Azithromycin "Teva"

J01FA10
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af azithromycinfølsomme bakterier, fx: 

 • Øvre- og nedre luftvejsinfektioner
 • Hud- og bindevævsinfektioner
 • Infektioner med Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) azithromycin (som dihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 45 kg 

 • Sædvanligvis
  • Totaldosis 1.500 mg givet som:
   • 500 mg 1 gang i døgnet i 3 døgn
    eller
   • 500 mg det første døgn efterfulgt af 250 mg 1 gang i døgnet i de efterfølgende 4 døgn.
 • Chlamydia urethritis og cervicitis
  • 1.000 mg som engangsdosis.
 • Urogenital infektion medMycoplasma genitalium
  • Initialt 500 mg 1 gang dgl. i 1. døgn.
  • Derefter 250 mg 1 gang dgl. i 4 dage.


Bemærk: 

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Samtidig behandling med sekalealkaloider.

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min).
 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Hvis der opstår allergiske reaktioner, skal azithromycin seponeres. De allergiske symptomer kan komme igen efter seponering.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Agranulocytose.
Nedsat serum-bicarbonat.
Artralgi.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Hepatitis, Oral candidiasis.
Dyspnø, Pneumoni, Ødemer.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Forhøjet serum-bicarbonat, Hyperchloridæmi, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypernatriæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Artritis, Rygsmerter.
Nervøsitet, Somnolens.
Ansigtsødem, Dermatitis, Fotosensibilitet.
Candidiasis, Infektioner.
Metroragi, Nyresmerter, Testikelsygdom, Vaginitis.
Høretab, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase, Leverpåvirkning.
Agitation.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose*.
Allergiske reaktioner*, Angioødem*, Hypersensitivitet.
Ikke kendt Fulminant hepatitis, Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Arytmier, Forlænget QT-interval, Hypotension, Torsades de pointes-takykardi.
Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Forværret myasthenia gravis.
Aggressivitet, Angst, Delirium, Hallucinationer, Hyperaktivitet, Hypæstesi, Kramper, Synkope.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis.

* Ved allergiske reaktioner, herunder akut generaliseret eksantematøs pustulose og DRESS, skal azithromycin seponeres. Se Forsigtighedsregler

Interaktioner

 • Azithromycin kan muligvis øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Azithromycin kan øge koncentrationen af lovastatin. Kombination bør undgås.
 • Absorptionen af azithromycin hæmmes ved samtidig indgift af antacida.
 • Azithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Azithromycin kan øge koncentrationen af:
  • ciclosporin
  • colchicin
  • digoxin
  • pimozid
  • tacrolimus
 • Forsigtighed ved administration af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, fx amiodaron og andre klasse IA og III antiarytmika samt ved behandling med warfarin.
 • Azithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mindst 2.500 eksponerede gravide, heraf mere end 1.000 1. trimester-eksponerede, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Referencer: 3727, 3725, 3717, 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den vægtjusterede dosis er ca. 5%, og barnet vil tilføres doser, som er væsentlig under anbefalede terapeutiske doser. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes.
 • Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus
  • Gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • Enkelte små gramnegative stave, således på:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter jejuni
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi
  • Desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Mycoplasma genitalium
   • Chlamydophila psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydophila pneumoniae.
 • Da der er total krydsresistens mellem alle makroliderne, anvendes erythromycin til følsomhedsbestemmelse.

Farmakokinetik

 • Azithromycin er syrestabilt. 
 • Efter oral indgift er biotilgængeligheden ca. 35%.
 • Efter indgift af 500 mg nås maksimal plasmakoncentration på 0,4 mikrogram/ml i løbet af 2-3 timer. 
 • Azithromycin fordeler sig hurtigt i organismen. Det trænger ind i cellerne og ophobes intracellulært, især i leukocytter og makrofager, hvor koncentrationen kan blive op til 100 gange plasmakoncentrationen. Fra disse celler udskilles det langsomt til interstitielrummet. Fordelingsvolumen er derfor stort (20-30 l/kg). Dette er medvirkende til den relativt lave plasmakoncentration, hvilket kan være et problem ved behandling af infektioner med samtidig sepsis. 
 • Ved gentagen indgift af 500 mg dgl. i 3-5 dage stiger den maksimale plasmakoncentration kun til 0,6 mikrogram/ml. 
 • Efter i.v. infusion af 500 mg nås maksimal plasmakoncentration på 1,14 mikrogram/ml og minimal plasmakoncentration på 0,18 mikrogram/ml. 
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren. 
 • Terminal plasmahalveringstid 2-4 dage. 
 • Ca. 50% udskilles uomdannet med galden og ca. 12% gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 061214
2 stk. (blister)
44,55 13,37
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 061205
3 stk. (blister)
48,75 9,75

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Azithromycin "Jubilant" Jubilant, Azithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Azithromycin "Krka" KRKA, Azithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Azithromycin "Sandoz" Sandoz, Azithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Azithromycin "Stada" STADA Nordic, Azithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Zitromax Pfizer, Azithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
AI, 500
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8 x 19
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3717 Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG et al Antibiotics potentially used in response to bioterrorism and the risk of major con-genital malformations Paediatr Perinat Epidemiol 2009 23(1) 18-28 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=19228311


3725 Bérard A, Sheehy O, Zhao JP et al Use of macrolides during pregnancy and the risk of birth defects: a population-based study Pharmacoepidemiol Drug Saf 2015 24(12) 1241-8 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26513406


3727 Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study Drug Saf 2012 35(7) 589-98 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22702640

 
 

Revisionsdato

2018-08-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...