Simvastatin "Teva"

C10AA01
 
 

Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. 

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg (delekærv), 40 mg (delekærv) eller 80 mg (delekærv) simvastatin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt efter behandlingsmål og respons.
 • Initialt 10-20-40 mg som enkeltdosis om aftenen.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 20-40 mg dgl.
 • Dosisjusteringer efter mindst 4 ugers behandling.

 

Børn over 10 år og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi 

Individuelt efter behandlingsmål og respons. 10-40 mg dgl. Mindst 4 ugers interval mellem dosisjusteringer. 

 

Højdosisbehandling (80 mg dgl) 

Øget risiko for myopati (herunder rhabdomyolyse) er set ved 80 mg dgl. Anvendelse af 80 mg dgl. bør begrænses til patienter, der har været på denne dosis i mindst 12 måneder uden muskelbivirkninger. Ved utilstrækkelig effekt af 40 mg dgl. bør dosis ikke øges til 80 mg dgl. - der bør i stedet vælges alternativ lipidsænkende behandling. 

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn under 10 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  P-kreatinkinase bør måles før behandlingsstart pga. prædisposition for rhabdomyolyse.
  Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse bør behandlingen ikke startes. 

   

  Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal behandlingen seponeres, og P-kreatinkinase måles. 

  Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse må behandlingen ikke genoptages. 

   

  Ved GFR < 30 ml/min bør der udvises forsigtighed ved doser > 10 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig anvendelse af potente CYP3A4-hæmmere.
 • Kombination med gemfibrozil eller ciclosporin.

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-2.
 • Diabetes-2 disponerede patienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for udvikling af myopati og rhabdomyolyse 

 • Ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse (fx ældre > 65 år, kvinder, nedsat nyrefunktion, ukontrolleret hypothyroidisme, alkoholmisbrug, arvelige muskulære sygdomme i familien) bør kreatinkinase måles før behandlingen. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke startes.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normale grænse, må behandlingen ikke genoptages. Hvis muskelsymptomerne forsvinder og kreatinkinaseniveauet normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.
 • Der er set øget forekomst af myopati hos kinesiske patienter. Forsigtighed og lavest mulig dosis ved behandling af patienter af asiatisk herkomst.
 • Genetisk bestemt nedsat aktivitet af OATP-transportproteiner i leveren øger risikoen for myopati og rhabdomyolyse. Højere doser bør undgås.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Forsigtighed ved tidligere leversygdom og stort alkoholforbrug. ALAT bør måles før behandling, efter en måneds behandling og ca. halvårligt derefter. Stoffet seponeres, hvis ALAT overstiger 3 gange øverste normalgrænse.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med fluconazol. Rhabdomyolyse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Korttidsbivirkninger er få og sjældne.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter, Hepatitis, Pancreatitis.
Anæmi.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed.
Alopeci.
Allergiske reaktioner, Angioødem, Hypersensitivitetssyndrom*.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Hukommelsesbesvær.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Interstitiel lungesygdom.
Immunmedieret nekrotiserende myopati**.
Depression.
Erektil dysfunktion.

* Syndrom med fx angioødem, hudreaktioner, myalgi, artralgi, vasculitis, eosinofili, trombocytopeni, dyspnø, feber og utilpashed. 

** Persisterende muskelsvaghed og forhøjet S-kreatinikinase, der kan vedvare efter seponering. 

 

 • Myopati, herunder rhabdomyolyse, ses betydeligt hyppigere ved 80 mg simvastatin end ved lavere doser (henholdsvis 1% og 0,02%).

