Sutent®

L01XE04
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Gastro-intestinale bindevævstumorer (GIST) efter behandlingssvigt med imatinib.
 • Fremskredent renalcellekarcinom.
 • Neuroendokrine tumorer i pancreas.

  

Sunitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 12,5 mg, 25 mg eller 50 mg sunitinib (som maleat). 

Doseringsforslag

GIST og renalcellekarcinom 

Voksne. 50 mg 1 gang dgl. i 4 uger efterfulgt af 2 ugers pause. Dosis kan justeres individuelt med 12,5 mg ad gangen i intervallet 25-75 mg. 

  

Neuroendokrine tumorer i pancreas 

Voksne. 37,5 mg 1 gang dgl. uden planlagte behandlingspauser. Dosis kan evt. øges til 50 mg dgl. 


Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn. 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved svær hypertension.
 • Fuldstændig blodtælling udføres i begyndelsen af hver behandlingscyklus.
 • Ved kliniske tegn på venstresidig hjerteinsufficiens bør behandlingen seponeres. Ved nedsat uddrivningsfraktion (20-50% af baseline) bør dosis reduceres.
 • Tidligere eller aktuel QT-forlængelse, bradykardi eller elektrolytforstyrrelser.
 • Kardiomyopati i anamnesen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Hypertension, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hypotyroidisme.
Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Pigmentforandringer i huden, Tør hud, Ændring af hårfarve.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kulderystelser, Vægttab.
Cheilitis, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Gastro-intestinal blødning, Gastro-øsofageal refluks, Gingival blødning, Hæmorider, Meteorisme, Mundtørhed, Proktalgi, Rektal blødning, Smerter i mundhulen, Smerter i tungen, Synkebesvær, Øsofagitis.
Ansigtsrødme, Dyb venetrombose, Hæmoptyse, Lungeemboli, Myokardieiskæmi, Nasal tilstopning, Nedsat uddrivningsfraktion, Pleuraekssudat, Tørhed i næsen.
Lymfopeni.
Brystsmerter, Dehydrering, Forhøjet serum-urat, Hedeture, Hypoglykæmi.
Muskelkramper, Muskelsvaghed, Myalgi.
Depression, Hyperæstesi, Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Acne, Alopeci, Blister i huden, Dermatitis, Eksem, Erytem, Hudafskalning, Hudkløe, Hyperkeratoser, Negleforandringer.
Infektioner, Sepsis.
Forhøjet plasma-kreatinin, Misfarvning af urinen, Nyresvigt, Proteinuri.
Periorbitalt ødem, Tåreflåd, Øjenlågsødem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Blødning fra tumor, Nekrotiserende fasciitis.
Cholecystitis, Fistler, Gastro-intestinal perforation, Leverinsufficiens, Pancreatitis.
Cerebrovaskulære tilfælde, Forlænget QT-interval, Hjerteinsufficiens, Kardiomyopati, Myokardieinfarkt, Perikardieansamling, Pulmonal blødning, Respirationsdepression, Transitorisk cerebral iskæmi  (TCI), Venstresidig hjerteinsufficiens.
Pancytopeni.
Hypertyroidisme.
Kæbeosteonekrose.
Sårhelingskomplikationer.
Allergiske reaktioner.
Hæmaturi.
Sjældne (0,01-0,1%) Tumorlysesyndrom.
Hepatitis.
Torsades de pointes-takykardi, Trombotisk mikroangiopati.
Rhabdomyolyse.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom  (PRES).
Erythema multiforme, Pyoderma gangrenosum, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Nefrotisk syndrom.

Interaktioner

 • Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af sunitinib med ca. 50%. En lignende effekt må forventes af andre potente CYP3A4-hæmmere (fx HIV-proteasehæmmere, itraconazol, erythromycin, clarithromycin, grapefrugtjuice), og kombinationen bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af sunitinib med ca. 25%. En lignende effekt må forventes af andre potente CYP3A4-induktorer, herunder perikon, og kombinationen bør undgås.
 • Ved samtidig brug af sirolimus/temsirolimus kan dosisbegrænsende toksicitet af sirolimus/temsirolimus forekomme (makulopapuløst hududslæt, anfald af arthritis urica og cellulitis).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor) og PDGFR (platelet derived growth factor receptor). 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til den aktive desmethylmetabolit, som metaboliseres yderligere af CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid for sunitinib 40-60 timer og for desmethylmetabolitten 80-110 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 12,5 mg 099863
28 stk. (blister)
10.751,70
(BEGR) hårde kapsler 25 mg 099872
28 stk. (blister)
21.483,70
(BEGR) hårde kapsler 50 mg 099881
28 stk. (blister)
42.947,75

Foto og identifikation

Hårde kapsler  12,5 mg

Præg:
STN 12,5 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 5 x 13
hårde kapsler 12,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
STN 25 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Orange
Mål i mm: 6 x 17
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
STN 50 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 7 x 18
hårde kapsler 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-11-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...