Oxaliplatin "Hospira"

Udgået: 24.09.2018
L01XA03
 
 

Cytostatikum, tungmetalkompleks med væsentligst alkylerende virkning

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling ved stadie III coloncancer efter komplet resektion af primærtumor samt metastatisk colorektal cancer i kombination med fluoruracil og folsyre.

Oxaliplatin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg oxaliplatin. 

Doseringsforslag

Voksne. 85 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 2-6 timer 1 gang hver 2. uge. 


Bemærk: 

 • Oxaliplatin bør administreres før fluoruracil.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre platinforbindelser
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
 • Perifer sensorisk neuropati med funktionssvigt inden første behandling.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, der er induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Nedsat nyrefunktion
 • Udvikles neuropati, bør efterfølgende doser justeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Træthed, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste.
Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hyperglykæmi, Hypernatriæmi, Hypokaliæmi.
Rygsmerter.
Hovedpine, Perifer neuropati, Tremor.
Alopeci, Hududslæt.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Almindelige (1-10%) Vægttab.
Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Gastro-øsofageal refluks, Rektal blødning.
Dyb venetrombose, Hypertension, Lungeemboli, Rhinitis.
Blødning.
Dehydrering, Hypocalcæmi.
Artralgi, Knoglesmerter.
Aseptisk meningitis, Depression, Hikke, Neuritis, Svimmelhed, Søvnløshed.
Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Øget svedtendens.
Infektion i øvre luftveje, Sepsis.
Dysuri, Forhøjet plasma-kreatinin, Hæmaturi, Vandladningsbesvær.
Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ileus, Tarmobstruktion.
Acidose.
Nervøsitet.
Ototoksicitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Clostridium difficile colitis, Pancreatitis.
Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Dissemineret intravaskulær koagulation, Hæmolytisk anæmi.
Dysartri, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Høretab, Neuritis optica.
Meget sjældne (< 0,01%) Venookklusiv leversygdom.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis, Renal tubulær nekrose.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation.
Forlænget QT-interval, Laryngospasme.
Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Rhabdomyolyse.
Kramper.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen.  

Mandlige patienter skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber. Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen trifasisk med plasmahalveringstider på hhv. ca. ½ time, ca. 16 timer og ca. 300 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt til delvis aktive metabolitter.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske
 

Den beregnede mængde koncentrat tilsættes isotonisk glucose-infusionsvæske til et slutvolumen på 250-500 ml (0,2-0,7 mg/ml). 


Forligelighed ved infusion 

 

 • Må ikke fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller andre infusionsvæsker, der indeholder chloridioner.
 • Må ikke blandes med basiske lægemidler eller opløsninger, fx fluoruracil, folininsyre eller midler, der indeholder trometamol (hjælpestof), da basiske midler påvirker stabiliteten af oxaliplatin.
 • Samtidig indgift af folininsyre skal ske gennem Y-linje placeret umiddelbart før infusionsstedet.
 • Anvendelse af injektionsudstyr, der indeholder aluminium, skal undgås.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning er holdbar i 24 timer ved 2-8°C og i 6 timer ved 25°C.
 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af oxaliplatin bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 137132
10 ml
Udgået 24-09-2018
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 137110
20 ml
Udgået 24-09-2018
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 137098
40 ml
Udgået 24-09-2018
 
 

Revisionsdato

2018-09-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...