Pradaxa®

B01AE07
 
 

Direkte trombin-hæmmer indeholdende dabigatranetexilat. NOAK (Non-vitamin K oral antikoagulantia).  

 

Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes, da blødningsrisikoen øges.  

Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug. 

 

Anvendelsesområder

Voksne 

 • Primær forebyggelse af venøs tromboemboli ved elektiv hofte- eller knæalloplastik
 • Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)
 • Forebyggelse af recidiverende DVT og LE
 • Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, fx:
  • Tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI)
  • hjerteinsufficiens (NYHA II-IV)
  • alder ≥ 75 år
  • diabetes mellitus
  • hypertension.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 75 mg, 110 mg eller 150 mg dabigatranetexilat (som mesilat). 

Doseringsforslag

Knæ- og hoftealloplastik 

 • Initialt 110 mg 1-4 timer efter operation.
 • Dernæst 220 mg 1 gang dgl. i:
  • 10 dage ved knæalloplastik
  • 28-35 dage ved hoftealloplastik.

Bemærk: 

 • Ved flg. patientgrupper reduceres dosis til initialt 75 mg 1-4 timer efter operation og dernæst 150 mg 1 gang dgl.:
  • moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-50 ml/min)
  • ældre ≥ 75 år
  • samtidig behandling med amiodaron eller verapamil. Midlerne skal tages samtidig med Pradaxa®.
 • Ved moderat nedsat nyrefunktion og samtidig behandling med verapamil bør 75 mg 1 gang dgl. overvejes.
 • Hvis behandling påbegyndes senere end på operationsdagen, springes initialdosis over.
 • Ved glemt dosis anbefales det at fortsætte med dabigatranetexilat som planlagt på samme tid næste dag. Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Behandling af DVT og LE samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE 

 • 150 mg 2 gange dgl. efter forudgående parenteral antikoagulansbehandling i mindst 5 dage.
 • Individuel behandlingsvarighed efter nøje vurdering af behandlingsfordele i forhold til blødningsrisiko.

 

Atrieflimren (NVAF) 

 • 150 mg 2 gange dgl.
 • Langtidsbehandling.

 

DVT/LE og NVAF 

 • Ældre ≥ 80 år: Dosis reduceres til 110 mg 2 gange dgl.
 • Samtidig behandling med verapamil: Dosis reduceres til 110 mg 2 gange dgl.
 • Ved følgende patientgrupper skal man foretage en individuel afvejning af den tromboemboliske risiko og risikoen for blødning og vælge 300 mg dagligt eller 220 mg dagligt:
  • ældre 75-80 år
  • patienter med høj blødningsrisiko
  • patienter med moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-50 ml/min)
  • patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks.
 • Patienter kan forblive på dabigatranetexilat i forbindelse med kardiovertering.
 • Der kan udføres kateterablation ved behandling med 150 mg 2 gange dgl. uden seponering.
 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer før næste doseringstidspunkt.
 • Fra 6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages.
 • Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.

 

Bemærk: 

 • Nyrefunktionen bør kontrolleres før og under behandling med dabigatranetexilat, se Forsigtighedsregler.
 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes. Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget blødningsrisiko.
 • Pradaxa® kapsler skal blive i den originale pakning indtil brug. Se "Egenskaber, håndtering og holdbarhed".
 • Der er begrænset erfaring vedr. børn og unge < 18 år.
 • Kan tages uafhængigt af måltid.

 

Skift mellem VKA-behandling og dabigatranetexilat 

 • Ved skift fra Vitamin K-antagonist (VKA) til dabigatranetexilat:
  • Ved INR < 2,0 kan skift ske umiddelbart
  • Ved INR 2,0-2,5 kan skift ske dagen efter ophør med VKA, dvs. der holdes en dags pause.
 • Ved skift fra dabigatranetexilat til VKA er starttidspunktet for VKA-behandling baseres på GFR:
  • GFR ≥ 50 ml/min: Start VKA 3 dage før planlagt ophør med dabigatranetexilat.
  • GFR ≥ 30 og < 50 ml/min, start VKA 2 dage før planlagt ophør med dabigatranetexilat. Herefter doseres VKA ud fra INR-målinger. Blodprøve til INR-bestemmelse skal tages umiddelbart før næste dosis dabigatranetexilat, da dabigatranetexilat ellers vil bidrage til INR-stigningen. Dabigatranetexilat kan seponeres, når INR er ≥ 2,0.

