Yondelis

L01CX01
 
 

Cytostatikum. 

Anvendelsesområder

 • Fremskredent bløddelssarkom (STS), når behandling med antracycliner og ifosfamid ikke har vist effekt, eller hvor disse stoffer ikke kan anvendes.
 • Fremskreden ovariecancer i kombination med liposomal doxorubicin ved progression eller recidiv efter platinbaseret kemoterapi.

 

Trabectedin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 0,25 mg eller 1 mg trabectedin. 

Doseringsforslag

Bløddelssarkom 

 • Voksne. Oftest 1,5 mg/m2 legemsoverflade i.v. over 24 timer med et interval på 3 uger mellem cyklerne.

Ovariecancer 

 • Voksne. 1,1 mg/m2 over 3 timer efterfulgt af liposomalt doxorubicin med et interval på 3 uger.

Bemærk: 

 • Ved begge behandlinger gives 20 mg dexamethason i.v. 30 minutter før indgift af trabectedin - ikke kun som antiemetikum, men også pga. leverbeskyttende virkning.
 • Bør gives i centralt venekateter.
 • En lang række hæmatologiske kriterier skal være opfyldt før hver infusion. Dosisreduktion pga. toksicitet kan blive nødvendigt, se produktresume.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion pga. øget risiko for levertoksicitet. Leverfunktionen bør monitoreres under behandlingen, da dosisjustering kan være nødvendig. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig infektion.
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Ved ekstravasation forekommer vævsnekrose. Der er ingen antidot.
 • Samtidig anvendelse af potente CYP3A4-hæmmere
 • Samtidig administration af lægemidler, der kan medføre rhabdomyolyse (fx statiner). Hvis der forekommer rhabdomyolyse, skal der omgående iværksættes støttende foranstaltninger i form af parenteral hydrering, alkalinisering af urinen og dialyse. Behandlingen bør afbrydes, indtil patienten er kommet sig fuldstændigt.
 • Hvis der udvikles feber, bør støttende behandling iværksættes omgående.
 • Der bør undersøges for nedsat venstre ventrikelfunktion (LVEF) før og under behandling, specielt ved risiko for kardiomyopati pga. tidligere eksponering for antracycliner eller ved eksisterende symptomer på hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Nedsat plasma-albumin, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Rygsmerter.
Hovedpine, Søvnløshed.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Vægttab.
Dyspepsi, Smagsforstyrrelser.
Hypotension, Lungeemboli, Palpitationer, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Dehydrering, Hypokaliæmi.
Myalgi.
Perifer neuropati, Svimmelhed, Synkope.
Alopeci, Hududslæt, Pigmentforandringer i huden, Rødme.
Allergiske reaktioner, Sepsis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kapillær lækagesyndrom, Lungeødem.
Rhabdomyolyse.
Ikke kendt Leverinsufficiens.

Interaktioner

 • Samtidig administration af CYP3A4-hæmmere eller -induktorer kan muligvis øge eller nedsætte koncentrationen af trabectedin i blodet.
 • Samtidig brug af trabectedin og phenytoin kan muligvis reducere phenytoins absorption og medføre øget risiko for kramper.
 • Trabectedin er substrat for P-glykoprotein (P-gp), og derfor kan samtidig administration af P-gp-hæmmere (fx ciclosporin og verapamil) muligvis øge plasmakoncentrationen og dermed den cytostatiske effekt af trabectedin.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 692, 4264, 4269, 2790, 4267, 4270, 4268, 2789, 2955, 2954, 691, 4388

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd
 • Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen.
 • Mænd i behandling skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 5 måneder efter afslutning af behandlingen.
Referencer: 3966, 1550

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Binder sig til DNA og påvirker flere transskriptions- og reparationsfaktorer. Dette medfører hæmning af celledeling og dermed celledød.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4.
 • <1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 6 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

  

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 20 ml sterilt vand under omrystning til en koncentration på 0,05 mg/ml. 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Koncentration i den færdige infusionsvæske må ikke overstige 0,030 mg/ml. 

  

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Må ikke blandes med andre farmaka. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Rekonstitueret koncentrat til infusionsvæske er kemisk holdbart i 30 timer ved stuetemperatur (< 25 º C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 0,25 mg/dosis 015598
1 htgl.
5.357,15
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/dosis 015532
1 htgl.
20.108,60

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...