Prezista

J05AE10
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af HIV-infektion i kombination med:
 

 • Lavdosis ritonavir og andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn.
 • Cobicistat og andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne.

  

Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.  

  

Darunavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg eller 800 mg darunavir (som ethanolat). 

Oral suspension. 1 ml indeholder 100 mg darunavir (som ethanolat). 

Doseringsforslag

I kombination med ritonavir 

 

 • Sædvanligvis:

Ikke-tidligere behandlede  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Legemsvægt 

Darunavir 

Ritonavir 

Voksne og børn ≥ 3 år 

≥ 40 kg 

800 mg x 1 

100 mg x 1 

Børn ≥ 3 år 

30-40 kg 

675 mg x 1 

100 mg x 1 

Børn ≥ 3 år 

15-30 kg 

600 mg x 1 

100 mg x 1 

 

ART-erfarne uden darunavirresistens og med  

HIV-1-RNA < 100.000 kopier/ml og  

CD4+-celletal > 100 x 10 6 /l  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Legemsvægt 

Darunavir 

Ritonavir 

Voksne og børn ≥ 3 år 

≥ 40 kg 

800 mg x 1 

eller 

600 mg x 2 

100 mg x 1 

eller 

100 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

30-40 kg 

675 mg x 1 

eller 

460 mg x 2 

100 mg x 1 

eller 

60 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

15-30 kg 

600 mg x 1 

eller 

380 mg x 2 

100 mg x 1 

eller 

50 mg x 2 

 

Tidligere behandlede med proteaseresistens, eller mistanke herom eller ukendt resistensmønster,  

HIV-1 RNA >100.000 kopier/ml eller  

CD4 < 100 x 10 9 /l  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Legemsvægt 

Darunavir 

Ritonavir 

Voksne og børn ≥ 3 år 

≥ 40 kg 

600 mg x 2 

100 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

30-40 kg 

460 mg x 2 

60 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

15-30 kg 

380 mg x 2 

50 mg x 2 

 

I kombination med cobicistat 

 

 • Sædvanligvis:

Ikke-tidligere behandlede  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Darunavir 

Cobisistat 

Voksne 

800 mg x 1 

150 mg x 1 

 

ART-erfarne uden darunavirresistens og med  

HIV-1-RNA < 100.000 kopier/ml og
CD4+-celletal > 100 x 10
6 /l  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Darunavir 

Cobicistat 

Voksne 

800 mg x 1 

150 mg x 1 

ART = Antiretroviral terapi. 

 

Bemærk: 

 • Bør indtages sammen med lavdosis ritonavir eller cobicistat senest 30 minutter efter et måltid.
 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer efter sædvanlige tidspunkt.
 • I kombination med ritonavir:
  • Erfaring savnes vedr. børn < 3 år eller < 15 kg.
 • I kombination med cobicistat:
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Kontraindikationer

Nogle kontraindikationer er afhængige af, om den farmakologiske boosting af darunavir er med ritonavir eller cobicistat. 

 

Generelt: 

 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).
 • Samtidig anvendelse af:
  • alfuzosin
  • avanafil
  • amiodaron
  • colchicin (ved nedsat nyre- eller leverfunktion)
  • dronedaron
  • elbasvir/grazoprevir
  • ergotamin
  • lopinavir med ritonavir
  • lovastatin
  • lurasidon
  • midazolam (oralt)
  • naturlægemidler med perikon
  • pimozid
  • quetiapin
  • rifampicin
  • sekalealkaloider
  • sertindol
  • sildenafil (ved behandling af pulmonal arteriel hypertension)
  • simvastatin
  • ticagrelor
  • triazolam
  • østrogen.

 

Kombineret med cobicistat, desuden: 

 • Samtidig anvendelse af andre kraftige CYP3A-induktorer, fx:
  • carbamazepin
  • phenytoin
  • phenobarbital.

Forsigtighedsregler

 • Allergi over for sulfonamider
 • Mild til moderat nedsat leverfunktion
 • Kronisk hepatitis
 • Ældre patienter
 • Der er risiko for øget blødningstendens hos patienter med hæmofili
 • Da cobicistat i modsætning til ritonavir ikke har nogen inducerende virkning på enzymer eller transportproteiner, skal der ved skift fra ritonavir til cobicistat udvises forsigtighed. Dosisjustering af samtidigt administrerede lægemidler kan være nødvendig.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-amylase, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Diabetes mellitus, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Hovedpine, Perifer neuropati, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Angina pectoris, Dyspnø, Forlænget QT-interval, Hypertension, Perifere ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Gynækomasti, Hypotyroidisme.
Artralgi, Osteoporose.
Angst, Depression, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Somnolens.
Alopeci, Dermatitis.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom  (IRIS).
Akut nyresvigt, Erektil dysfunktion, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresten.
Keratoconjunctivitis sicca.
Sjældne (0,01-0,1%) Stomatitis.
Myokardieinfarkt.
Humørforstyrrelser, Konfusion, Kramper, Synkope.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner  (DRESS-syndrom).
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Toksisk epidermal nekrolyse.

