Invega®

N05AX13
 
 
2. generations antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Benzisoxazolderivat. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger. 

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 3 mg, 6 mg eller 9 mg paliperidon. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt. 

  

Voksne 

Initialt 6 mg 1 gang dgl. om morgenen. Dosis kan evt. øges med 3 mg med mindst 5 dages mellemrum. Anbefalet dosisinterval er 3-12 mg dgl. Terapeutisk effekt af dosering over 12 mg dgl. har ikke været undersøgt. 

  

Unge 15-17 år 

Initialt 3 mg 1 gang dgl. om morgenen. Dosis kan evt. øges med 3 mg med mindst 5 dages mellemrum. Højst anbefalede daglige dosis er 6 mg til unge < 51 kg og 12 mg dgl. til unge > 51 kg. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Dosis reduceres til initialt 3 mg dgl. (GFR 30-80 ml/min.) eller 3 mg hver 2. dag (GFR 10-30 ml/min.).

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.

Bemærk: 

 • Dosis skal gennem hele behandlingen fast indtages enten fastende eller i forbindelse med et måltid.
 • Depottabletterne skal synkes hele. 
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Tabletskallen og tabletkernens uopløselige dele vil kunne iagttages i fæces.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af skizoaffektiv psykose hos unge 15-17 år.
 • Erfaring savnes generelt vedr. børn og unge under 15 år.

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulær lidelse
  • Risiko for venøs trombose
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Hvis der opstår hypotension, bør dosisreduktion overvejes.
 • Hos ældre med demens er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser ved behandling med risperidon, og det samme vil formentlig gælde paliperidon.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere. Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør især patienter med diabetes eller diabetesdisposition regelmæssigt have kontrolleret blodsukker.
 • Pga. risikoen for vægtøgning bør BMI og taljemål følges.
 • Patienter med tidligere leukopeni/neutropeni skal monitoreres i de første måneder af behandlingen. Ved tegn på fald i leukocytter bør behandlingen genovervejes. Ved neutrofilocyttal < 1x109/l skal behandlingen seponeres.
 • Forsigtighed ved risiko for gastro-intestinal obstruktion, da depottabletterne ikke ændrer form i mave-tarmkanalen.
 • Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. paliperidon. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Unge bør regelmæssigt kontrolleres i forhold til vækst og seksuel modning (pga. risiko for langvarig hyperprolaktinæmi) samt for ekstramypamidale symptomer.
 • Operation for grå stær: Mulig risiko for Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Akatisi, Hovedpine, Parkinsonisme, Sedation, Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Feber, Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægttab, Vægtøgning, Øget appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Tandsmerter.
AV-blok, Bradykardi, Forlænget QT-interval, Hoste, Hypertension, Kardielle ledningsforstyrrelser, Nasal tilstopning, Ortostatisk hypotension, Sinuitis, Smerter i øvre luftveje, Takykardi.
Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Agitation, Angst, Depression, Dyskinesier, Dystoni, Mani, Svimmelhed, Tremor.
Hudkløe, Hududslæt.
Infektion i øvre luftveje.
Amenoré, Urinvejsinfektion.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertermi.
Tungeødem.
Arytmier, Dyspnø, Ekg-forandringer, Hypotension, Pneumoni, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Nedsat hæmatokritværdi, Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi, Hyperprolaktinæmi, Hypertriglyceridæmi.
Ledstivhed, Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser, Hyperaktivitet, Hypæstesi, Konfusion, Kramper, Nervøsitet, Paræstesier, Synkope, Talebesvær, Tardive dyskinesier.
Alopeci, Eksem.
Anorgasme, Erektil dysfunktion, Inkontinens, Seksuelle forstyrrelser, Urinretention.
Conjunctivitis, Tinnitus, Øreinfektion, Øresmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotermi.
Fækal inkontinens, Ileus, Pancreatitis, Tarmobstruktion.
Apnø, Atrieflimren, Cerebral iskæmi, Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Agranulocytose, Eosinofili.
Coma diabeticum, Glucosuri, Gynækomasti, Hyperkolesterolæmi, Hypoglykæmi, Ketoacidose, Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH), Vandintoksikation.
Rhabdomyolyse.
Bevidsthedspåvirkning, Malignt neuroleptikasyndrom, Okulogyration.
Hudinfektion.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Priapisme.
Glaukom.

  

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • Priapisme, cerebrovaskulære tilfælde, blokering af tyndtarmen, pancreatitis, icterus, rhabdomyolyse og aspirationspneumoni er forekommet.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika.

Interaktioner

 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Carbamazepin kan nedsætte plasmakoncentrationen af paliperidon. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Til FDA har der for perioden 1969-2008 været indberettet ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer fra i alt 69 nyfødte, hvor mødrene har været i behandling med antipsykotika under tredje trimester af graviditeten. Der har været beskrevet agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser i varierende sværhedsgrad og varighed. 

I de fleste tilfælde var der mange andre faktorer (præmaturitet, obstetriske og perinatale komplikationer, andre lægemidler med kendt risiko for abstinenssymptomer) involveret, og kausaliteten er dårligt belyst. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Paliperidon er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Paliperidon er risperidons aktive metabolit.
 • Biotilgængelighed ca. 30%.
 • Steady state-plasmakoncentration nås efter 4-5 døgn.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne (80%) og med fæces.
 • Maksimal plasmakoncentration og AUC kan øges med op til 60% ved indtagelse sammen med et måltid.
 • Halveringstid 23 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Patienter, hvor behandling med antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 3 mg 095652
28 stk. (blister)
931,35 66,53
(B) depottabletter 6 mg 095680
28 stk. (blister)
974,35 34,80
(B) depottabletter 9 mg 095707
28 stk. (blister)
985,35 23,46

Foto og identifikation

Depottabletter  3 mg

Præg:
PAL 3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 11,5
depottabletter 3 mg
 
 
 

Depottabletter  6 mg

Præg:
PAL 6
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 5,5 x 11,5
depottabletter 6 mg
 
 
 

Depottabletter  9 mg

Præg:
PAL 9
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 11,5
depottabletter 9 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...