Skift mellem parenterale antikoagulantia og dabigatranetexilat 

 • Ved skift fra parenterale antikoagulantia til dabigatranetexilat påbegyndes dabigatranetexilat 0-2 timer før næste planlagte subkutane injektion af det parenterale antikoagulantia (som seponeres) eller på tidspunktet for seponering af kontinuerlig intravenøs administration af et parenteralt antikoagulantia.
 • Ved skift fra dabigatranetexilat til parenterale antikoagulantia skal første dosis af det parenterale antikoagulantia administreres på tidspunktet for næste planlagte administration af dabigatranetexilat, som seponeres.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min) pga. øget eksponering (AUC ca. 6 gange højere) og øget halveringstid (ca. 2 gange længere) end ved normal nyrefunktion
 • Aktiv klinisk signifikant blødning
 • Organskade med risiko for blødning
 • Spontant eller farmakologisk nedsat hæmostase
 • Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen
 • Samtidig behandling med andre antikoagulantia undtagen ved skift til og fra VKA-behandling eller ved små doser heparin til opretholdelse af et åbent centralt vene- eller arteriekateter
 • Samtidig systemisk behandling med kraftige P-glykoprotein-hæmmere som ciclosporin, dronedaron, itraconazol og ketoconazol
 • Kunstige hjerteklapper, der kræver behandling med antikoagulans.

Forsigtighedsregler

 • Øget blødningsrisiko
 • Øsofagitis, gastritis eller gastroøsofageal refluks, der kræver behandling, pga. forhøjet risiko for mave-tarm-blødning
 • Moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-50 ml/min) pga. begrænset erfaring, tæt klinisk overvågning anbefales
 • Spinal-/epiduralanæstesi eller spinalpunktur; første dosis bør tidligst gives 2 timer efter fjernelse af kateter pga. risiko for spinal/epidural hæmatom
 • Alder > 75 år pga. hyppigt nedsat nyrefunktion
 • Legemsvægt < 50 kg pga. begrænset erfaring, tæt klinisk overvågning anbefales
 • Der er ingen erfaring med behandling af patienter med forhøjede levertal ( > 2 gange øvre normalgrænse) eller som er opereret for hoftefraktur, og anvendelse af dabigatranetexilat frarådes.

 

Kontrol af nyrefunktion 

 • Alle patienter skal have nyrefunktionen kontrolleret før påbegyndelse af behandling.
 • Nyrefunktionen bør desuden vurderes i særlige kliniske situationer, hvor der er mistanke om et fald i nyrefunktionen.
 • Hos personer over 75 år og hos personer med nedsat nyrefunktion skal nyrefunktionen vurderes én gang om året.
 • Dansk Cardiologisk Selskab anbefaler, at alle patienter med atrieflimren desuden får kontrolleret nyrefunktionen hver tredje måned i det første år og herefter én gang om året.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Kirurgi og invasive indgreb 

 • Dabigatranetexilat seponeres før invasive indgreb eller kirurgi:
  • GFR > 50 ml/min. Lav blødningsrisiko: mindst 36 timer før
  • GFR > 50 ml/min. Høj blødningsrisiko: mindst 72 timer før
  • GFR 30-50 ml/min. Lav blødningsrisiko: mindst 48 timer før
  • GFR 30-50 ml/min. Høj blødningsrisiko: mindst 96 timer før
 • Hvis indgrebet ikke kan udskydes, må den øgede blødningsrisiko afvejes mod behovet for hurtig intervention.

Akut kirurgi og indgreb 

 • Dabigatranetexilat seponeres midlertidigt.
 • Den antikoagulerende virkning kan om nødvendigt hurtigt modvirkes med den specifikke antidot idarucizumab.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Ordinationsfejl Fortsættelse af ordination uafhængigt af journalnotat og pausering i EPJ. Blodtransfusion.
Ordinationsfejl Manglende reordination/-administration af NOAK efter pausering. Tromboemboli.
Ordinationsfejl Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har stærkt nedsat nyrefunktion. Alvorlige diffuse, transfusionskrævende blødninger fra mave/tarm.
Ordinationsfejl Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten havde mekaniske hjerteklapper. Lungeødem. Tromboseret mitralklapprotese.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Blødninger.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overset håndteringsvejledning. Blisterpakningen brydes, og Pradaxa doseres til 14 dage uden hensyn til, at kapslerne skal opbevares i den specielle fugtbeskyttende doseringsæske. Infarkter.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Gastro-intestinal blødning, Kvalme, Rektal blødning.
Epistaxis.
Anæmi.
Purpura.
Hæmaturi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Leverpåvirkning.
Cerebral hæmoragi.
Hæmatom, Trombocytopeni.
Sårhelingskomplikationer.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Hæmoptyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Bronkospasme.

I sjældne tilfælde er der set alvorlig eller svær blødning, der uafhængigt af placering kan have invaliderende, livstruende eller dødelig udgang. 

