Tygacil®

J01AA12
 
 

Anvendelsesområder

 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Komplicerede intraabdominale infektioner.

 

Tigecyclin bør kun anvendes til børn 8-18 år, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til infektionssygdomme og deres behandling. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg tigecyclin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Initialt 100 mg som i.v. infusion over 30-60 min. 
 • Vedligeholdelsesdosis. 50 mg i.v. hver 12. time i 5-14 dage. 

  

Børn 8-12 år  

 • Initialt. 1,2 mg/kg legemsvægt i.v.
 • Vedligeholdelsesdosis. 1,2 mg/kg legemsvægt i.v. hver 12. time. Højst 50 mg i.v. hver 12. time i 5-14 dage.

  

Stærkt nedsat leverfunktion - Child-Pugh C 

 • Vedligeholdelsesdosis reduceres til 25 mg.

  

Indgivelse 

 • Voksne. Gives som i.v. infusion over 30-60 minutter.
 • Børn. Gives som  i.v. infusion over 60 minutter.

  

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. børn i alderen 8-18 år.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 8 år.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Patienter med kolestase.
 • Patienter med sårhelingskomplikationer bør monitoreres for superinfektion.
 • Bør kun anvendes til børn i alderen 8-18 år, når der ikke findes anden mulig antibakteriel behandling.
 • Leverfunktion, koagulationsparametre, hæmatologiske parametre, amylase og lipase skal monitoreres inden behandling med tigecyclin samt regelmæssigt under behandlingen.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal tigecyclin seponeres.

   

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Flebitis ved indstiksstedet, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Abdominalsmerter, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase.
Forlænget aktiveret tromboplastintid, Forlænget prothrombintid.
Hypoglykæmi, Hypoproteinæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Absces, Hudkløe, Hududslæt, Sårhelingskomplikationer.
Infektioner, Sepsis.
Forhøjet carbamid.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Tromboflebitis.
Blødningstendens, Trombocytopeni.
Ikke kendt Leverinsufficiens.
Hypofibrinogenæmi.
Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Tigecyclin kan øge AUC for warfarin med 30-70%. Der er dog ikke sikre holdpunkter for en øgning i blødningsrisikoen, idet INR formentlig ikke påvirkes i betydende omfang. Koagulationsstatus skal dog følges nøje ved samtidig behandling.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Tigecyclin er kontraindiceret i 2. og 3. trimester, da det indbygges i fosterets tand- og knoglevæv.  


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Optages i mikroorganismerne ved en aktiv transportmekanisme. 
 • Bindes reversibelt til 30 S-delen af ribosomerne, hvorved proteinsyntesen hæmmes. 
 • Virkningen er bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følgende bakterier er fuldt følsomme: 
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • α- hæmolytiske streptokokker og non-hæmolytiske streptokokker
   • Enterokokker
   • Staphylococcus aureus
   • Koagulasenegative stafylokokker (det gælder også meticillin-resistente stammer)
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
   • Brucella spp.
   • Leptospira spp.
   • Treponema pallidum. 
  • Virker desuden på:
   • Rickettsia spp.
   • Borrelia burgdorferi
   • Chlamydia spp.
   • Legionella spp.
   • Mycoplasma spp.
  • Følgende arter er moderat følsomme, og kliniske studier har vist nogen effekt af tigecyclin:
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Bordetella pertussis
   • Bacillus spp.
   • Bacteroides spp.
  • Arter, hvor erhvervet resistens kan være et problem, eller hvor arterne er nedsat følsomme:
   • Acinetobacter baumannii
   • Burkholderia cepacia
   • Morganella morganii
   • Providencia spp.
   • Proteus spp.
   • Stenotrophomonas maltophilia. 
  • Tigecyclin har in vitro aktivitet over for ESBL-producerende og over for metallo-β-lactamaseproducerende enterobakterier (se Oversigt over mikroorganismer).
  • Pseudomonas aeruginosa er primært resistente.

Farmakokinetik

 • Ved indgift af 100 mg efterfulgt af 50 mg hver 12. time opnås en plasmakoncentration på ca. 870 nanogram/ml i steady state.
 • Plasmahalveringstid ca. 42 timer.
 • Ca. 60% udskilles med galde og fæces, resten udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 7,8. 

  

Håndtering
 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses uden omrystning i 5,3 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • 5 ml af denne opløsning (10 mg/ml) fortyndes yderligere med 100 ml infusionsvæske. Opløsningen er gul-orange.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Opløsning i natriumchlorid-infusionsvæske kan administreres via Y-slange samtidig med dobutamin, dopamin, gentamicin, haloperidol, kaliumchlorid, lidocain, morfin, noradrenalin, propofol, ranitidin, theophyllin eller tobramycin.
 • Yderligere blandbar med Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Må ikke administreres samtidig med amphotericin B (inkl. lipidkompleks) eller diazepam.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg 184863
10 stk. (Abacus)
7.325,80 1.465,16
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg 188364
10 stk.
6.823,20 1.364,64
 
 

Revisionsdato

2016-09-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. maj 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...