  

 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.
 • Kombination med cobicistat:
  Cobicistat hæmmer den tubulære sekretion af kreatinin og medfører derfor en øgning i s-kreatinin og fald i eGFR, uden at nyrefunktionen er blevet forværret. Dette kan give problemer ved beregning af dosis for lægemidler, der doseres i henhold til GFR, fx tenofovir, emtricitabin og lamivudin. Ved eGFR < 70 ml/min. anbefales det, at den sande GFR måles til vurdering af nyrefunktionen.

Interaktioner

Interaktioner kan være afhængige af, om den farmakologiske boosting af darunavir er med ritonavir eller cobicistat. Det anbefales at søge yderligere information i relevante produktresumeer og www.hiv-druginteractions.org

 

Generelt: 

 • Rifampicin og naturlægemidler med perikon nedsætter plasmakoncentrationen af darunavir. Kombination er kontraindiceret.
 • Darunavir og ritonavir/cobicistat er kraftige hæmmere af CYP3A4 i in vitro-undersøgelser. Der er mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem darunavir/ritonavir og de lægemidler, som omsættes af dette enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og under kontraindikationer.
 • Boostet darunavir forventes af øge plasmakoncentrationen af visse antidepressiva. Kombination med pimozid eller sertindol er kontraindiceret.
 • Ved nedsat nyre- eller leverfunktion er colchicin kontraindiceret i kombination med darunavir sammen med ritonavir/cobicistat.
 • Boostet darunavir forøger plasmakoncentrationen af simeprevir. Kombination frarådes.
 • Eksponeringen for everolimus øges ved samtidig brug af boostet darunavir. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af apixaban, dabigatran eller rivaroxaban frarådes.
 • Darunavir sammen med ritonavir/cobicistat øger plasmakoncentrationen af avanafil, sildenafil, andre PDE-5 hæmmere, simvastatin, atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin. Avanafil, sildenafil (til pulmonal hypertension), simvastatin og lovastatin er kontraindiceret. Andre PDE-5 hæmmere, atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin kan anvendes med lav initialdosering.
 • Samtidig behandling med rifabutin kan øge plasmakoncentrationen af rifabutin og formentlig sænke plasmakoncentrationen af darunavir. Rifabutindosis skal reduceres til 150 mg hver anden dag.

 

Kombination med ritonavir, desuden: 

 • Darunavir/ritonavir svækker effekten af østrogen eller gestagen med risiko for behandlingssvigt. Kombination bør undgås.
 • Darunavir/ritonavir øger AUC for fx digoxin (60%),
 • Darunavir/ritonavir kan nedsætte plasmakoncentrationen af methadon.
 • Darunavir/ritonavir inducerer CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller UGT1A1.

 

Kombineret med cobicistat, desuden: 

 • Darunavir boostet med cobicistat er mere følsom over for CYP3A-induktion end med ritonavir. Samtidig anvendelse af kraftige CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, phenytoin eller phenobarbital er kontraindiceret, og det anbefales ikke at anvende svage eller moderate CYP3A-induktorer.
 • Darunavir sammen med cobicistat må ikke kombineres med et andet antiretroviralt lægemiddel, som kræver farmakokinetisk boosting.
 • Samtidig brug af darunavir/cobicistat og HIV-midlerne efavirenz, etravirin eller nevirapin kan ikke anbefales.
 • Bosentan forventes at nedsætte plasmakoncentrationen af darunavir/cobicistat. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af darunavir/cobicistat og HIV-midlerne abacavir, emtricitabin, lamivudin, tenofovir eller zidovudin, nedsætter GFR for disse midler.
 • Darunavir/cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af methadon.
 • Darunavir boostet med cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af amitriptylin, imipramin og nortriptylin.
 • Tæt monitorering og justering af metformindosis anbefales ved samtidig brug af metformin og darunavir/cobicistat.
 • Darunavir/cobicistat inducerer ikke CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller UGT1A1.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For darunavir er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for misdannelser. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Samtidig fødeindtagelse øger absorptionen af darunavir med ca. 30%. 
 • Darunavirs biotilgængelighed er ca. 82% ved samtidig indgift af ritonavir. 
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter. 
 • Plasmahalveringstid for darunavir ca. 15 timer. 
 • Udskilles hovedsageligt med fæces. Ca. 8% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

Oral suspension 

 • Rystes kraftigt før brug.

  

Holdbarhed 

Oral suspension 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 800 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 600 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 600 mg, filmovertrukne tabletter 800 mg
Konservering:
Natriummethylparahydroxybenzoat  (E219) : oral suspension 100 mg/ml
Smag:
Aromastoffer : oral suspension 100 mg/ml
Jordbær : oral suspension 100 mg/ml
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 600 mg, filmovertrukne tabletter 800 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 033895
60 stk.
5.793,65 193,12
(BEGR) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 402403
60 stk.(Abacus)
7.090,00 236,33
(BEGR) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 510618
60 stk. (Orifarm)
7.111,50 237,05
(BEGR) filmovertrukne tabletter 800 mg (kan dosisdisp.) 463654
30 stk.
3.868,45 193,42
(BEGR) oral suspension 100 mg/ml 522811
200 ml
3.309,00 198,54

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
TMC, 600MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10,5 x 21,1
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  800 mg

Præg:
T, 800
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkerød
Mål i mm: 10,2 x 20,1
filmovertrukne tabletter 800 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...