Venlafaxin "Krka"

N06AX16
 
 
Antidepressivum. Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 37,5 mg, 75 mg eller 150 mg venlafaxin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Depression
Initialt 75 mg 1 gang dgl. Ved behov kan dosis øges til maksimalt 375 mg pr. døgn. Dosisøgning normalt med 2 ugers mellemrum, i alvorlige tilfælde med ned til 4 dages mellemrum. Ved forebyggelse af ny depressiv episode anvendes normalt samme dosis, som ved sidste episode. 

 

Generaliseret angst og socialfobi 

Initialt 75 mg 1 gang dgl. Ved behov kan dosis øges til maksimalt 225 mg pr. døgn. Dosisøgning normalt med 2 ugers mellemrum. Ved socialfobi er der ikke evidens for yderligere effekt af doser over 75 mg dgl. 

 

Panikangst
Initialt 37,5 mg 1 gang dgl. Dosis øges efter 7 dage til 75 mg 1 gang dgl. Ved behov kan dosis øges til maksimalt 225 mg pr. døgn. Dosisøgning normalt med 2 ugers mellemrum.
 

Bemærk: 

 • Ved mild til moderat nedsat leverfunktion og ved nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min. bør døgndosis reduceres med 50%.
 • Stærkt nedsat leverfunktion: Begrænset erfaring - dosisnedsættelse med over 50% bør overvejes.
 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Dosis bør tages i forbindelse med et måltid.
 • Præparatet bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation.
Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
En evt. behandling med MAO-hæmmere må først indledes 7 dage efter seponering af venlafaxin.

Forsigtighedsregler

Blødningsforstyrrelser 

 • Abnorm blødning er forekommet ved behandling med SSRI og SNRI. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere blødningsforstyrrelser.

Børn og unge 

 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Venlafaxin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Hvis behandling alligevel skønnes nødvendig, overvåges nøje for tegn på suicidal adfærd.
 • Manglende erfaring vedr. langtidsbehandling af børn. Kontrol af vækst, modning og kognitiv/adfærdsmæssig udvikling anbefales.

Diabets mellitus  

 • Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus.

Forhøjet kolesterol 

 • Stigning i serum-kolesterol er set under behandling med venlafaxin. Kontrol af serum-kolesterol kan overvejes ved langvarig behandling.

Glaukom 

 • Et øget niveau af serotonin og noradrenalin kan medføre mydriasis, der kan øge risikoen for udvikling af akut snævervinklet glaukom. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere snævervinklet glaukom.

Hypertension 

 • Blodtrykket skal måles før behandlingsstart og eksisterende hypertension skal være kontrolleret før behandlingen startes.
 • Efter behandlingsstart og dosisøgning skal blodtrykket følges regelmæssigt.
 • Dosisreduktion eller seponering bør overvejes ved vedvarende forhøjet blodtryk.

Kramper 

 • Udvikling af kramper er forekommet. Forsigtighed ved kramper i anamnesen. Behandlingen seponeres ved tegn på kramper.

Mani/hypomani 

 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani.
 • Behandling af bipolar depression med antidepressiva må kun fortages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin.
 • Behandlingen seponeres ved tegn på mani.

Mundtørhed 

 • Mundtørhed forekommer. På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol.

Nedsat nyrefunktion 

 • Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion med GFR 30-70 ml/min. (dosisreduktion på 50% anbefales ved GFR < 30 ml/min.)

Risiko for forlænget QT-interval 

 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Hjertekontrol (monitorering for symptomer på arytmier og ekg) anbefales efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
 • Elektrolytforstyrrelser bør korrigeres inden behandlingsstart.

Risiko for hyponatriæmi 

 • Forsigtighed ved risikofaktorer for hyponatriæmi (fx ældre, levercirrose, SIADH). Seponering bør overvejes ved tegn på hyponatriæmi.

