Metronidazol "B. Braun"

J01XD01
 
 

Middel mod anaerobe bakterier, amøberGiardia og Trichomonas

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af infektioner forårsaget af metronidazolfølsomme mikroorganismer, fx 

 • Anaerobe bakterier
 • Behandling af amøbeinfektioner.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

Infektioner med anaerobe bakterier 

 • Voksne og børn ≥ 12 år. 500-750 mg i.v. 2-3 gange dgl., evt. kan der initialt gives 1 g.
 • Børn 8 uger-12 år. 20-30 mg/kg legemsvægt i døgnet som enkeltdosis eller fordelt på 7,5 mg/kg legemsvægt hver 8. time. Døgndosis kan øges til 40 mg/kg legemsvægt. Behandlingsvarighed sædvanligvis 7 dage.
 • Børn < 8 uger. 15 mg/kg legemsvægt i døgnet som enkeltdosis eller fordelt på 7,5 mg/kg legemsvægt hver 12. time.


Fulminant amøbedysenteri og amøbeleverabsces 

 • Voksne og børn ≥ 10 år. 400-800 mg 3 gange dgl. i 5-10 dage.
 • Børn 7-10 år. 200-400 mg 3 gange dgl. i 5-10 dage.
 • Børn 3-7 år. 100-200 mg 4 gange dgl. i 5-10 dage.
 • Børn 1-3 år. 100-200 mg 3 gange dgl. i 5-10 dage.

 

Bemærk: 

 • Infusionerne bør gives over 20-60 min. enten alene eller i sidedrop med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Parenteral indgift bør kun anvendes ved akutte livstruende infektioner samt i tilfælde, hvor oral eller rektal indgift ikke er mulig.
 • Nedsat dosis ved svær leverinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Hos patienter med Cockaynes syndrom skal udføres leverfunktionstest før, under og efter behandling. Disse patienter skal informeres om straks at kontakte en læge og ophøre med at tage metronidazol ved ethvert symptom på en mulig leverskade.
 • Indtagelse af alkohol bør undgås under behandlingen og tre dage efter behandlingsophør, idet kombinationen med metronidazol undertiden kan fremkalde en Antabus®/alkohollignende reaktion.
 • Ved længerevarende behandling bør det perifere blodbillede kontrolleres.
 • Patienter med svær hepatisk encefalopti metaboliserer langsomt metronidazol, som dermed akkumuleres. Dette kan medføre forværrede CNS-bivirkninger. Dosis nedsættes om nødvendigt.
 • Forsigtighed ved evidens for eller anamnese med bloddyskrasi pga. observeret agranulocytose, leukopenim eller neutropeni.
 • Ved nedsat nyrefunktion bør monitoreres for tegn på toksicitet som følge af potentiel akkumulering af toksiske metronidazolmetabolitter.
 • Natriumindhold. 1 ml indeholder 0,14 mmol natrium, som svarer til 8,8 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Glossitis, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Myalgi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter, Pancreatitis.
Agranulocytose, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Aseptisk meningitis, Ataksi, Encefalopati, Hallucinationer, Kramper, Neuropati, Somnolens, Svimmelhed.
Mucositis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Jarisch-Herxheimers reaktion.
Dobbeltsyn, Myopi.
Ikke kendt Dyspnø, Perifere ødemer.
Eosinofili.
Artralgi.
Depression, Dysartri, Hypæstesi, Konfusion, Paræstesier.
Ansigtsødem.
Hypersensitivitet.

Interaktioner

 • Metronidazol øger plasmakoncentrationen af busulfan med ca. 50%. Kombinationen bør undgås.
 • Metronidazol øger plasmakoncentrationen af carbamazepin, ciclosporin, lithium og tacrolimus.
 • Metronidazol kan fremkalde en disulfiramlignende reaktion med alkohol.
 • Akutte forvirringstilstande kan opstå ved samtidig indgift af disulfiram.
 • Metronidazol kan forstærke warfarins antikoagulerende virkning samt hæmme warfarins omsætning i leveren.
 • Metronidazol kan øge serumkoncentrationen af fluoruracil.
 • Phenobarbital og phenytoin kan nedsætte virkningen af metronidazol.
 • Samtidig anvendelse af sekalealkaloider kan øge risikoen for ergotisme.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3737, 3736, 152, 3711, 3738

Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj og har i studier varieret mellem 12% og 24% efter oral anvendelse. Amning bør undlades de første 2 timer efter intravenøs anvendelse, da koncentrationen i mælken her formentlig er betydeligt højere end ved oral anvendelse. Det er vist, at plasmakoncentrationen hos barnet er ca. 20% af moderens plasmakoncentration. Den mængde, som barnet indtager, vil maksimalt være i underkanten af den terapeutiske dosis ved behandling af nyfødte, hvilket normalt er tolereret. Elimineringshastigheden hos nyfødte og præmature er væsentligt forlænget. Amning kan fortsætte ved kure af kortere varighed. Amning af præmature og amning ved langtidsbehandling bør undgås. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Metronidazol er et 5-nitroimidazol.
 • I mikroorganismer med obligat anaerobt stofskifte omdannes det til aktive metabolitter, som bindes til DNA og forårsager brud på DNA-strengene.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på obligat anaerobe bakterier, bl.a.:
   • Bacteroides spp.
   • Clostridium spp.
   • Protozoer som GiardiaEntamoeba og Trichomonas. 

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren, så koncentrationen i spinalvæsken nærmer sig plasmakoncentrationen. 
 • Passerer relativt let ind i abscesser og udskilles med spyt og galde.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer. 
 • Udskilles gennem nyrerne i delvis inaktiv form som metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Forligelighed ved infusion  

 • Infusionsvæsken kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Infusionsvæsken må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Kan gives enten alene eller i sidedrop med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 170617
20 x 100 ml
993,70 149,05

Referencer

152 Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T et al Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: a prospective controlled cohort study Teratology 2001 63(5) 186-92 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11320529


3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3736 Piper JM, Mitchel EF, Ray WA Prenatal use of metronidazole and birth defects: no association Obstet Gynecol 1993 82(3) 348-52 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=8355932%2C


3737 Czeizel AE, Rockenbauer M A population based case-control teratologic study of oral metronidazole treatment during pregnancy Br J Obstet Gynaecol 1998 105(3) 322-7 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=9532994


3738 Koss CA, Baras DC, Lane SD et al Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes Antimicrob Agents Chemother 2012 56(9) 4800-5 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22751543

 
 

Revisionsdato

2018-02-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...