Dalacin C hårde kapsler og injektionsvæske, opl.

J01FF01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clindamycinfølsomme bakterier, fx infektioner forårsaget af stafylokokker
 • Som alternativ til makrolider og cefalosporiner hos penicillinallergikere.
 • Anvendes i kombination med penicillin ved nekrotiserende fasciitis forårsaget af hæmolytiske streptokokker, selv om effekten ikke er fastslået i kontrollerede kliniske studier.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg eller 300 mg clindamycinhydrochlorid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 150 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Behandling
  • Voksne. 600-1.800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
  • Børn > 30 kg. 3-6 mg/kg legemsvægt hver 6. time.

 

 • Profylakse mod endocarditis ved tandekstraktioner hos penicillinallergikere
  • Voksne. 600 mg oralt 1 time før indgrebet.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes, fordi indholdet kan irritere slimhinder i mund og svælg.

 

Parenteralt 

 • Voksne
  • Intravenøst. 600-900 mg 3 gange dgl. Infusionen skal gives over mindst 20 min.
  • Intramuskulært. 600 mg (4 ml) 4 gange dgl.
 • Børn > 1 mdr.
  • 20-40 mg/kg legemsvægt i.m. eller i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Bemærk:
  • Cave: For hurtig i.v. injektion af ufortyndet clindamycin kan medføre hjertestop.
  • Skal anvendes ufortyndet til i.m. injektion.
  • Skal fortyndes til i.v. administration.

Forsigtighedsregler

 • Stor forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Clindamycin har neuromuskulært blokerende effekt, og forsigtighed anbefales derfor ved anvendelse til patienter, som behandles med neuromuskulært blokerende midler, og patienter med myasthenia gravis.
 • Clindamycin seponeres ved hypersensitivitetsreaktioner eller alvorlige hudreaktioner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Leverpåvirkning, Pseudomembranøs colitis.
Eosinofili.
Makulopapuløst hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Neuropati.
Sjældne (0,01-0,1%) Artritis.
Erythema multiforme.
Vaginitis.
Ikke kendt Clostridium difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Agranulocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.

Interaktioner

 • Clindamycin har antagonistisk effekt med makrolider.
 • Clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere.
 • Metaboliseringshastigheden for tacrolimus forøges af clindamycin ved CYP3A4-induktion.
 • CYP3A4- og CYP3A5-inhibitorer/-induktorer kan nedsætte henholdsvis øge clindamycin-clearance. Ved samtidig brug af stærke CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, monitoreres for manglende virkning af behandlingen.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk (mindst 700 systemisk) administration uden tegn på væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Èt metodologisk tvivlsomt studie angiver en lille øget risiko for medfødte misdannelser. 

Referencer: 3711, 3716, 3715

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Et enkelt tilfælde af blodig diarré er rapporteret for et 5-dage gammelt barn, hvis mor var i behandling med gentamicin og clindamycin. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer og hæmmer herved proteinsyntesen. Det virker således bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker først og fremmest på grampositive kokker, i særdeleshed:
   • Staphylococcus aureus
   • Streptococcus pneumoniae
   • Streptococcus pyogenes.
  • Virker i øvrigt over for:
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium diphtheriae.
  • Virker også kraftigt over for de fleste anaerobe bakterier, især:
   • Bacteroides spp.
   • Peptostreptococcus spp.
   • Peptococcus spp.
  • En del Clostridium spp. er resistente.
  • Gramnegative stave, Neisseria spp. og Enterococcus faecalis er resistente.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. 
 • Biotilgængelighed ca. 90%. 
 • Efter oral indgift af 150 mg eller 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på henholdsvis 2,5-3 mikrogram/ml og 4 mikrogram/ml efter ca. 1 time. 
 • Efter intramuskulær indgift af 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på 12 mikrogram/ml efter 0,5-1 time.
 • Clindamycin fordeles hurtigt, både ekstra- og intracellulært.
 • Fordelingsvolumen 1,1 l/kg.
 • Der opnås relativt høje koncentrationer i knoglevæv og i pus i infektionsfoci.
 • Passerer ikke den intakte blod-hjernebarriere og kun i ringe grad inflammerede meninges.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2,5 timer. 
 • 5-15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Udskilles med galden, hvor koncentrationen kan nå op på 50 mikrogram/ml.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

Injektionsvæske 

 • Forligelighed ved infusion
  • Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
  • Bør ikke tilsættes andre farmaka pga. uforligelighed.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : hårde kapsler 150 mg  (EuroPharmaDK) , hårde kapsler 150 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 150 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 150568
24 stk. (blister)
Udgået 24-09-2018
(B) hårde kapsler 150 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 596874
24 stk. (blister)
160,00 53,33
(B) injektionsvæske, opl. 150 mg/ml  (Paranova Danmark) 568318
4 ml
207,80 624,02

Substitution

hårde kapsler 150 mg
Dalacin Pfizer, Clindamycin, hårde kapsler 150 mg
 
injektionsvæske, opl. 150 mg/ml
Dalacin Pfizer, Clindamycin, injektionsvæske, opl. 150 mg/ml
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  150 mg  (Orifarm)

Præg:
CLIN, 150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 19
hårde kapsler 150 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3715 Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial Lancet 2003 361(9362) 983-8 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12660054


3716 Muanda FT, Sheehy O, Bérard A Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study Br J Clin Pharmacol 2017 83(11) 2557-71 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28722171

 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...