Fentanyl "B. Braun"

N01AH01
 
 

Syntetisk morphinlignende analgetikum. 

Anvendelsesområder

Kombinationsanæstesi og -analgesi. Analgetikum og analgetisk komponent ved universel anæstesi samt under respiratorbehandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Doseringsforslag

Doseres individuelt efter alder, legemsvægt, fysisk og patologisk tilstand, evt. anden medicinering, anæstesiform samt type af indgreb. 

 

Analgetisk komponent ved universel anæstesi 

 • Børn over 12 år og voksne. Sædvanligvis initialt 1-10 mikrogram/kg. Vedligeholdelsesdoser 0,5-2,0 mikrogram/kg. Doser og interval tilpasses indgrebet.
 • Børn 2-11 år. Sædvanligvis initialt 2-4 mikrogram/kg. Supplerende 0,5-1,0 mikrogram/kg.

 

Smertebehandling på intensivafd. 

 • Voksne. Sædvanligvis initialt 1,0-2,0 mikrogram/kg. Dosis kan evt. optitreres. Efterfølgende gives normalt gentagne injektioner på i alt op til 0,5-2,0 mikrogram/kg/time eller højere.

 

Skift mellem opioider til smertebehandling kan beregnes her: 

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Bemærk: 

 • Ved indgift til ældre, alment svækkede patienter, nyfødte og de mindste spædbørn (< 3-6 måneder) bør dosis nedsættes.
 • Adipøse patienter bør doseres på baggrund af korrigeret kropsvægt (idealvægt).
 • Ved kronisk opioidbehandling eller opioidmisbrug kan der være behov for højere doser.

Forsigtighedsregler

Respirationsdepression 

Der skal være mulighed for monitorering af luftveje i forbindelse med administrationen. Særlig forsigtighed ved respirationsdeprimerede patienter (fx ved KOL).
Risiko for forsinket respirationsdepression postoperativt.
Virkningen af fentanyl (herunder respirationsdepression) kan blokeres af en opiodantidot (fx naloxon), se Opioider (forgiftninger).
Udstyr til genoplivning samt opioidantidot skal være tilgængelige. 

 

Andre forsigtighedsregler 

Risiko for forbigående blodtryksfald ved i.v.-administration - særligt ved hypovolæmi. 

Desuden forsigtighed ved:  

 • Myasthenia gravis
 • Ukontrolleret hypotyroidisme
 • Alkoholisme
 • Prostatahyperplasi
 • Tarmobstruktion
 • Nedsat leverfunktion
 • Nedsat nyrefunktion

Hurtige bolusinjektioner bør undgås ved kompromiteret cerebralt kredsløb.  

Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi.  

Natriumindhold: 1 ml indeholder 0,154 mmol natrium, som svarer til 9 mg natriumchlorid. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/respirationsstop).
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af mg og ml. Der blev fx dispenseret 2,5 ml i.v. morphin 5 mg/ml i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering på grund af forkert indstillet styrke på pumpe (faktor 10-fejl). Der ordineres styrken 50 mikrogram/ml fentanyl, men pumpen indstilles til en lavere styrke fentanyl (5 mikrogram/ml). Ingen spontan respiration. Somnolens.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

På nær allergiske reaktioner er bivirkningerne dosisafhængige. 

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Hoste  (dosisafhængigt ifm. induktion), Perifer vasodilatation.
SIADH - uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon.
Muskelstivhed  (især thoraxstivhed)*.
Døsighed, Intrakraniel trykstigning, Sedation, Svimmelhed.
Miosis.
Almindelige (1-10%) Obstipation.
Apnø  (forbigående), Arytmier, Bradykardi**, Hypertension, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Respirationsdepression  (postoperativt)***, Takykardi.
Agitation, CNS-depression, Konfusion.
Allergiske reaktioner  (herunder øget svedtendens, hudkløe og urticaria).
Urinretention.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eufori.
Sjældne (0,01-0,1%) Hyperkapni, Laryngospasme.
Kramper.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme, Glottisrigiditet****, Lungeødem.
Ikke kendt Toleransudvikling.
Ileus.
Myokloni, Serotoninsyndrom.

* Ses ved høje i.v. doser og kan kræve anvendelse af muskelrelaksantia. 

** Kan behandles med atropin. I sjældne tilfælde kan ses alvorlig bradykardi, som kan føre til hjertestop. 

*** I sjældne tilfælde kan der forekomme alvorlig respirationsdepression og ved højere doser evt. respirationsstop. 

**** Kan føre til forringet luftvejspassage. 

 

 • Varmefølelse og hoste ses erfaringsmæssigt ofte ved anvendelse af fentanyl og beslægtede syntetiske opioider.
 • Klinisk anvendte doser medfører respirationsdepression, som kan ophæves med naloxon.
 • Den ret lange terminale halveringstid kan få klinisk betydning, hvis patienten postoperativt er ustimuleret, især i forbindelse med anvendelse af store doser eller ved samtidig administration af andre centralt deprimerende medikamenter.
 • Muskelstivhed forekommer oftest ved hurtig injektion af doser større end et par hundrede mikrogram og kan ophæves med neuromuskulært blokerende midler.
 • Risikoen for serotoninsyndrom (se SSRI) forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler og midler, der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere).
 • Fentanyl har en svag antikolinerg virkning, der fx kan give trykstigning i galdegangen, takykardi og hypertension.
 • Ved længere tids infusion til børn er der set bevægeforstyrrelser, øget følsomhed og abstinenssymptomer.
 • Længere tids anvendelse kan føre til toleransudvikling og evt. afhængighed.

Interaktioner

 • Fentanyl metaboliseres via CYP3A. Hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentrationen og virkningen af fentanyl, mens CYP3A4-induktorer kan reducere virkningen. Dosisjustering kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Andre midler med CNS-deprimerende virkning (fx barbiturater, benzodiazepiner, halogenerede inhalationsanæstetika) kan medføre forstærket respirationsdepression. Forsigtighed ved brug af CNS-deprimerende midler postoperativt pga. risiko for respirationsdepression. Dosisreduktion bør overvejes.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Alkohol og fentanyl potenserer hinandens virkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er meget få specifikke data. Eksponering for infusionsanæstetika synes ikke at påvirke udfaldet af graviditeten.
Der er risiko for neonatal respirationsdepression ved anvendelse i forbindelse med fødslen. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3% efter i.v. doser på op til 400 mikrogram pr. døgn. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af fentanyl medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Fentanyl er en ren opioid-agonist, der virker ca. 100 gange stærkere end morphin. Er stærkt respirationsdeprimerende. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter via CYP3A4.
 • Fordelingsvolumen ca. 5,8 l/kg.
 • Eliminationen er trifasisk med en terminal plasmahalveringstid på ca. 6 timer, men kan være meget længere ved længerevarende infusion.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Efter intravenøs indgift ses maksimal virkning i løbet af få minutter. Der er analgetisk virkning i ca. 30 min. og en svagere senvirkning, der varer flere timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 4-6,5.
Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 071025
10 x 2 ml
65,50
(AP4) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 071036
10 x 10 ml
241,65
 
 

Revisionsdato

2018-10-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...