blokkere forstærker muligvis den vasokonstriktive virkning af ergotalkaloider.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Kontraindiceret under graviditet på grund af den uteruskontraherende effekt. Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat af den teratogene risiko. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelsen i modermælk efter parenteral anvendelse. Ekstrapoleret for data ved oral behandling estimeres den relative vægtjusterede dosis til 6%, hvilket er moderat højt. Den relative vægtjusterede dosis for oral behandling er 3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt.
Efter flere dages behandling har der været rapporter om hypertension, bradykardi eller takykardi, opkastning, diarré, rastløshed samt kloniske kramper hos barnet. Kan nedsætte mængden af modermælk, hvilket næppe har klinisk betydning ved få doser. Amning bør udskydes til 6 timer efter behandling. Længere tids behandling bør undgås. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Obs. Pause efter graviditet.

Farmakodynamik

Methylergometrin, er et semi-syntetisk derivat af det naturligt forekommende alkaloid ergometrin, det er et potent og specifikt uterotonisk stof. Det virker direkte på den glatte muskulatur i uterus og øger den basale tonus, frekvens og amplitude af de rytmiske kontraktioner. Sammenlignet med andre sekalealkalodier er effekten på det kardiovaskulære system og centralnervesystemet mindre udtalt. Den stærke og selektive oxytocin effekt af methylergometrin er en konsekvens af dets specifikke virkningsprofil som partiel agonist og antagonist på serotogene, dopaminerge og α-adrenerge receptorer. Dette udelukker alligevel ikke vasokonstriktoriske komplikationer fuldstændigt.
Til forebyggelse og behandling af uterin blødning ved i.m. injektion, kan samtidig indgift af Methergin og oxytocin overvejes, da oxytocin har en meget kort virkningstid, hvorimod methylergometrin har en forlænget virkningsvarighed. 

Farmakokinetik

Methylergometrin absorberes ufuldstændigt (ca. 50%) fra mave-tarmkanalen. Efter indgift forsvinder det hurtigt fra blodbanen og optages i vævene, bl.a. myometriet, hvorfra det elimineres langsomt ved omdannelse til ikke nærmere kendte forbindelser.
Virkning kan forventes ca. 1 minut efter i.v. administration, 2-5 minutter efter i.m. administration og 30 minutter efter oral administration.
Varighed af effekt 4-6 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske. pH ca. 3,2. 

  

Holdbarhed 

Injektionsvæske. Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys og frost. Kan opbevares 2 uger ved stuetemperatur (højst 25º C). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : overtrukne tabletter 0,125 mg
Andre:
Lactose : overtrukne tabletter 0,125 mg
Maleinsyre : injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 0,125 mg (kan dosisdisp.) 124354
30 stk.
Udgået 2017-10-09 00:00:00
(B) injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml 001874
10 amp. a 1 ml
154,15 15,42

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  0,125 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
overtrukne tabletter 0,125 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...