Gå til toppen af siden...
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Strattera

Atomoxetin

ATC-kode

N06BA09
Noradrenalingenoptagshæmmer.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 100 mg atomoxetin (som hydrochlorid). 

Anvendelsesområder

» ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse).
Bemærk:  

 • Diagnostik og iværksættelse af behandling af børn er specialistopgaver og må kun varetages af børne- og ungdomspsykiater, pædiater eller neurolog
 • Diagnostik og iværksættelse af behandling af voksne er specialistopgaver og må kun varetages af en psykiater. 

Doseringsforslag

Patienter < 70 kg 

Initialt 0,5 mg/kg legemsvægt fordelt på 1-2 doser i mindst 7 dage. Dosis justeres til vedligeholdelsesdosis ca. 1,2 mg/kg/dag, højst 1,8 mg/kg/dag. 

  

Patienter > 70 kg 

Initialt 40 mg fordelt på 1-2 doser i mindst 7 dage. Dosis justeres til vedligeholdelsesdosis 80 mg dgl., højst 100 mg dgl. 
 

Bemærk: 

 • Ved moderat nedsat leverfunktion reduceres initialdosis til 50%, ved stærkt nedsat leverfunktion til 25%.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.
 • Kapslerne bør synkes hele.
 • Kapslerne bør ikke åbnes, da indholdet irriterer øjnene.

Kontraindikationer

 • Alvorlig kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom, der kan forværres af øget puls eller blodtryk.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage.
 • Snævervinklet glaukom. 
 • Fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Forlænget QT-syndrom eller familiær disposition herfor samt erhvervet QTc-forlængelse.
 • Generelt forsigtighed ved kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom (herunder hypertension og takykardi). Puls og blodtryk bør måles før behandlingen startes, efter dosisøgning og ellers hver 6. måned. Ved mistanke om kardiovaskulær sygdom skal patienten udredes af kardiolog. Ved risikofaktorer for cerebrovaskulær sygdom bør patienten regelmæssigt vurderes for neurologiske symptomer.
 • Forsigtighed ved icterus og krampeanfald i anamnesen.
 • Vækst og udvikling hos børn og unge bør overvåges.
 • Patienten følges for en evt. udvikling af psykiske bivirkninger som aggressivitet, depression og angst.
 • Ved forekomst af psykose eller mani skal seponering overvejes.
 • Skærpet opmærksomhed på evt. selvmordsrelaterede tanker eller adfærd, især de første måneder.
 • Hos børn bør seponering forsøges mindst 1 gang årligt for at afklare, om behandling fortsat er nødvendig. Hos voksne bør fordele og ulemper ved pausering overvejes før en evt. sådan.

Bivirkninger

Tabellen angiver bivirkningsfrekvenser hos børn.
Meget almindelige (over 10%)
Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, kvalme, opkastning.
Hypertension, øget hjertefrekvens.
Hovedpine, somnolens.
Almindelige (1-10%)
Træthed, vægttab.
Obstipation.
Svimmelhed, søvnløshed, irritabilitet, agitation, angst, depression, tics, humørforstyrrelser, letargi.
Dermatitis, hudkløe.
Pupildilatation.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Kraftesløshed.
Forhøjet bilirubin.
Takykardi, palpitationer, QT-forlængelse.
Suicidale tanker eller adfærd, psykose, aggressivitet, følelsesmæssig labilitet, migræne, tremor, paræstesier, hypæstesi, kramper, synkope.
Øget svedtendens, hudkløe, allergiske hudreaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverpåvirkning, hepatitis.
Raynauds syndrom.
Urinretention, priapisme, smerter i penis.

Voksne: 

 • De hyppigste bivirkninger hos voksne er kvalme, mundtørhed, nedsat appetit, hovedpine, søvnløshed, forhøjet blodtryk og øget hjertefrekvens. Disse bivirkninger ses hos over 10%.
 • En række bivirkninger ses kun hos voksne, herunder: Dysmenoré, nedsat libido, prostatitis, erektil dysfunktion, ejakulationsforstyrrelser.
 • Herudover ses generelt samme type bivirkninger som hos børn.

Interaktioner

 • Ved samtidig behandling med CYP2D6-hæmmere (fx fluoxetin og paroxetin - se endvidere tabel 2 i » Elimination og cytokrom P450-systemet) kan der være behov for dosisreduktion.
 • Atomoxetin må ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere eller inden for 14 dage efter seponering af irreversible MAO-hæmmere. MAO-hæmmere bør tidligst gives 14 dage efter seponering af atomoxetin.
 • Atomoxetin kan nedsætte virkningen af antihypertensiva og øge blodtrykket, hvis det gives sammen med pressorstoffer og midler, der også kan øge blodtrykket (fx salbutamol).
 • Risiko for forlænget QT-interval ved samtidig behandling med andre QT-forlængende lægemidler (fx antipsykotika og antiarytmika klasse IA og III), lægemidler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (fx thiazid) eller lægemidler, der hæmmer CYP2D6.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan sænke krampetærsklen (fx TCA, SSRI, phenothiaziner, tramadol) eller påvirke noradrenalinaktiviteten (fx pseudoephedrin og visse antidepressiva som SNRI, NaSSA og TCA).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. » Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakokinetik

Biotilgængelighed 63-94%. Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til en farmakologisk ækvipotent metabolit, 4-hydroxyatomoxetin. Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer. Udskilles hovedsageligt som glucuronid af metabolitten.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin I (E132) : hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg
Jernoxider og -hydroxider (E172) : hårde kapsler 18 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 80 mg, hårde kapsler 100 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 18 mg, hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 80 mg, hårde kapsler 100 mg

Se » Indlægsseddel vedr. evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normal kunne imødeses, hvis: 

 • patienten har hyperkinetiske forstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og
 • diagnosen er stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen* og
 • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat, eller hvor methylphenidat er kontraindiceret eller
 • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat eller
 • patienten har et begrundet behov for bedre døgnbehandling, end det er muligt med methylphenidat.

