Advagraf®

L04AD02
 
 
Immunsuppressivt virkende makrolid.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af organafstødning efter lever-, hjerte- eller nyretransplantation.
 • Behandling af organafstødning, der er resistent for behandling med andre immunosuppressiva.

Tacrolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til organtransplantationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 0,5 mg, 1 mg, 3 mg eller 5 mg tacrolimus. 

Doseringsforslag

Levertransplantation 

Behandling indledes ca. 12-18 timer efter indgrebet. Initialt. Oral indgift af 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt administreret 1 gang dgl. om morgenen. 


Nyretransplantation 

Voksne. Behandlingen indledes før eller umiddelbart efter transplantation. Initialt. Oral indgift af 0,2 mg/kg legemsvægt administreret 1 gang dgl. om morgenen. 

Postoperativt. Initialt 0,2 mg/kg legemsvægt i døgnet. Doseringen reduceres sædvanligvis i perioden efter transplantationen. Det er i visse tilfælde muligt at seponere anden samtidig immunsuppressiv behandling. Forbedring i patientens tilstand efter transplantation kan medføre ændret farmakokinetik for tacrolimus, hvilket kan nødvendiggøre yderligere dosisjusteringer.
Vedligeholdelsesbehandling. Individuel dosering. Behandlingen er principielt livslang. Der henvises til speciallitteratur. 


Truende afstødning af hjerte eller nyre 

Tilfælde, som ikke kan behandles med anden immunsuppressiv behandling, se speciallitteratur. 


Bemærk: 

 • Skift mellem forskellige lægemiddelformer af tacrolimus bør så vidt muligt undgås pga. risiko for klinisk betydende forskelle i biotilgængelighed. Skift til anden lægemiddelform eller ændring i dosisregime kræver tæt monitorering, og evt. dosisjustering forestået af specialist.
 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne bør indtages mindst 1 time før eller 2-3 timer efter et måltid.

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolider
 • Samtidig behandling med ciclosporin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved igangværende behandling med nefrotoksiske midler, fx aminoglykosider, amphotericin B, melphalan eller sulfonamid/trimethoprim, samt andre immunosuppressiva end glukokortikoider.
 • Under behandlingen monitoreres:
  • Nyrefunktionen
  • Serum-kalium
  • Serum-magnesium
  • Blodsukker
  • Blodtryk (induceret hypertension behandles)
  • Vægt
  • Blodkoncentration af tacrolimus.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af tacrolimus som kapsel og depotkapsel (Advagraf) i 3 måneder. Akut afstødning af nyre på grund af underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Visuel forveksling af styrker. Der ordineres 0,5 mg, men udleveres 5 mg i flere dage. Indlæggelse, forhøjede nyretal, angioødem.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Hypertension.
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi.
Hovedpine, Søvnløshed, Tremor.
Nyrefunktionspåvirkning.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Leverpåvirkning, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste, Myokardieiskæmi, Nasal tilstopning, Pharyngitis, Pleuraekssudat, Takykardi, Tromboemboli, Ødemer.
Anæmi, Leukocytose, Leukopeni, Trombocytopeni.
Acidose, Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Angst, Bevidsthedspåvirkning, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Konfusion, Kramper, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed.
Acne, Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Akut nyresvigt.
Fotofobi, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Cerebral hæmoragi, Dyb venetrombose, Ekg-forandringer, Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Hæmolytisk uræmisk syndrom, Pancytopeni.
Encefalopati, Hukommelsesbesvær, Koma, Psykose, Talebesvær.
Dermatitis, Fotosensibilitet.
Multiorgansvigt.
Anuri.
Høretab, Katarakt.
Sjældne (0,01-0,1%) Akut respiratorisk distress syndrom, Perikardieansamling.
Trombocytopenisk purpura.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Blindhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Myasteni.
Stevens-Johnsons syndrom.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Pure Red Cell Aplasia  (PRCA).
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Som ved anden immunsuppressiv behandling er der beskrevet øget forekomst af maligne tumorer, ligesom maligne hudlidelser er beskrevet i forbindelse med behandlingen. 

Interaktioner

 • Tacrolimus forlænger halveringstiden for ciclosporin med øget nyretoksisk virkning af ciclosporin til følge. Ciclosporin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Kombinationen skal undgås.
 • Risiko for nyretoksisk virkning øges ved samtidig indgift af amphotericin B, aminoglykosider, ganciclovir eller aciclovir.
 • Tacrolimus øger koncentrationen af phenytoin.
 • CYP3A4-hæmmere, fx amprenavir, atazanavir, clarithromycin, erythromycin, fluconazol, itraconazol, lopinavir og ritonavir samt grapefrugtjuice, øger koncentrationen af tacrolimus pga. nedsat clearance.
 • Potente CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter koncentrationen af tacrolimus pga. øget clearance. Se endvidere Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Lansoprazol kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus.
 • Virkningen af orale kontraceptiva kan nedsættes.
 • Vaccinationer kan have nedsat effekt, og brug af levende, svækkede vacciner skal undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 150 eksponerede, men uklart, hvor mange af disse i 1. trimester. De fleste data stammer fra patienter, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt. Hyppigheden af medfødte misdannelser let øget til ca. 6%.  

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 0,1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation. 
 • Suppressionen opnås via en hæmning af enzymet calcineurin, der defosforylerer en række regulatoriske proteiner i antigen-stimuleret lymfocytaktivering. Herved reduceres bl.a. produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner.

Farmakokinetik

 • Advagraf® har forlænget frigivelse af tacrolimus med maksimal plasmakoncentration ca. 2 timer efter oral indgift.
 • Biotilgængeligheden efter oral indgift er ca. 25% dog med betydelig variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen.
 • Tacrolimus bindes kraftigt til erytrocytterne.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4.
 • Hos lever- og nyretransplanterede patienter varierer plasmahalveringstiden i eliminationsfasen, men er hos raske ca. 43 timer.
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt med galden.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde depotkapsler 0,5 mg 182307
50 stk. (blister)
828,80 165,76
(BEGR) hårde depotkapsler 1 mg 389944
50 x 1 stk. (blister)
1.266,00 126,60
(BEGR) hårde depotkapsler 3 mg 484721
50 stk. (unit dose) (blister)
3.986,50 132,88
(BEGR) hårde depotkapsler 5 mg 572422
50 stk. (Blister)
6.218,70 124,37

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  0,5 mg

Præg:
647, 0.5 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Orange
Mål i mm: 5 x 11
hårde depotkapsler 0,5 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  1 mg

Præg:
677, 1mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid, Orange
Mål i mm: 5 x 13
hårde depotkapsler 1 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  3 mg

Præg:
637, 3mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6 x 19
hårde depotkapsler 3 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  5 mg

Præg:
687, 5mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Orange
Mål i mm: 7 x 20
hårde depotkapsler 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...