Suicidaltanker og -adfærd 

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år.
 • Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer.
 • Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Hovedpine, Sedation, Svimmelhed, Søvnløshed.
Øget svedtendens  (herunder nattesved).
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kuldegysninger, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab, Vægtøgning.
Diarré, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Hypertension, Palpitationer, Takykardi.
Hedeture, Hyperkolesterolæmi.
Abnorme drømme, Agitation, Akatisi, Depersonalisering, Gaben, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier, Tremor, Øget muskeltonus.
Hudkløe, Hududslæt.
Anorgasme, Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion, Hyppig vandladning, Menoragi, Metroragi, Nedsat libido, Urinretention, Vandladningsbesvær.
Akkommodationsbesvær, Pupildilatation, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Leverpåvirkning.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Apati, Balanceforstyrrelser, Derealisation, Dyskinesier, Hallucinationer, Hypomani, Koordinationsbesvær, Mani, Myokloni, Synkope.
Alopeci, Fotosensibilitet, Purpura.
Angioødem.
Inkontinens.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Eosinofil pneumoni, Forlænget QT-interval*, Interstitiel lungesygdom, Torsades de pointes-takykardi*, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Pancytopeni.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Delirium, Dystoni, Malignt neuroleptikasyndrom, Serotoninsyndrom.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Glaukom.
Meget sjældne (< 0,01%) Blødning  (fra slimhinder), Blødningstendens, Trombocytopeni.
Hyperprolaktinæmi.
Tardive dyskinesier.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 • Serotoninsyndrom (se SSRI) og malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kan forekomme. Risikoen forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler, midler, der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere) og dopaminantagonister.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnløshed kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Kan forstærke den antikoagulerende virkning af warfarin.
 • Samtidig brug af naturlægemidler, der indeholder perikon, bør undgås på grund af risiko for serotonerg potensering.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 1200 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer er set hos nyfødte. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. En øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel (odds ratioer omkring 1,5-2,0) synes beskrevet for de fleste antidepressiva. Confounding by indication, såvel som øget forekomst af andre risikofaktorer, kan være en medvirkende forklaring.
Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 6%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Farmakodynamik

Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI). Hæmmer genoptaget af neurotransmitterne noradrenalin og serotonin ved at blokere henholdsvis noradrenalin transport proteinet (NET) og serotonin transport proteinet (SERT). Mængden af noradrenalin og serotonin uden for nervecellen øges derved. Pga. hæmningen af NET øges desuden mængden af dopamin i det præfrontale cortex. Venlafaxin hæmmer SERT i højere grad end NET - særligt ved lavere doser. Den aktive hovedmetabolit desmethylvenlafaxin er en kraftigere hæmmer af NET end venlafaxin, men hæmmer dog stadig SERT kraftigst. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen, men undergår betydelig førstepassage-metabolisme i leveren via CYP2D6 til den ækvipotente hovedmetabolit, O-desmethylvenlafaxin og to mindre aktive metabolitter, N-desmethylvenlafaxin og N,O-didesmethylvenlafaxin.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration af venlafaxin og O-desmethylvenlafaxin nås efter ca. 6 timer, henholdsvis ca. 9 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for ca. 3 døgn.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer for venlafaxin og ca. 11 timer for O-desmethylvenlafaxin.
 • 1-10% udskilles uomdannet gennem nyrerne, ca. 30% som O-desmethylvenlafaxin.
 • Der kan ikke angives et terapeutisk interval for plasmakoncentrationen - se endvidere tabel 5 i Antidepressiva.
 • Bivirkningerne synes at være dosisafhængige.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 37,5 mg (kan dosisdisp.) 164661
7 stk. (blister)
64,15 24,44
(B) hårde depotkapsler 37,5 mg (kan dosisdisp.) 091015
28 stk. (blister)
62,80 5,98
(B) hårde depotkapsler 75 mg (kan dosisdisp.) 091034
28 stk. (blister)
22,15 1,05
(B) hårde depotkapsler 75 mg (kan dosisdisp.) 573732
112 stk. (blister)
49,25 0,59
(B) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 164683
14 stk. (blister)
45,20 2,15
(B) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 090997
28 stk. (blister)
64,15 1,53
(B) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 570177
112 stk. (blister)
74,30 0,44

Substitution

hårde depotkapsler 37,5 mg
Venlafaxin "2care4" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 37,5 mg
Venlafaxin "Hexal" HEXAL, Venlafaxin, hårde depotkapsler 37,5 mg
Venlafaxin "Orifarm" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 37,5 mg
Venlafaxin "Orion" Orion Pharma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 37,5 mg
Venlafaxin "Stada" STADA Nordic, Venlafaxin, hårde depotkapsler 37,5 mg
 
hårde depotkapsler 75 mg
Efexor Depot Pfizer, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "1A Farma" 1A Farma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "2care4" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Bluefish" Bluefish, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Hexal" HEXAL, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Medical Valley" Medical Valley, Venlafaxin, depottabletter 75 mg
Venlafaxin "Orion" Orion Pharma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Stada" STADA Nordic, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
 
hårde depotkapsler 150 mg
Efexor Depot Pfizer, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "1A Farma" 1A Farma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "2care4" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Bluefish" Bluefish, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Hexal" HEXAL, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Medical Valley" Medical Valley, Venlafaxin, depottabletter 150 mg
Venlafaxin "Orion" Orion Pharma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Stada" STADA Nordic, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  37,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde depotkapsler 37,5 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde depotkapsler 75 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde depotkapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...