 

Ansøgningen skal komme fra relevant speciallæge eller specialafdeling. Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst - ved forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

  

» Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler samt » » Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling af børn og unge med psykiske lidelser.  

Firma

» Lilly

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(B) hårde kapsler 10 mg 019800
7 stk.
258,25 295,14
(B) hårde kapsler 10 mg 019811
28 stk. (blister)
961,90 274,83
(B) hårde kapsler 10 mg  (Orifarm) 058147
28 stk. (blister)
955,00 272,86
(B) hårde kapsler 10 mg  (Paranova Danmark) 157733
28 stk. (blister)
953,50 272,43
(B) hårde kapsler 10 mg  (ChemVet) 085539
28 stk. (blister)
955,00 272,86
(B) hårde kapsler 18 mg 019822
7 stk.
258,25 163,97
(B) hårde kapsler 18 mg 019833
28 stk.
961,90 152,68
(B) hårde kapsler 18 mg  (Orifarm) 058170
28 stk. (blister)
955,00 151,59
(B) hårde kapsler 18 mg  (ChemVet) 463338
28 stk. (blister)
961,90 152,68
(B) hårde kapsler 25 mg 019849
7 stk.
258,25 118,03
(B) hårde kapsler 25 mg 019857
28 stk.
961,90 109,93
(B) hårde kapsler 25 mg  (Orifarm) 058192
28 stk. (blister)
947,00 108,23
(B) hårde kapsler 25 mg  (Paranova Danmark) 157734
28 stk. (blister)
954,00 109,03
(B) hårde kapsler 25 mg  (ChemVet) 572795
28 stk. (blister)
955,50 109,20
(B) hårde kapsler 40 mg 019868
7 stk.
258,25 73,79
(B) hårde kapsler 40 mg 019882
28 stk.
961,90 68,71
(B) hårde kapsler 40 mg  (Orifarm) 058216
28 stk. (blister)
978,00 69,86
(B) hårde kapsler 40 mg  (Paranova Danmark) 157736
28 stk. (blister)
961,00 68,64
(B) hårde kapsler 40 mg  (ChemVet) 102826
28 stk. (blister)
962,40 68,74
(B) hårde kapsler 60 mg 019904
28 stk.
961,90 45,80
(B) hårde kapsler 60 mg  (Orifarm) 058227
28 stk. (blister)
974,00 46,38
(B) hårde kapsler 60 mg  (Paranova Danmark) 157737
28 stk. (blister)
956,00 45,52
(B) hårde kapsler 80 mg 146473
28 stk. (blister)
1.431,00 51,11
(B) hårde kapsler 80 mg  (Orifarm) 085047
28 stk. (blister)
1.449,00 51,75
(B) hårde kapsler 80 mg  (EuroPharmaDK) 410040
28 stk. (blister)
1.432,00 51,14
(B) hårde kapsler 80 mg  (Tabs n Caps Pack) 538155
28 stk. (blister)
Udgået 22.12.2014
(B) hårde kapsler 80 mg  (Tabs n Caps Pack) 599185
28 stk. (blister)
1.432,15 51,15
(B) hårde kapsler 80 mg  (PharmaCoDane) 506163
28 stk. (blister)
1.436,40 51,30
(B) hårde kapsler 80 mg  (2care4) 177117
28 stk. (blister)
1.435,00 51,25
(B) hårde kapsler 100 mg 514840
28 stk. (blister)
1.782,80 50,94
(B) hårde kapsler 100 mg  (Paranova Danmark) 183899
28 stk. (blister)
1.770,00 50,57
(B) hårde kapsler 100 mg  (Orifarm) 177401
28 stk. (blister)
1.782,80 50,94
(B) hårde kapsler  (EuroPharmaDK)  100 mg  (EuroPharmaDK) 527225
28 stk. (blister)
1.782,80 50,94
(B) hårde kapsler 100 mg  (2care4) 183035
28 stk. (blister)
1.782,80 50,94

Identifikation og foto

Hårde kapsler  10 mg
Præg: Lilly, 3227, 10 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 10 mg
 
Hårde kapsler  18 mg
Præg: Lilly, 3238, 18 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 18 mg
 
Hårde kapsler  25 mg
Præg: Lilly, 3228, 25 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 25 mg
 
Hårde kapsler  40 mg
Præg: Lilly, 40 mg, 3229
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 40 mg
 
Hårde kapsler  60 mg
Præg: Lilly, 60 mg, 3239
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Blå
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 60 mg
 
Hårde kapsler  80 mg
Præg: Lilly, 80 mg, 3250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid, Brun
Mål i mm: 6,3 x 17,8
hårde kapsler 80 mg
 
Hårde kapsler  100 mg
Præg: Lilly, 3251, 100 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 6,7 x 19,4
hårde kapsler 100 mg
 

Revisionsdato

2015-02-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. marts 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.