Jurnista

N02AA03
 
 

Semisyntetisk opioidagonist

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på dosisreduktion til ældre. Fjern gammelt plaster før nyt sættes på. Afvent virkning af tabletter før næste dosis gives. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Stærke smerter.
Kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 8 mg, 16 mg eller 32 mg hydromorphonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 8 mg hver 24. time stigende efter behov. 
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

  

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Dosis skal nedsættes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus eller akutte abdominalsmerter
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirations-dæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af styrker. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Ikke-ækvipotent med morphin. Det blev ikke oplyst, at hydromorphon er > 5 gange stærkere end morphin. Alvorlig overdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Dyspnø, Hypertension, Hypotension, Takykardi.
Dehydrering.
Artralgi, Muskelkramper, Myalgi.
Angst, Depression, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mareridt, Nervøsitet, Paræstesier, Rastløshed, Sedation, Søvnløshed, Talebesvær, Tremor.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Dysuri, Urinretention, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Respirationsdepression.
Eufori, Koordinationsbesvær.
Seksuelle forstyrrelser.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi.
Agitation.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.
 • Samtidig indgift af morphinagonister/-antagonister nedsætter virkningen og medfører risiko for abstinenssymptomer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711, 3907

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis ved intranasal anvendelse er under 1%. Biotilgængeligheden er lidt højere ved oral behandling, og den mængde, barnet får under maternel oral behandling, forventes at være betryggende lav. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling med ikke-depot præparater. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af hydromorphon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med primær virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS og med svag affinitet til қ-receptorerne. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 22-26%.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer.
 • Metaboliseres i leveren til hydromorphon-3-glucuronid, som udskilles gennem nyrerne hovedsageligt i konjugeret form.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.
 • Steady state nås efter 3. dosis.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for behandling med stærke opioider.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af både morfin og  oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere tricykliske antidepressivagabapentin og  pregabalin.
 • Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 053552
14 stk.
249,25 44,51
(AP4) depottabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 176429
14 stk (blister)
442,95 39,55
(AP4) depottabletter 32 mg (kan dosisdisp.) 053589
14 stk.
737,30 32,92

Foto og identifikation

Depottabletter  8 mg

Præg:
HM, 8
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7,5 x 7,5
depottabletter 8 mg
 
 
 

Depottabletter  16 mg

Præg:
HM, 16
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 16 mg
 
 
 

Depottabletter  32 mg

Præg:
HM, 32
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 9,1
depottabletter 32 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3907 Heinonen OP, Slone D, Shapiro S Birth defects and drugs in pregnancy Birth defects and drugs in pregnancy 1977 2019 http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...