Fludarabinphosphat "Actavis"

L01BB05
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Fluorsubstitueret purinanalog. 

Anvendelsesområder

 • Kronisk B-celle lymfatisk leukæmi hos patienter med tilstrækkelig knoglemarvsreserve.
  Førstelinjebehandling med fludarabinfosfat bør kun anvendes ved symptomer eller tegn på progressiv sygdom.

Fludarabinfosfat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg fludarabinphosphat (svarende til 39,05 mg fludarabin). 

Koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg fludarabinphosphat (svarende til 19,53 mg fludarabin). 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg/m2 legemsoverflade/døgn i 5 døgn, gives i.v. enten som bolus eller som infusion over 30 min. Doseringen gentages hver 28. dag.
Den optimale behandlingstid afhænger af respons og tolerabilitet, men i reglen anvendes ca. 6 behandlingsserier. Ved nedsat nyrefunktion med GFR 30-70 ml/min. skal dosis reduceres med op til 50%. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen

Advarsel: Koncentrat til injektions- og infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
 • Hæmolytisk anæmi.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion, knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Der bør foretages regelmæssig kontrol af blodstatus.
 • Ved behov for blodtransfusion under eller tæt efter behandlingen skal patienten have bestrålet blod, idet der er risiko for transfusionsrelateret graft versus host-sygdom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hoste.
Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Nedsat appetit.
Stomatitis.
Ødemer.
Knoglemarvsdepression, Myelodysplastisk syndrom, Myeloid leukæmi.
Perifer neuropati.
Hududslæt, Mucositis.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorlysesyndrom.
Gastro-intestinal blødning, Leverpåvirkning.
Dyspnø, Lungefibrose, Pneumoni.
Hæmolytisk anæmi, Trombocytopenisk purpura.
Konfusion.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop.
Agitation, Koma, Kramper.
Hudkræft, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Blindhed, Neuritis optica.
Ikke kendt Cerebral hæmoragi, Pulmonal blødning.
Leukoencefalopati, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Hæmoragisk cystitis.

  

Interaktioner

Den terapeutiske effekt af fludarabinfosfat kan nedsættes af dipyridamol eller andre hæmmere af adenosin-optagelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Fludarabinfosfat er en prodrug. Det defosforyleres hurtigt til nukleosidet arabinosyl-2-fluoroadenin (2F-Ara-A), som derefter aktiveres intracellulært til det aktive trifosfat, 2-fluoro-ara-ATP (2F-Ara-ATP). Denne metabolit er en kraftig hæmmer af DNA-syntesen og medfører også reduktion af RNA og proteinsyntesen. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration af 2F-Ara-A nås i løbet af få minutter.
 • Eliminationen er trifasisk med plasmahalveringstider på hhv. 5 minutter, 1-2 timer og 10-30 timer.
 • Koncentrationen af 2F-Ara-ATP i leukæmiske lymfocytter ved kronisk lymfatisk leukæmi er maksimal 3-4 timer efter infusion over 30 minutter af 20-50 mg fludarabinfosfat/ m2.
 • Den intracellulære halveringstid er ca. 23 timer med stor individuel variation. De leukæmiske celler kumulerer og tilbageholder 2F-Ara-ATP sammenlignet med normale celler.
 • 40-60% udskilles gennem nyrerne i form af 2F-Ara-A.
 • Nedsat nyrefunktion resulterer i langsommere udskillelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 

 • Pulver til injektions- og infusionsvæske
  pH i vandig opløsning (25 mg/ml) 7,2-8,2
 • Koncentrat til injektions- og infusionsvæske
  pH 7,3-7,7.


Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af fludarabinfosfat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af injektions-/infusionsvæske 

 • Tilberedning af koncentrat ud fra pulver til injektions- og infusionsvæske
  • Pulveret i et hætteglas opløses i 2 ml sterilt vand til en koncentration på 25 mg/ml.
 • Tilberedning af færdig injektions- og infusionsvæske ud fra koncentrat
  • Beregnet mængde koncentrat (fremstillet jf. ovenfor eller som færdigt koncentrat) trækkes op i en sprøjte.
  • Til bolusinjektion fortyndes dosis med 10 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Til infusion fortyndes dosis med 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

 • Koncentrat til injektions- og infusionsvæske
  Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdige opløsninger er holdbare i 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
Mannitol : pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg
Sterilt vand : konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 25 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg 138097
1 stk.
1.796,50
(A) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 187406
2 ml
1.793,35
 
 

Revisionsdato

2018-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...