Tyverb

L01XE07
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Fremskreden eller metastatisk HER-2-positiv brystkræft i kombination med capecitabin ved behandlingssvigt af antracycliner, taxaoider og trastuzumab.
 • Metastatisk HER-2-positiv hormonreceptor-negativ brystkræft i kombination med trastuzumab ved behandlingssvigt af trastuzumab i kombination med kemoterapi.
 • Metastatisk HER-2-positiv hormonreceptor-positiv brystkræft i kombination med aromatasehæmmer til postmenopausale kvinder.

  

Lapatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg lapatinib (som ditosylat). 

Doseringsforslag

I kombination med capecitabin 

Voksne. 1.250 mg 1 gang dgl. 

  

I kombination med trastuzumab 

Voksne. 1.000 mg 1 gang dgl. 

  

I kombination med aromatasehæmmer 

Voksne. 1.500 mg 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Bør tages på et fast tidspunkt hver dag mindst 1 time før eller 1 time efter et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Forsigtighedsregler

 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion. Behandlingen bør afbrydes ved nyopståede alvorlige ændringer i leverfunktionen.
 • Stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Der bør undersøges for nedsat venstre ventrikelfunktion (LVEF) og monitoreres for pulmonal toksicitet før og under behandling.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Monitorering for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling. Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval.
 • Pga. kombinationen med capecitabin forsigtighed ved nedsat knoglemarvsfunktion og alvorlig hjertesygdom.
 • Behandlingen skal afbrydes ved alvorlig diarré og kan evt. genoptages ved lavere dosis, når diarréen er bedret.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Diarré*, Gastro-intestinale gener.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste.
Hedeture.
Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Søvnløshed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud.
Almindelige (1-10%) Forhøjet bilirubin, Hepatotoksicitet.
Venstresidig hjerteinsufficiens.
Negleforandringer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Interstitiel pneumonitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Ikke kendt Forlænget QT-interval, Pulmonal hypertension, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulære arytmier.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

* Akut nyresvigt er forekommet som følge af alvorlig dehydrering pga. diarré. 

Interaktioner

 • Lapatinib metaboliseres af CYP3A4 og CYP3A5. Forsigtighed ved samtidig anvendelse af potente hæmmere (fx azoler og proteasehæmmere) og induktorer (fx carbamazepin, rifampicin og naturlægemidler som indeholder perikon) af CYP3A4, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Biotilgængeligheden reduceres af syrepumpehæmmere.
 • Kombination med paclitaxel kan give svær neutropeni med diarré.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Lapatinib er rettet mod de epidermale vækstfaktorreceptorer HER-1 og HER-2.
 • Blokering af disse receptorer forhindrer aktivering af signalkaskader og hæmmer yderligere aktivitet, der er forbundet med disse receptorer.

Farmakokinetik

 • Samtidig fødeindtagelse øger biotilgængeligheden op til 4 gange.
 • Omfattende metabolisering via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg 567028
84 stk.
12.390,45
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg 445474
105 stk.
15.483,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
XJG, GS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 11 x 19
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...