Metformin "Teva"

A10BA02
 
 

Oralt antidiabetikum. Biguanid

Anvendelsesområder

 • Monoterapi ved stabil diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion.
 • I kombination med DPP-IV-hæmmer, GLP-1-receptor agonist, insulin, SGLT-2-inhibitorer eller sulfonylurinstoffer, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg, 850 mg eller 1.000 mg metformin (som hydrochlorid) svarende til 390 mg, 663 mg eller 780 mg metforminbase. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 500 mg 1-2 gange dgl.
 • Herefter stigende med 500 mg om ugen.
 • Maksimalt 1.000 mg 3 gange dgl.


Børn > 10 år 

 • 500-850 mg dgl., stigende til optimal effekt.
 • Maksimalt 2.000 mg dgl. fordelt på 2-3 doser.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 30-60 ml/min. Halv dosis.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

 • For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid.
 • Delekærven for tabl. 1.000 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

 • Diabetisk ketoacidose
 • Diabetisk prækoma
 • Akut nyresvigt
 • Stærkt kronisk nedsat nyrefunktion med GFR< 30 ml/min.
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Akut alkoholforgiftning
 • Intravenøs administration af iodholdige kontrastmidler samt tilstande med vævshypoxi (fx nyligt myokardieinfarkt, shock, hjerte- eller respirationssvigt) og større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.
 • Endvidere pauseres ved dehydratio og alvorlige infektionssygdomme.

Forsigtighedsregler

 • Vitamin B12-koncentration måles mindst hvert andet år pga. risiko for vitamin B12-malabsorption.
 • Metformin skal seponeres 48 timer før elektiv operation med universel eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Leverfunktion bør kontrolleres mindst en gang om året, hyppigere hos ældre.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med GFR-værdier ved øvre grænse af det normale samt hos ældre.
 • Nyrefunktionen bør overvåges nøje ved opstart af eller brug af NSAID, herunder COX-II-hæmmere, ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister og diuretika, især loop-diuretika.
 • Nedsat nyrefunktion med GFR 30-60 ml/min.
 • Metformin skal pauseres fra 3 dage før indgift af iodholdige røntgenkontraststoffer på grund af risiko for nyrepåvirkning og lactacidose. Behandlingen må først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal. Metformin pauseres ved manglende fødeindtagelse, ved betydende akut sygdom med risiko for dehydrering og ved nyresvigt.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse. Lactacidose optræder oftest sammen med interkurrent sygdom.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GFR <30 ml/min). Død.
Ordinationsfejl Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyrepåvirkning (dialyse).
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

De gastro-intestinale bivirkninger opstår hyppigst under initialbehandlingen. Langsom dosisøgning med 500 mg om ugen til 1.000 mg 2 gange daglig kan forbedre den gastro-intestinale tolerance. 

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverpåvirkning*.
B12-vitaminmangel**, Lactacidose.
Erytem.

* Isolerede tilfælde, fx hepatitis, som er reversible ved seponering af metformin. 

** Ved langtidsbehandling med metforminhydrochlorid ses nedsat absorption af vitamin B12 med nedsat serumniveau som resultat. 

 

Se endvidere Ikke-β-cellestimulerende midler.  

 

Bemærk: Ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed, er der risiko for lactacidose, se Forsigtighedsregler

 

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning. Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres i mindre grad af β1-selektive β-blokkere, som derfor bør foretrækkes.
 • ACE-hæmmere kan nedsætte blodsukkerniveauerne, og justering af metformindosis kan være nødvendig.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof er der øget risiko for lactacidose pga. nyrepåvirkning.
 • Øget risiko for lactacidose ved akut alkoholforgiftning.
 • Samtidig brug af diuretika, især loop-diuretika, kan øge risikoen for lactacidose pga. mulighed for nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Polycystisk ovariesyndrom, PCOS: 

Der er data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede og ca. 1.000 eksponerede gennem hele graviditeten uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er ikke konsensus om den kliniske gevinst ved behandling af gravide PCOS-patienter med metformin, og behandlingen er en specialistopgave. 

Diabetes uden PCOS: 

Behandling af diabetes under graviditet er en specialistopgave. Der er data for mindre end 200 eksponerede på forskellige tidspunkter af graviditeten uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Metformin øger insulinfølsomheden.
 • Det hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen
 • Det øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne
 • Det hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 50-60%.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Den fulde kliniske virkning kan først forventes efter flere dages administration, hvorfor dosisændring bør afvente 1 uges behandling.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 510581
90 stk. (blister)
32,85 1,46
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 084824
100 stk. (blister)
32,10 1,28
(B) filmovertrukne tabletter 850 mg (kan dosisdisp.) 084833
100 stk. (blister)
36,35 0,86
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 093687
60 stk. (blister)
Udgået 05-11-2018
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 554406
100 stk. (blister)
63,90 1,28

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Actavis" TEVA, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Aurobindo" Orion Pharma, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Bluefish" Bluefish, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Orifarm" Orifarm Generics, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Sandoz" Sandoz, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Mitforgen Mylan, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
filmovertrukne tabletter 850 mg
Metformin "Actavis" TEVA, Metformin, filmovertrukne tabletter 850 mg
Metformin "Aurobindo" Orion Pharma, Metformin, filmovertrukne tabletter 850 mg
Metformin "Orifarm" Orifarm Generics, Metformin, filmovertrukne tabletter 850 mg
Metformin "Sandoz" Sandoz, Metformin, filmovertrukne tabletter 850 mg
Mitforgen Mylan, Metformin, filmovertrukne tabletter 850 mg
 
filmovertrukne tabletter 1000 mg
Metformin "Actavis" TEVA, Metformin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Metformin "Aurobindo" Orion Pharma, Metformin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Metformin "Bluefish" Bluefish, Metformin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Metformin "Stada" STADA Nordic, Metformin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Mitforgen Mylan, Metformin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
93, 48
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 16
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  850 mg

Præg:
93, 49
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 17
filmovertrukne tabletter 850 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
93, 72, 14
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,6 x 19,3
filmovertrukne tabletter 1000 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...