Hjertemin®

B01AC06
 
 
Middel til tromboseprofylakse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 75 mg acetylsalicylsyre (ASA). 

Doseringsforslag

Voksne 

Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom 

 • Initialt. 150 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mg dgl.

  

Akut myokardieinfarkt/ustabil angina pectoris 

 •  150-300 mg så hurtigt som muligt efter symptomdebut.

  

Profylakse mod retrombose 

 • Initialt. 150 mg som startdosis.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mg dgl.


Bemærk 

Tabletterne kan eventuelt tygges eller opslæmmes i vand for at sikre hurtig absorption. 

Kontraindikationer

 • Svær hjerte-, lever- og nyreinsufficiens
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min)
 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Blødningstendens
 • Trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID
 • Vedr. anvendelse til børn med feber se omtalen af Reyes syndrom i Acetylsalicylsyre (analgetika).

Forsigtighedsregler

 • Behandling med ASA øger risikoen for per- og postoperativ blødning, og pause tilrådes i behandlingen ved de typer af elektive kirurgiske indgreb, hvor blødningskomplikationer erfaringsmæssigt ses hyppigt eller er særligt problematiske.
 • Ved koronar bypass-kirurgi er reoperation pga. blødning ca. 50% hyppigere hos patienter i ASA-behandling.
 • ASA bør seponeres 3-5 dage inden operationen, afhængig af vurderingen af risiko for trombose under pause med behandlingen.
 • ASA-behandling kan genoptages 6-12 timer postoperativt, hvis der ikke er tegn på blødning.
 • Forsigtighed ved nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Forsigtighed ved langvarig behandling af ældre pga. risiko for gastro-intestinale blødninger.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Gastro-øsofageal refluks, Pyrosis.
Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) Diarré, Gastro-intestinal blødning, Kvalme, Opkastning.
Bronkospasme.
Hovedpine, Søvnløshed.
Urticaria.
Angioødem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Cerebral hæmoragi, Vasculitis.
Anæmi.
Hypoglykæmi.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Trombocytopeni.
Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen øges risikoen for ulcus, og patienten bør monitoreres for tegn på mave-tarmblødninger.
 • Ibuprofen kan hæmme ASA´s irreversible trombocytaggregation, og ved samtidig anvendelse bør ASA som tromboseprofylakse tages mindst 2 timer før ibuprofen.
 • Virkningen af vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g, men selv små doser ASA hæmmer trombocytfunktionen. 
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • Samtidig behandling med NOAK (non-vitamin K orale antikoagulantia) øger blødningsrisikoen.
 • ASA i analgetiske doser hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA i analgetiske doser kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. fald i valproat-clearance på ca. 16%.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • Syrepumpehæmmere kan reducere den trombocytfunktionshæmmende effekt af ASA pga. ændret pH i ventriklen.
 • ASA i doser > 300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Ved samtidig behandling med ASA og methotrexat er der rapporteret om stigning i AUC for methotrexat på 20-40%. Forsigtighed, især ved højdosis methotrexat og/eller nedsat nyrefunktion. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. Acetylsalicylsyre er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes, men antitrombotisk behandling under graviditet er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat. Er præparatet lægeordineret, må donor ikke tappes.
Ingen karantæne ved donation af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Acetylsalicylsyre er et analgetisk, antiinflammatorisk, antipyretisk stof, der også forhindrer blodpladerne i at hæfte sig sammen. Det øger blødningstiden. 

Den farmakologiske effekt er hovedsagelig hæmning af dannelsen af prostaglandiner og tromboxaner. Virkningen på tromboxanbiosyntesen i blodpladerne og på blødningstiden opretholdes mange dage efter behandlingsophør. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen. Absorptionen forsinkes af mad og nedsættes hos patienter, der lider af migræneanfald.
 • Hydrolyseres hurtigt til salicylat ved hjælp af esteraser i tarmvæg, blod og lever.
 • Maksimal plasmakoncentration af salicylat opnås 20 min. - 2 timer efter indgift.
 • Salicylat elimineres hovedsageligt via leveren og udskilles gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Sekundær profylakse af:
  • iskæmisk hjertesygdom
  • iskæmisk cerebral apopleksi
  • transitorisk cerebral iskæmi
  • perifer arteriel insufficiens
  • atrieflimren.
 • Primær profylakse af kardiovaskulær sygdom som trombose og akut koronart syndrom hos personer over 50 år med en eller flere af følgende lidelser:
  • hypertension
  • hyperkolesterolæmi
  • diabetes mellitus
  • adipositas (BMI > 30)
  • familiær historie med myokardieinfarkt før 55-års-alderen hos mindst en forælder eller søskende
  • polycytæmia vera
  • essentiel trombocytose
  • idiopatisk myelofibrose
  • uklassificeret myeloproliferativ tilstand.                             

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 044642
100 stk.
96,15 1,06

Substitution

tabletter 75 mg
Hjerdyl Sandoz, Acetylsalicylsyre, tabletter 75 mg
Hjertemagnyl Takeda Pharma, Acetylsalicylsyre, filmovertrukne tabletter 75 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
tabletter 75 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-07-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...