Interaktioner

 • Samtidig systemisk behandling med potente inhibitorer af P-glykoprotein, fx ketoconazol, itraconazol, dronedaron og ciclosporin, er kontraindiceret.
 • Samtidig administration af tacrolimus anbefales ikke.
 • Samtidig behandling med andre antikoagulantia er kontraindiceret.
 • Forsigtighed ved kombination med andre inhibitorer af P-glykoprotein, som fx verapamil, amiodaron, ticagrelor og clarithromycin, pga. øget plasmakoncentration af dabigatran.
 • Samtidig behandling med ticagrelor gav således stigning i både AUC og Cmax for dabigatran med risiko for øget blødning til følge.
 • Ved samtidig behandling med amiodaron bør dosis af dabigatran reduceres til 75 mg 2 gange dgl. ved hofte-og knæalloplastik.
 • Ved samtidig behandling med verapamil bør dosis af dabigatran reduceres til 75 mg 2 gange dgl. ved hofte-og knæalloplastik og til 110 mg 2 gange dgl. ved DVT, LE og atrieflimren.
 • Induktorer af P-glykoprotein, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler, som indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af dabigatran og bør undgås.
 • Samtidig behandling med posaconazol og proteaseinhibitorer, fx ritonavir, er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.
 • Samtidig behandling med SSRI, SNRI, clopidogrel, ASA samt langtidsbehandling med NSAID kan øge blødningsrisikoen.
 • Ved samtidig indtagelse af dabigatran og pantoprazol sås et fald i dabigatran-AUC på ca. 30 %.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Forgiftning

Antidot er Praxbind, se endvidere  Dabigatran (forgiftninger)

Farmakodynamik

Reversibel, direkte trombin-hæmmer, som hindrer ændringen af fibrinogen til fibrin i koagulationskaskaden og dermed udviklingen af tromber. Hæmmer også frit trombin, fibrinbundet trombin og trombocytophobning.

Farmakokinetik

 • Omdannes hurtigt og fuldstændigt til dabigatran, som er den aktive form i plasma. 
 • Cmax opnås på 2 timer. 
 • Biotilgængelighed ca. 6,5%. 
 • Fordelingsvolumen ca. 1 l/kg.
 • Ca. 85% udskilles gennem nyrerne og ca. 6% med fæces. 
 • Plasmahalveringstid 11-17 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Kapslerne skal opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • De må først tages ud af blisterarket eller plastbeholderen lige før brug.
 • De må IKKE dosisdispenseres.
 • Når plastbeholderen er åbnet, skal kapslerne anvendes inden for 4 måneder.
 • Til Pradaxa® i blisterpakninger findes en speciel doseringsæske, hvor kapslerne forbliver i blisterarket. Denne kan rekvireres uden beregning på apoteket eller hos firmaet Boehringer Ingelheim.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : hårde kapsler 75 mg (gælder kun gammelt udseende) , hårde kapsler 110 mg (gælder kun gammelt udseende) , hårde kapsler 150 mg (gælder kun gammelt udseende)

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 75 mg 115163
10 stk. (blister)
142,80 57,12
(B) hårde kapsler 75 mg 052074
60 stk. (blister) (Orifarm)
667,00 44,47
(B) hårde kapsler 75 mg 115330
60 stk. (blister)
754,50 50,30
(B) hårde kapsler 75 mg 465642
60 stk. (blister) (Paranova)
675,00 45,00
(B) hårde kapsler 110 mg 115341
10 stk. (blister)
142,80 38,94
(B) hårde kapsler 110 mg 072449
60 stk. (Paranova)
756,55 34,39
(B) hårde kapsler 110 mg 115364
60 stk. (blister)
754,50 34,30
(B) hårde kapsler 110 mg 085643
180 stk. (blister) (Paranova)
1.935,00 29,32
(B) hårde kapsler 110 mg 161048
180 stk. (3 x 60) (blister)
1.931,25 29,26
(B) hårde kapsler 150 mg 424535
60 stk. (Orifarm)
737,00 24,57
(B) hårde kapsler 150 mg 442705
60 stk. (blister)
730,50 24,35
(B) hårde kapsler 150 mg 443215
60 stk. (Paranova)
740,30 24,68
(B) hårde kapsler 150 mg 371147
180 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 13-08-2018
(B) hårde kapsler 150 mg 418043
180 stk. (3 x 60) (blister)
1.935,00 21,50

Foto og identifikation

Hårde kapsler  75 mg  (gammelt udseende - udgår, men sælges stadig)

Præg:
R75,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6 x 18
hårde kapsler 75 mg (gammelt udseende - udgår, men sælges stadig)
 
 
 

Hårde kapsler  75 mg  (nyt udseende)

Præg:
R75,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 18
hårde kapsler 75 mg (nyt udseende)
 
 
 

Hårde kapsler  110 mg  (gammelt udseende - udgår, men sælges stadig)

Præg:
R110,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6,2 x 18,7
hårde kapsler 110 mg (gammelt udseende - udgår, men sælges stadig)
 
 
 

Hårde kapsler  110 mg  (nyt udseende)

Præg:
R110,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6,2 x 18,7
hårde kapsler 110 mg (nyt udseende)
 
 
 

Hårde kapsler  150 mg  (gammelt udseende - udgår, men sælges stadig)

Præg:
R150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå, Hvid
Mål i mm: 7,3 x 21,4
hårde kapsler 150 mg (gammelt udseende - udgår, men sælges stadig)
 
 
 

Hårde kapsler  150 mg  (nyt udseende)

Præg:
R150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå, Hvid
Mål i mm: 7,3 x 21,4
hårde kapsler 150 mg (nyt udseende)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...