Interaktioner

 • Den aktive β-hydroxycarboxylsyre metabolit af simvastatin metaboliseres via CYP3A4, og inhibitorer af dette enzym kan øge koncentrationen med følgende øget risiko for myopati.
  Samtidig brug af potente hæmmere af CYP3A4 er kontraindiceret, det gælder bl.a. itraconazol, posaconazol, voriconazol, erythromycin, clarithromycin, cobicistat og proteasehæmmere mod HIV. Forsigtighed ved samtidig brug af mindre potente CYP3A4-hæmmere (fx fluconazol, verapamil og diltiazem). For nogle kombinationer bør simvastatindosis ikke overstige et bestemt niveau - se nedenfor.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Simvastatin er er substrat for BCRP og samtidig behandling med midler, som hæmmer BCRP kan øge koncentrationen. For visse af midlerne bør dosis af simvastatin ikke overstige et bestemt niveau - se nedenfor.
 • Kombination med ciclosporin og gemfibrozil er ligeledes kontraindiceret.
 • Ved samtidig anvendelse af fusidin og HMG-CoA-reduktasehæmmere som simvastatin øges risikoen for myopati. Simvastatin skal normalt midlertidigt seponeres ved behandling med fusidin - simvastatinbehandlingen kan genoptages 7 dage efter sidste dosis fusidin.
 • Ved kombination med en række midler, bør dosis af simvastatin ikke overstige bestemte niveauer, på grund af øget risiko for bl.a. myopati:
  • Fibrater bortset fra gemfibrozil (kontraindiceret); højst anbefalede simvastatindosis er 10 mg (specialistopgave)
  • Amiodaron, amlodipin, diltiazem, elbasvir, grazoprevir og verapamil; højst anbefalede simvastatindosis er 20 mg
  • Nicotinsyre > 1g/dgl.; højst anbefalede simvastatindosis er 20 mg (bør helt undgås ved patienter af asiatisk herkomst)
  • Lomitapid og ticagrelor; højst anbefalede simvastatindosis er 40 mg.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor statiner skal indtages mindst 2 timer før eller 4 timer efter anionbyttere.
 • Rifampicin kan sænke plasmakoncentrationen af simvastatin gennem induktion af CYP3A4.
 • Simvastatin øger virkningen af vitamin K-antagonister.
 • Samtidig indtagelse af store mængder grapefrugtjuice frarådes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 650 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 4028, 4026, 3711, 4027

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.  

Farmakokinetik

 • Simvastatin er en prodrug, som hydrolyseres til den aktive substans β-hydroxycarboxylsyre (simvastatinsyre).
 • Biotilgængelighed ca. 5% (simvastatinsyre).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (simvastatinsyre).
 • Simvastatinsyre metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 173703
90 stk. (blister)
54,10 0,90
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 129674
100 stk. (blister)
32,90 0,49
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 054715
90 stk. (blister)
111,50 0,93
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 129685
100 stk. (blsiter)
100,40 0,75
(B) filmovertrukne tabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 129696
100 stk. (blister)
137,20 0,51

Substitution

filmovertrukne tabletter 20 mg
Simvastatin "KRKA" KRKA, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Simvastatin "Sandoz" Sandoz, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Simvastatin "Stada" Stada, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Zocor MSD, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
filmovertrukne tabletter 40 mg
Simvastatin "KRKA" KRKA, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Simvastatin "Sandoz" Sandoz, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Simvastatin "Stada" Stada, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Zocor MSD, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
 
filmovertrukne tabletter 80 mg
Simvastatin "Hexal" HEXAL, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 5,6 x 11,1
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 14,1
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  80 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8,5 x 16,6
filmovertrukne tabletter 80 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4026 Taguchi N, Rubin ET, Hosokawa A et al Prenatal exposure to HMG-CoA reductase inhibitors: effects on fetal and neonatal outcomes Reprod Toxicol 2008 26(2) 175-7 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18640262


4027 Pollack PS, Shields KE, Burnett DM et al Pregnancy outcomes after maternal exposure to simvastatin and lovastatin Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2005 73(11) 888-96 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163683


4028 Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA et al Statins and congenital malformations: cohort study BMJ 2015 350 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784688

 
 

Revisionsdato

2019-07-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...